Уважаеми клиенти, във връзка с многократни запитвания ви предупреждаваме: промяната на ателие в жилище не винаги е възможна! Едно от необходимите условия е да притежавате гараж или паркомясто в границите на парцела, в който е построена сградата!

Актуализираха национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

Актуализираха национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г.

Съветът по регионална политика към Министерството на регионалното развитие и благоустройството одобри актуализацията на Национална концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. Заседанието бе председателствано от заместник-министър Деница Николова, а участие взеха кметове на общини, представители на академичната и научна общност, бизнес и работодателски организации, неправителствени организации, експерти от различни ведомства и др. Актуализацията е изготвена от Националния център за териториално развитие. Концепцията има водеща роля в обвързването на приоритетите на оперативната програма за развитие на регионите за следващия програмен период 2021-2027 г. с документите за стратегическо регионално развитие и пространствено планиране. Тя  ще даде визия за развитието през следващите години, ще определи основните приоритети на политиката за пространствено развитие и целевите територии за подкрепа и ще послужи като основа за планирането и програмирането на периода след 2020 година, отбеляза зам.-министър Николова, и добави, че основен приоритет  за страната ни в следващия период е постигането на умерено полицентрично и балансирано териториално развитие чрез намаляване на междурегионалните различия, икономически растеж и борба с демографската криза.

 Едно от предложенията в актуализирания документ е като нов компонент в него да се въведат територии от страната или неформални райони със специфични характеристики, проблеми и потенциали както по географски признак – планински, гранични, Дунавски, Черноморски, така и по социално-икономически и екологични признаци. Така териториите в риск – демографски, икономически, екологичен, и териториите за опазване на ландшафта, на природните и културни ценности са актуализирани и обогатени с нови неформални райони. Определянето на районите със специфични характеристики, проблеми и потенциали ще даде възможност да се фокусират приоритетите на секторните политики и бъдещите оперативни програми. По този начин ще се открият пътища и подходи за целенасочена и интегрирана политика за съхраняване на тяхната специфика и преодоляване на натрупаните проблеми.    Документът отчита  нуждата от по-висока ефектност на мерките и инвестициите в секторните политики, за да се постигне по-балансирано развитие на страната и намаляване на миграционните потоци, особено към столицата. 

В концепцията са заложени и препоръки, които сочат нуждата от инвестиции в областта на човешко развитие и социалното приобщаване, опазване на  околна среда –чистотата на въздуха,  управлението на водите и  намаляване на вредното въздействие от промените в климата, технологично обновление чрез въвеждане на  електронно управление, съвременни информационни и комуникационни технологии  и повишаване на институционалния и административен капацитет.  Други  цели, които се поставят в актуализираната концепция, са  интегриране  на страната в европейското пространство, достъпност до обществените системи за усули в периферните райони,  съхранено природно-културно наследство, достъпност до сферата на обществени услуги –  образование, здравеопазване, култура, спорт, намаляване на риска от бедствие чрез превантивни мерки и др. Mаркирани са и ключови инфраструктурни проекти, които се очаква да повлияят най-съществено за изпълнение на мерките. Препоръчително е завършването на ТЕНТ-и пътната  мрежа, която ще утвърди България като важен център на Баланския полуостров важен фактор в търговския обмен с Близкия и далечен Изток.

Проектът на „Актуализация на Националната концепция за пространствено развитие 2013-2025 г. е публикувана за обществено обсъждане в Портала за обществени консултации.

...
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност