Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Полезно
+0 up   -0 up

включване в регулация

По силата на нотариален акт за покупко-продажба на недвижим имот №64, том1, рег.№406, дело №45 от 2016 година,съм придобил от 1.Добринка Димитрова Петкова с ЕГН:5212025059, с постоянен адрес гр.Разград,жилищен комплекс "Орел",№4,вх.А, етаж 4,апартамент 12,притежаваща лична карта №642027622, издадена от МВР-Разград на 28.02.2011 година.; 2.Пламен Петков Петков с ЕГН:7303125108, с постоянен адрес град Разград, община Разград,област Разград, жилищен комплекс "Орел",№4,вход А, етаж 4, апартамент 12, прижаващ лична карта №642027330, издадена от МВР-Разград на 24.02.2011 година и 3.Явор Петков Петков с ЕГН:7709265101, с постоянен адрес село Гецово,община Разград,област Разград, ул."Неофит Бозвели", №!№10, притежаващ лична карта №641625940, издадена от МВР-Разград на 06.01.2011 година - правото на собственост върху:640/7543 /шестотин и четиридесет от седем хиляди петстотин четиридесет и три/ идеални части от поземлен недвижим имот с начин на трайно ползване - нива, с идентификатор 18589.21.3 /осемнадесет хиляди петстотин осемдесет и девет точка двадесет и едно точка три /по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Гецово, община Разград,област Разград, одобрени със заповед № РД-1
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност