Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Полезно
+0 up   -0 up

Кои са приоритетите при промяна предназначение на гори?

 Със заповед № 1621 от 04.09.2009 г. на председателя на Държавна агенция по горите е възобновена работата на комисията, която разглежда всички заявления свързани с промени в горския фонд и разпоредителни действия с гори и земи в държавния горски фонд.
 До влизане в сила на законодателни промени, ще се подготвят месечно по 15 броя административни актове за учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от държавния горския фонд по чл.16 от Закона за горите, по приоритет за разглеждане както следва:
  І - сервитути на елементи на техническата инфраструктура на общини, области (водопроводи, електропроводи)
  ІІ - мобилни оператори
  ІІІ - МВЕЦ
  ІV - търсене и проучване на подземни богатства
 Не се разглеждат заявления извън І, ІІ, ІІІ и ІV! (например такива за право на ползване за поставяне на преместваеми обекти).
 Освен тях, ще бъдат приключени още 40 преписки засягащи промени в горския фонд и разпореждане с гори и земи. На всяко седмично заседание на постоянната комисия ще бъдат докладвани по 10/десет/ преписки. По тези преписки трябва да има становища на отдели \"Промени в горския фонд\" и \"Правни дейности\" и да бъдат отстранени абсолютно всички констатирани пропуски. Срокът за изготвяне на административните актове трябва да е в рамките на една седмица. Не бива да се допуска натрупване на разгледани от комисия и недовършени преписки.
  Преписките се подготвят и представят по определени критерии и в следния обем:
 - 3 броя искания за предварително съгласуване изключване на гори и земи от горския фонд по приоритет за разглеждане както следва:
  І - елементи на техническата инфраструктура на общини, области (пътища, ЖП, електро проводи, пречиствателни съоръжения, депа за битови отпадъци, гробищни паркове)
  ІІ - добив на подземни богатства (тъй като са обвързани със срокове по решения на Министерския съвет за търсене и проучване)
  ІІІ - МВЕЦ, ветрогенератори, фотоволтаични централи
  ІV - искания, засягащи имоти собственост на общини, юридически и физически лица
 Не се разглеждат искания за изключване от държавния горски фонд (ДГФ) извън приоритети І, ІІ, ІІІ и ІV! (например такива за изграждане на вили, хотели вилни селища в държавен горски фонд).
 - 3 броя за изключване на гори и земи от горския фонд по приоритет за разглеждане както следва:
  І - елементи на техническата инфраструктура на общини, области (пътища, ЖП, електропроводи, пречиствателни съоръжения, депа за битови отпадъци, гробищни паркове)
  ІІ - добив на подземни богатства (тъй като са обвързани със сключени договори за концесия)
  ІІІ - МВЕЦ, ветрогенератори, фотоволтаични централи
  ІV - заявления, засягащи имоти собственост на общини, юридически и физически лица
  Не се разглеждат заявления за изключване от държавен горски фонд извън приоритети І, ІІ, и ІІІ!
 - 3 броя за придобиване право на собственост върху застроената и нормативно определена прилежаща площ от държавния горски фонд
към сгради, постройки, мрежи и съоръжения, на основание § 123 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите
 - 1 брой за останалите разпоредителни действия (замени по чл.15б, покупки и продажби по чл.15а, включване по чл.13)
  В броя на разглежданите преписки не се включва огромната текуща кореспонденция - отговори на жалби, сигнали, писма от държавни и общински администрации, юридически и физически лица, запитвания на медии, справки, доклади, издаване на заверени преписи от преписки за други държавни органи и други многобройни и многообразни дейности на специализираната администрация.
 Дата на обявата: 16.09.2009 г.
 
 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Здравейте,интересувам се дали е възможно и ако е възможно за колко време се променя статутът на парцел който в момента е -Начин на трайно ползване -Нискостъблени гори към Община Куклен да бъде вкаран в регулация за стоеж на метално хале.
Какви са възможностите и стъпките който трябва да се направят?
Колко време отнема?
Колко пари излиза една такава смяна на предназначението за квадратура 6195 кв.м.
Благодаря ви предварително.
Поздрави!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Имам имот с площ 1200м2 в Бояна. Въпроса ми е мога ли и трудно ли е да му променя статута от Горски Фонд на УПИ за строителство на 2 къщи ?
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност