Полезно
+23 up   -8 up

Доброволна делба на неурегулиран поземлен имот и земеделска земя.

 Необоходими документи за делба на земеделска земя или неурегулиран поземлен имот :
 - данъчна оценка на имота;
 - скица проект за делбата;
 - удостоверение за наследници /ако е необходимо/;
 - нотариален акт;
 - договора за делба.

 Стойността на изработката на скица проект е в рамките на 100-200 лв. за дял в зависимост от характеристиките на имота. В скицата проект се описва как се разделя имота и каква е квадратурата на новообразуваните парцели. Скицата проект се внася за одобрение и нанасяне в кадастъра.
 Доброволната делба е възможна само ако са спазени изискванията за минимална големина на парцелите по ч. 19 от ЗУТ, а именно:
 - за градовете: лице на парцела най-малко 14 метра и 300 м² повърхност
 - в курортни зони - лице на парцела най-малко 16 метра и 500 м² повърхност
 - във вилни зони - лице на парцела най-малко 18 метра и 600 м² повърхност
 - в села с равен терен - лице на парцела най-малко 16 метра и 500 м² повърхност; при спецефични терени, стопански условия и главни улици - лице на парцела най-малко 14 метра и 300 м² повърхност.
 - в села със стръмен терен - лице на парцела 12 метра и площ 250 м².
 При делба на поземлените имоти по реално обособените части могат да бъдат намалени най-много с 1/5.
 Когато се делят ниви, ливади, лозя и овощни градини се спазват изискванията в чл. 72 от Закона за наследството и не се допуска разделянето на:
 - ниви на части по-малки от 3 декара;
 - ливади на части по-малки от 2 декара;
 - лозя и овощни градини на части по-малки от 1 декар;

 След като разполагате с одобрена скица за разделяне на имота, данъчна оценка, удостоверение за наследници /ако е необходимо/ и нотариален акт, е нужно всички които ще получат дял от имота да подпишат договора за делба пред нотариус.
 Цената на изготвяне на договора зависи от стойността на имота в данъчната оценка, която представлява материалния интерес:

Стойност на имота по данъчна оценка:

Такса за написване на договор за делба:

до 1000 лв.

50 лв.

от 1000 до 10 000 лв.

150 лв. + 1 на сто за горницата над 1000 лв.

от 10 000 до 50 000 лв.

250 лв. + 0,5 на сто за горницата над 10 000 лв.

от 50 000 до 100 000 лв.

500 лв. + 0,2 на сто за горницата над 50 000 лв.

над 100 000 лв.

700 лв. + 0,1 на сто за горницата над 100 000 лв.

 При подписване на договора се заплаща нотариална такса според Тарифата за нотариалните такси към Закона за нотариусите и нотариалната дейност (Обн., ДВ, бр. 95 от 14.08.1998 г.; изм. и доп., бр. 5 от 19.01.1999 г.; изм. с § 2 от ПМС № 123 от 15.06.1999 г. - бр. 56 от 1999 г., изм. и доп., бр. 39 от 12.05.2009)В сила от 1.07.2009. Размерът е според стойността на земята по данъчна оценка:
 

                         

Стойност на имота по данъчна оценка:

Нотариална такса за заверка на договора за делба:

до 100 лв.

30 лв.

от 101 до 1 000 лв.

30 лв. + 1,5 на сто за горницата над 100 лв.

от 1001 до 10 000 лв.

43,50 лв. + 1,3 на сто за горницата над 1 000 лв.  

от 10 001 до 50 000 лв.

160,50 лв. + 0,8 на сто за горницата над 10 000 лв.

от 50 001 до 100 000 лв.

480,50 лв. + 0,5 на сто за горницата над 50 000 лв.

от 100 000 – 500 000 лв.

730,50 лв. + 0,2 на сто за горницата над 100 000 лв.  

над 500 000 лв.

1530,50 лв. + 0,1 на сто за горницата над 500 000 лв., но не повече от 6000 лв.

 С подписването на договора за делба страните прекратяват изцяло съсобствеността върху имота.

 Ако цените времето си или нямате възможност сами да извършите процедурата по делба на земеделска земя или неурегулиран поземлен имот, Геоимот ще ви съдейства.

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Здравейте,

Притежавам 2/3 идеална част от нива 9дка в Плевенско. Ако не се споразумеем с другия собственик за изкупуване на дял може да се наложи да правим доброволна делба. Възможно ли е Геоимот да ме представлява като страна по сделката? Каква ще е цялата сума за мен заедно с таксите по изготвяне на скица проект, договор за делба и др. необходими документи?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, опитваме се да извършим доброволна делба на земеделски и горски имоти на нашия дядо, който е починал. Наследниците са 14, от различни наследствени нива -внуци, правнуци, снахи и т.н.
Може ли всеки да получи полагащия му се дял с една делба(разбира се при общо съгласие за това и ако технически това е възможно)? Или следва първо да се направи такава на преките наследници (деца, които също са починали) и след това на следващите нива...
 
Здравейте! Притежавам идеална част от земеделска земя, която ми беше дарена от баба. Въпросът ми към вас е следния :
Земеделския имот е общо 22 дк.и е на името на бащата на баба ми. Баба ми има още две сестри и един брат. От всички наследници които са описани жив наследник е само един (една от сестрите на баба). Преди да почине баба ми прехвърли идеалната си част от този имот в случая аз мога ли да си взема и реалната част от този имот и да си забият Колчет. Според нотариалния акт притежавам 5.500 дк от този имот. Моля да ме посъветвате как да постъпя в този случай. Благодаря ви предварително за съвета!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, аз притежавам 25% идеална част от 39,988 кв м земеделска земя. Придобих наскоро нотариален акт. Но не мога да сключа договор. Какво мога да направя, за да получавам аренда/рента от фирата, която ползва земята и плаща на някого.
 
ПРИТЕЖАВАМ 3/4-ПИ,а сестра ми притежава1/4 от имота с обща площ 3666кв.м.Имаме желанието да разделим имота на четири равни части с цел продажба.Какво трябва да се направи?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Парцел от 880м2, вилна зона Банкя- възможно ли е разделяне на 2 самостоятелни парцела. В момента има къща построена в общия парцел
 
Има ли ограничение за площта при делба на имот, с вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП За животновъдна ферма? Колко метра е мин. прилежаща площ около сградите прш делбата?
 
Има ли ограничение за площта при делба на имот, с вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП За животновъдна ферма? Колко метра е мин. прилежаща площ около сградите при делбата?
Колко е минималната площ на ПИ с вид собств. Частна, вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, имам 1234кв.м поземлен имот Несебър,местност Инджова гора.Как мога да си отделя парцела?Имам и по-малки части ,мога ли да си отделя?
 
Здравейте, ако имам обособен дял съгл. доброволна делба на нива от 2708 кв. м. възможно ли е да се изготви ПУП само за моя дял?
Благодаря ви предварително!
 
Здравейте! Имам обособен дял съгласно доброволна делба на нива от 1667 кв.м.Възможно ли е да се изготви ПУП само за моя дял?
Благодаря предварително!
Полезно
+0 up   -0 up
0879389737
 
КОИ НАСЛЕДНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВАТ ПРИ СКЛУЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА -ПРЕКИТЕ ЛИ ИЛИ ВСИЧКИ ОПИСАНИ В В ДОКУМЕНТА ЗА НАСЛЕДНИЦИ.
3
КОИ НАСЛЕДНИЦИ ТРЯБВА ДА ПРИСЪСТВАТ ПРИ СКЛУЧВАНЕТО НА ДОГОВОР ЗА ДОБРОВОЛНА ДЕЛБА -ПРЕКИТЕ ЛИ ИЛИ ВСИЧКИ ОПИСАНИ В В ДОКУМЕНТА ЗА НАСЛЕДНИЦИ.
Преките вече са починали. Възможно ли е подялбата да се извърши по дяловете на преките наследници, а след това наследниците на всеки от тях да си ДОразделят вече определения им официално дял със следваща подялба пред нотариус, предвид трудното събиране на много наследници наведнъж.
може ли да се прехвърли дял1/3 без да има договор за доброволна делба между трима съсобственици?
 
Доброволна делба на зем.земя
 
Според нотариуса имаме всички необходими документи за извършване на делбата. Остава само документ за собственост. Имотите са по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ. Имаме актуални скици на името на наследодателя / починалия ни баща през 1991 г. /, но нотариуската иска решение или заповед от Община Бобошево, с които наследниците са въведени във владение на нивите, което да ни послужи като документ за собственост при изповядване на сделката!?! Какъв документ се иска на практика!?!
Доброволна делба на зем.земя
 
Полезно
+1 up   -0 up
здравейте имам запитване за земеделска земя как може да се раздели и да се извади документи за собственост става въпрос за доброволно разделяне на имота
 
как може да се раздели земеделска земя /доброволна делба/; какви са необходимите документи за това?Какво е ниобходимо за да придобия собствеността върху тях? Нотариален акт
Здравейте!
Предстои ни делба на наследствени земи /ниви,ливади и пасище/,които са с различни площи.Допуска ли се съсобственост на дадена нива на двама или повече наследници.Някой от нивите и ливади са по-малки от 2000 дка.Как се процедира в тези случай?
 
Здравейте!
Предстои ни делба на наследствени земи /ниви,ливади /,които са с различни площи.Допуска ли се съсобственост на дадена нива на двама или повече наследници.Някой от нивите и ливади са по-малки от 2000 дка.Как се процедира в тези случай?
Полезно
+0 up   -0 up
Pritezhavame 1 i 2 ri etagh ot 3 etaghna sgrada 90m2 , cqlata ot 200kv.m. Celiqt parcel e 400m2.Ako parcela e prodaden na vtoro
lice,celiqt nie zapazvame li si sobstvennosta na sgradata i kakvo stava v posledstvie
 
Изготвяне на скижа
 
Полезно
+0 up   -0 up
Imame nasledstvo v cell D.Lozen edinia imot e 3 do
I VTORIA 1DK.600 M.VAZMOJNO LI RDA SE RAZDELI NA 4 HADLEDHIKAsofiisko
 
Полезно
+1 up   -0 up
Искам да попитам вече 10 години оъкакто баща ми почина на село сестрами и племеничките владеят всичко понеже къщата няма натурален акт аз нямам намерение да живея там да се разделим доброволно да ми дадът некаква сума да отидем при нотариус да им подпиша и те си остават собственици
 
Майка ми /през 2019 г/ ми прехвърли срещу гледане къщата и имота в който живееше/преди 10 дни почина..бог да я прости.../След като разбра , сестра ми отиде в същата кантора , с моите документи и си получила някакъв минимален дял затова, че е наследница на татко който също е покойник.Въпроса ми е каква сума да йдам за да ми прехвърли тази минимална нейна собственост? Предварително ви благодаря @
Полезно
+0 up   -0 up
Какво се прави и кой когатоземята е обща на 4 човека и трябва да се раздели на 4 отделни приблизително по 125кв.м защото общото е приблизително 500кв-половин декар
 
Полезно
+0 up   -1 up
Dqdo mi ima vtori brak s jena koqto ne ni e istinska baba.Dqdo pochina,sega jena mu iska da prodava kushtata.moje li da go napravi bez suglasieto na maika mi,kato maika mi e edinstveno dete na dqdo,a vtorata mi baba nqma deca a ima samo edin brat.nie sme v chujbina i se pritesnqvame.blagodarq
 
Не няма как без вашето съгласие да продаде имота.
Не няма как без вашето съгласие да продаде имота.
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Има ли възможност да се подели имот с лице 17 м и площ 1000 кв. м., разположен в село, на два по-малки. Идеята е след време всеки от имотите да може да бъде продаден?

Благодаря
 
Направена е подялба на наследствени земи на баща ми от трите му деца от втория брак Мене не са ме включелиСега ще правим втора делбаКакъв е реда
 
Здравейте,
Какъв е минималния р-р на земеделска земя,която може да се раздели на два равни парцела.Примерно имот от 1440 кв.м.Възможно ли е да се раздели между двама собственици.
 
Здравейте,аз брат ми и леля ми сме наследници на нива в м-ст Ракитника,кв.Галата.Имаме един общ нотариален акт за идеални части,а бихме искали да се подели земята и да си има всеки нотариалния акт.Бихте ли извършили това и ориентировъчно за какъв период от време е нормално да стане?
 
Полезно
+1 up   -1 up
Интересува ме колко ще ми струва деленето на една нива от 14.500дк и една от15дк. , намиращи се в с. кольо мариново Чирпанско, обл. старозагорска
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте!Имаме земи купени по втеме на брак,който са на съпругат ми на името и той получава ренти от 13г.Аз за тези години не съм получавала ренти.Имам ли право?Къде да отида за да видя кой е атендатора и какъв договор са сключили?Имам скица и нотариален акт.Благодаря Ви предварително.Земите се намират Генерал Тошевски регион
 
Здравейте,ние сме трима наследници,всеки с една трета идеална част.Мога ли да продам своята една трета,без да се налага да присъстват и другите наследници?Нямаме договор за доброволна делба а само един общ нотариален акт.
 
Полезно
+0 up   -1 up
Земята се продава и единия иска да делим на две вместо на три какви са правата ни.Това е с цел да лиши единия наследник от дял а да си поделим двама парите за да има повече за него третия наследник има ли тези права. Една втора ли е неговата част или една трета тъй като е сестра на баща ми а ние сме майка и дъщеря наследници на брат й. Баща ми и леля ми са наследници на дядо ми и земите са на негово име.Как се разпределя тогава земеделската земя?
Полезно
+2 up   -0 up
Наследствена земеделска земя (нива), 50 дка.
Вписани в Удостоверение за наследници - десет души, с равни дялове.
Моля да получа информация (оферта) за:
процедура и нужни документи
срок за извършване на доброволната делба
цени за извършените услуги.

Поздрави,
Д. Димитров
 
Предстои ни подялба на земеделски земи между внуците на починалия собственик.Единият внук е починал, но в удостоверението на наследници фигурират като наследници неговите деца и неговата съпруга. Трябва ли да присъства пред нотариуса и съпругата на починалия.Благодаря!
Полезно
+0 up   -1 up
Здравейте,имаме имот ,може ли да бъде прехвърлен половината на наследника,че другия няма пари ,а така 20 години не може нищо да направим,имаме нотариален акт.?
Благодаря ви!
 
Здравейте!
Искаме да направим доброволна делба на земеделска земя на дядо ни който има 4 починали деца и всички наследници внуци и правнуци сме 12 човека.Тъй като някои дялове са много малки(под 3 дка) може ли да разделим земята 4 дяла на името на децата (починали)на наследодателя и после техните наследници да разполагат с нея както решат.
 
Здравейте!
Трима съсобственика сме на овощна градина 5 540 кв. м. в село Бистрица - София.Искаме да си разделим имота . За целта трябва да се изготви скица-проект за доброволна делба. Въпроса ни е: Каква сума ще ни струва изготвянето на тази скица?Трасирането на имота също каква цена ще е? Заставате ли зад проекта си за скицата и какво ще стане, ако АГКК не го одобри? Ще ни възстановите ли парите?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,

Искаме да бъде разделен наследствен имот с 5 наследника,така че 3ма да получат една обща част, а останалите 2ма всеки по една част. Имаме скица, удостоверение за наследници и нотариален акт. Нямаме Пуп. Имотът е в Перник, в урбанизирана зона. Може ли да ни съдействате за остатъка от процедурата и съответно срещу какво заплащане?
Благодаря предварително!
 
Полезно
+9 up   -0 up
Здравейте, брат и сестра сме наследници на близо 8 дка.И искаме да направим делба, но не знаем реда от къде да почнем и какви документи са нужни. Земите са от дядо (който е починал)на майка ми(която е починала). Трябва ли да вадим Удостоверение за наследници и на кого,как и къде можем да получим информация на кой колко му се полага и на каква стойност е замята,може ли по отделно да си вадим документи или заедно е по добре?
Благодаря предварително!
 
Здравейте,единият парцел е 582 кв.м. другият 412 кв.м. разделя ги път.Как се поделят по равно? Получаващият по-малкия парцел трябва да получи парично обезщетение за разликата от 170 кв. м. или на половината т.е 85 кв.м.?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, брат и сестра сме наследници на 29 дка от които 9 дка е гора. искаме да направим делба, но не знаем реда от къде да почнем и какви документи са нужни. Земите са от баба (която е починала)на баща ми(който е починал). Трябва ли да вадим Удостоверение за наследници на бабата и/или на баща ни?
Може ли по отделно да си вадим документи или заедно е по добре?
Благодаря предварително!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,притежавам 2части от поземлен имот (1200 кв.м.), намиращ се в кв.Враждебна.
Имотът е вече в границите на София и е влезнал служебно в регулация.
Едната част(330 кв.м.) ми е дарена от майка ми,а другата (330 кв.м.),от нейната сестра,но нямат извършена нотариално заверена делба.
Делили са се на думи и сега двете части са в двата края на имота.
Възможно ли е ,чрез делба да ми се съединят двете части ,за да се обособи като отделен парцел.
Идеята ми е да го продам,тъй като попада в зона за жилищно строителство.
Благодаря!
 
Здравейте , след делба на земеделска земя при нотариус в какъв срок трябва да се занесе документа в поземлената комисия, за вписване само на единия собственик?Благодаря предварително
 
Здравейте нйе сме 5 наследника на 8 парцела земеделска замя.
Въпроса ми е как и къде можем да получим информация на кой колко му се полага и на каква стойност е замята ,която искаме да продадем. Нивите са в регулация и се намират в село Чепинци гр. София
Благодаря
 
Полезно
+0 up   -2 up
Наследник съм на 9 дка гора но нямам документ за собственост.има и други наследници освен мен с които нямам връзка и координати.Как да постъпя за да получа документ за собственост.
 
Полезно
+0 up   -0 up
За наследствен имот имаме два документа за собственост:
1. Догово за доброволна делба и
2.Решение на съда за разпределение за ползване
От двата документа не е ясно собствеността на сградите абсолютна ли е т.е. всеки от съсобствениците може да прави с тях каквото желае и закона позволява.
Ето част от двата документа
1. Доброволна делба
"«Страните по този договор, заявяват, че с настоящата делба прекратяват съсобствеността си върху гореописания имот, че не извършват и не желаят други уравнения на дяловете и че нямат и в бъдеще няма да имат каквито и да било претенции една спрямо друга."
2. От решението на съда
С договора за доброволна делба страните са поделили построените в парцела сгради, както и идеалните части от парцела за всеки от тях съобразно квотите в съсобствеността. Тъй като в случая е налице съсобственост между страните по отношение на парцела и се иска разпределяне ползването на общото дворно място, обект на разпределение може да бъде само незастроената част от него. При разпределението на ползването му съдът следва да съобрази дяловете в съсобствеността съобразно договора за доброволна делба, застроените в него сгради, принадлежащи на отделните съсобственици"
 
Полезно
+4 up   -0 up
Здравейте, искам да попитам дали има изключения при направата на доброволна делба на имот със статут нива, който е по-малък от 3дка, но не е обособен като нива.
Благодаря предварително.
 
Здравейте!
Съсобственик съм с 1/3 ид.част на нерегулиран поземлен имот - овощна градина - с.Бистрица - София. Предприех действия за изработка на скица проект за доброволна делба. Единия от съсобствениците ми постави условие да компенсираме загубата му от парцела при обособяване на път, който ще преминава накрая на имота отнемайки от трите имота почти по равно. Въпроса ми е Има ли право да иска компенсация за имота си от нашите два парцела? След делбата ще регулираме единия парцел т.е. моя който се намира в дъното на парцела. Има ли закон, който да определя от всеки дал да се вземе по равно за път? Може ли общината да ни задължи всички да отстъпим по равно за път, а не единия да поставя условия на другите само защото е в по-изгодна позиция? Ако не става с доброволна делба , как се процедира при съдебна делба? Благодаря!
 
Полезно
+0 up   -0 up
zdraveite, zakypix niva 8 kat. 3 dek.problema e 4e ot tezi 3 dek. ne mi prodavat 200m.molia da mi kajete kakvo triabva da pravia?mislex da smena statyt za da si [postroia vila. molia za otgovor.
 
Полезно
+0 up   -0 up

Здравейте! Няма как да се отдели 200 кв. м. от нива, защото минималната площ на нивите след делба е 3 дка.
Надявам се тази информация е полезна.
С уважение,

Геоимот ЕООД

Полезно
+0 up   -0 up
Ima 5 naslednika i edin pochinal
No na pochinaliq naslednik decata sa 3 dushi as iskam da vzema dela na ediniq
Naslednik mogali da zema dela na ediniq naslednik dela bes tqhnata nesa ko trqbva da napravq zada nqma spor s dr naslednici

 
Полезно
+0 up   -0 up
здравейте,имам скица на поземлен имот инотариален акт за доброволна делба на същия недвижим имот- в делдата участваме аз-1,второто лице-2 и получаваме имота от третото лице- 3.обаче се оказва че 3 е сключил договор с 4то лице преди да се извърши прехвърлянето,който договор е за обработка на имота.въпроса ми е - 4 има ли право да работи имота без знанието и съгласието н и удобрението без да се съобрази с 1 и 2
 
Полезно
+0 up   -0 up
имам земеделска земя от 0.800 дка. в с. Горна Вереница - Монтана Община Монтана. Една служителка ми издаде 8 броя скици за въпросния имот - тя е толкова опасна жена, че не обжалвах веднага в 14 дневен срок, а след като разделих другите имоти с останалите правоимащи. В противен случай служителката щеше да ме мотае години докато взема решенията за останалите ниви гори и ливади, тъи като тези решения ги дадох на лицето, който ми обработва земята. Щом получих скиците на моите имоти започнах веднага с жалби за въпросната нива да ми се издаде една скица както е по закон но 5 години вода люта битка с тази крадла и накрая се стигна съпруга и до рязане на гумите на колата ми
 
посочете ми служба която може да ми съдейства. Областно земеделие Монтана защитава крадлата и е образувана голяма мафия и кражба на общински земи
Полезно
+1 up   -0 up
Съсобственик на 3/12 от недв.имот, 1130 м2 с лице 30м,в град.Има ли законово основание да се раздели и обособи отделен имот?
 
Полезно
+7 up   -0 up
възможно ли е в един договор за доброволна делба, да се разделят различни ниви, между различни съсобственици?
 
възможно ли е в един договор за доброволна делба, да се разделят различни ниви, между различни съсобственици?
Полезно
+1 up   -1 up
Възможно ли е да се извърши делба на имот с нотариален акт, без изготвяне на скица и договор за доброволна делба? Тоест чрез дарение при излагане на границите със съседите.Нотариалните актове за дарение на части от общ имот през период от няколко години имат ли стойност на договор за доброволна делба? Имотите не са индивидуализирани и не е изготвена скица? В последствие са индивидуализирани в новата кадастрална карта. По незнайно, какви причини?
 
Здравейте!
Въпроса ми е свързан с разделянето на земеделски имот 359 дка на три отделни - 20 дка, 10 дка и 329 дка.
Един собственик /аз/.
Какви документи са необходими?
Колко ще ми струва?
За колко време се случва това?

Хубав ден!

Младен Рашков
 
Полезно
+8 up   -0 up
Здравейте, става на вапрос за 33 декара земи ,трябва да се раздели на три всички са сагласни, колко ще ми срува да ми подготвите цялата процедура.
 
Полезно
+1 up   -0 up
докумунт за собственост на земеделски земи със очертани граници и нотариален акт
 
Полезно
+0 up   -0 up
ЗДРАВЕЙТЕ,ПРЕДСТОИМИ ДА КУПЪА ИМОТ 285 КВ МЕТРА С НАТУРИАЛЕН АКТ,СИС ОБСТА СКИТСА ЗА 4 СОБСТВЕНИКА 1140 КОЪТО ТРЪАБЖА ДА СЕ ДЕЛИ СТЕ МОГАЛИ ДА ИМАМ ОТДЕЛНА СКИТСА И ПРАЖО НА СТРОЕЖ.БЛАГОДАРЪА ЖИ ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗА ОТГОВОРА И ПРЕКРАСНИЙАТ ВИ САЙТ
 
Собственици сме на земеделска земя от 7000 дка. през нея минава магистрален водопровод и го водят сервитутна зона. В отговора на ВиК пише, че тази зона по 3 м. от двете страни на водопровода е предобита по давност защото водопровода е прекаран през 80 години.На скоро поставиха нови траби и изградиха шахта.Този водопровод минава през средата на местото, искаме да отделим сервитутната зона и от двете страни на водопровода да си направим два имота. Само не ни е ясно защо сервитутната зона се предава по давност поземлена комисия ни възстановяват земята 7000 дка. а не например 6000 без тази зона.За целта ще сме Ви благодарни ако ни насочите как да действаме да извадим сервитутната зона от нивата си, защото сега в момента е непродаваема.Предварително Ви благодарим!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте!Баща ми е единствен наследник на покойните си родители.Дядо ми имаше земеделски земи и стара къща доколкото знам приписана му от неговия баща.Да уточня ,че баща ми е родом от Варна и продължава да живее тук,а земите са в с.Светлина общ.Средец обл.Бургас.Как е възможно да се провери състоянието и количеството на имотите?Благодаря!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Kolko shte mi struva da si zakupia zemia ot 300 kvadrata s pravo napstroeg v stara zagora kvartalite
 
Полезно
+0 up   -0 up
Цените за изготвяне на договор и нотариалните такси актуални ли са?
 
колко струва изготвяне на договор за доброволна делба на неурегулирана земеделска земя.
Полезно
+0 up   -1 up
Здравейте, искам да попитам следното: имам вила с двор 907 кв. м и лице 30,5 м. Мога ли да разделя двора, за да продам част от него? Вилата е в село със стръмен терен. Благодаря
 
Здравейте, искаме да закупим 8 дка земеделска земя в Пазарджишкко, има 15 наследника от които повечето по чужбина, и най-вероятно не зная не само че имат част от имот, но и къде е селото ни. Няма и никога не е имало контакт между всички съсобственици, и двамата които са в селото искат да го продадат или поне своята част. Какво може да бъде направено? Моля да ни помогнете, БЛАГОДАРЯ предварително.
 
Здравейте,искаме да продадем 2300 кв м земя от които 300кв са на съсобственик който е в чужбина и няма да се върне Как можем да го продадем ,трябва ли първо да водим дело за делба?

 Може да купите идеални части от имота и да станете съсобственик с останалите наследници, които са неизвестни. Без тяхното присъствие пред нотариус няма как да закупите целия имот.

През 1992 г. родителите ни са извършили доброволна подялба на земеделска земя,представляваща ниви с неголеми размери от 1 до 4 декара всяка , наследсво от техния баща. Образували са 7 дяла /колкото са синовете и дъщерите/ ,сравнително равностойни и от порядъка на 5-7 декара за дял. При кмета на селото без никакви спорове е съставен разделителен протокол , в който са описани нивите за всеки наследник в присъствието на двама свидетели. Всеки е получил заверен екземпляр на протокола от кметството. Всичко това са извършили след консултация с юристи в Министерство на земеделието -такава практика е съществувала по него време в улеснение на гражданите.

Въпрос : Имат ли към настоящия момент тези доброволно разделителни протоколи юридическа сила/валидни ли са/?

В момента с изключение на една от дъщерите всички останали са починали като са оставили за наследници своите деца - внуци на наследодателя . Проблема е че внуците са над 20 човека пръснати из цялата страна , а вече и от тях няколко са починали и са оставили правнуци. Нова делба , а и каквото и да е действие на практика е невъзможно,още повече, че земята е малко- пръсната е и няма висока стойност.
Лукан Милев - един от внуците
 
Съсобственик съм на 1/3 в парцел около 1500 кв.м с предназначение на ползване лозе в урбанизирана територия, но без одобрен ОУП(Созопол). Съсобствениците не желаят да направим делба, а аз искам да се обособя в собствен дял. Как да го направя? Започнала съм процедурата сама, но те намират задкулисни начини да я бавят в съответните инстанции, напр. РИОСВ, където подновявам искане за становище след изтекъл срок, защото подготвената документация отлежава в общината в очакване одобрението на ОУП-а. В последна сметка РИОСВ се изказват извън компетенциите си, като предишния път минах и през становище за екологична оценка, която се предписва за големи обекти и т.н. Моля за Вашето мнение!
 
Имам неследствени земи от дядо ми в Карловска община- с. Войнягово. Имаме общо 29 дка ниви, ливади,лозе, овощна градина в различни местности.Имаме и скици за всеки имот.Ние сме 4 души наследници. Двамата не искат да правят доброволна делба.Какво трябва да направим в случая за да си получим наследствения дял и евентуално до го продадем?
 
Полезно
+1 up   -0 up
как да поделя имот
Полезно
+0 up   -0 up
iskame da prodavame zemedelski imot,no edin ot naslednicite e v socialen dom.kato ima nastoinici triabva li da se vodi delo za neinia dial ili da si polychi symata chrez nastoinicite?
 
Zdr.imam slednoto pitane.Naslednik su na imiot koito se deli na 5 m/u rodnini.Ima li vuzmojnost za razdelqne i ocenka s vuzmojnost za zakopuvane,sled kato edni ot tqh nqmat jelanie da prodavat.Bagodarq
 
Полезно
+3 up   -0 up
имаме земеделска земя 12дка. , която трябва да се раздели между 4-ма собственици, каква би била сумата за да изготвите нужните документи?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Zdr imam dql v imot s golemina 10 dk (zemedelska zemq),no naslednicite SME okolo 15 choveka i vseki s razlichen dql,moqt e 0.75 dk.Iskam da razbera moga li dazakupq samo dqlovet na 9 ot tqh I da ozakonq 8 dk kato moi.Zashto mi kazaha che trqbva da Iskam saglasie ot ostanalite naslednici,a az nezpolagam s tehni kontakti
 
Полезно
+0 up   -0 up
Благодарим Ви за запитването. Нивите не могат да се разделят на самостоятелни имоти по-малки от 3 дка. Затова може да узаконите на Ваше име само 6 дка. от имота. Може да изкупите идеални части от другите съсобственици, но за да направите делба на имота е нужно да присъстват всички съсобственици или поне да са дали пълномощно на някой да ги представлява пред нотариус и да продаде техния дял. Ако имате въпроси сме на разположение.
Полезно
+0 up   -0 up
имам нотариален акт за овощна градина за 2.5 декара. Арендаторите са подали заявление за смяна на статута на земята на нива? Ще има ли проблем с моята част, след като тя е по малко от 3 декара, какво следва от това?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Няма да може да разделите нивата ако искате в бъдеще, защото площта не позволява. Изискването за минимална площ на овощна градина е 1 декар и парцела може да се раздели на две, докато ако стане нива няма да може. Ако това е питането Ви се надяваме да сме отговорили. За начина на трайно ползване дали да е нива или овощна градина, само Вие може да решите дали това Ви устройва.
Az sam osinoveno dete.Predi godini osinovitelqt mi napravi dogovor za dobrovolna delba s negovata sestra na imota v koito jiveehme i taka me obeznasledi.tq nasledi zqlata ka6a a toi po4ina.Sega hodq po kvartiri s deteto mi.Imam li nqkakav 6ans ako zavedq delo pone ne6o da mi zaplati sestra mu primerno kato mai4in dql ot ka6ata za6oto maika mi e imala brak s nega 33godini no umira predi nego .:olq vi pi6ete mi.
 
Здравейте , съсобственик съм на парцел от 1000кв.по постановление във вилна зона с лице 16м. , парцела условно е разделен между нас по 500кв. като всеки има нотариален акт и всеки има от двете страни по една малка постройка , разбирам че законово не може да се раздели и всеки да си има скица на имота , искам да попитам мога ли да продам моята част ако реша или трябва и другия съсобственик да се съгласи
 
zdraveite iskam da popitam imame namerenie da kupim 100 kv. m neureguliran parcel v koito iskame da postroim malko bungalo vazmojno li e .predvaritelno vi blagodarq
 
Здравейте, г-жо Тодорова, Благодарим Ви за запитването. Площта на имота го прави маломерен и на него не може да се извършва строителство. Единствено може да поставите преместваем обект.
Здравейте! Ясно ми стана, че лицето не може да бъде по-малко от 14м. Изчетох чл.19,ал.1,т.1,2,3,4,5 от ЗУТ и това, което вие сте отговорили. Но просто не мога да се примиря, че няма никаква възможност за делба. Имам сходен проблем. Единият иска да продаде своя етаж, а другият собственик на другия етаж няма нищо напротив. Друг е въпроса, че имам съседи, които живеят в къща, която е на трима различни собственика и двама от тях използват лице, което е не повече от 7-8м.Как е възможно това? Предварително благодаря! Поздрави!
 
1.Имат ли право адвокат и нотариус да впишат различни квадратури от тези на скицата в наториален акт както и постройка с удостоверение за търпимост която по скица не е лятна кухня да се опомене в нотариалния акт като такава. имота е в съсобственост на дворно масто. 2. След тези техни действия се е получило припокриване с наши постройки /едната изцяло а в другата ми влизат 10кв./ Измервания от технически служби не са правени изобщо. Какво бих могла да направя в този случай?
 
Имаме наследствени земи от дядо ни -неговите наследници са 7 човека от тях 4 са починали.Искаме да си разделим имота,но ако се съобразяваме със закона че нива неможе да се дели под 3 декара ще имаме проблеми тъй като едната нива която е 7 декара е почти в града и всички искат от нея по 1 дка.останалите ниви и ливади са по-далече,а това е в Копривщица-и всеки иска да има и в града както вече казах е почти в града тази нива.Какво бихме могли да направим за да я разделим?Също искам да питам как може да си сменим статут на имот напр.от нива да се назове ливада?Ако неможем да се справим сами бихме искали да се обърнем към вас за изготвяне на документите.
 
Здравейте, Ние сме осем наследника на нива която е горски фонд, колко е минималната квадратура за делба на всеки единнаследник. И следния друг въпрос какво става ако един от наследниците не е съгласен на делба, каква е процедурата. Благодаря ви предварително !!!!
 
Здравейте!Преди 16г.родителите ми преписаха имота на село на мен и брат ми.Тогава двамата се разбрахме,едната къща в имота и 1/2 двор да е за мен, а другата къща и 1/2 двор за него.Така подадохме и данъчните декларации и от 15г. всеки плаща данък на своята къща.Тогава подписахме договор за доброволна делба-но за съжаление не го заверихме нотариално.Ние вложихме доста пари в своята къща за ремонт и поддръжка,а той в своята нито стотинка и тя започна да се руши.Сега обърна другия лист и се отмята от делбата.Има ли начин да запазя моята къща след като съм хвърлял средства там или всичко е било безсмислено.Ходихме при нотариус да разделим имота преди години,тъкмо оправих документите и той се отказва.Предварително Ви благодаря за отговора.
 
Здравейте!Притежаваме етаж от къща,който е описан точно и ясно в документите за собственост и половината част от градината, която не е уточнена(коя точно част, местоположение и т.н.)в документите.Имаме също разногласия със съседите от първия етаж. Въпросът е -какво и как да се направи, че да се раздели градината ? Предварително Ви благодаря!
 
zdraveite iskam da popitam dali moje da prodadem naslednicheski imot.Nslednicite sa trima a ediniq ne e saglasen .
 
Zdraveite, Iskam da popitam kak moga da razbera kakva nasledstrvena zemq ime ot dqdo mi koito e pochinal. Ot bashta mi znam che ima takava zemq, no neznam kyte trqbva da otida za da razbera i ozakonq moq dql ot nasledstvoto. Kakvi dokumenti sa mi hujni za celta? A i imam symneniq che veche e prodadena bez moe znanie i syglasie. Blagodarq vi predvaritelno !
 
Икам да разбера на коя земя съм собственик?
Полезно
+0 up   -0 up
Икам да разбера на коя земя съм собственик?
Полезно
+0 up   -0 up
Икам да разбера на коя земя съм собственик?
Здравеите,баща ми преди години прехвьрли 4рез покупко продажба вилата си на двете си дщери.Сестра ми през 2007г се разведе но няма подялбено дело.сега ние сас моя сьпруг искаме да си надстроим но бивщия сьпруг на сестра ми е пуснал вьзражение кам визата в общината.тя от своя страна ни изпраща на сьд.какьв е 6анса да ни дадат виза ако тои не е сьгласен.Благодаря ви.
Направете справка в агенцията по вписванията по името и ЕГН-то на дядо Ви. Скоро правих справка за моя дядо но за нотариалния акт и движенията по имота му. В нея излезнаха и данните за земите му. Дано да съм помогнала.
zdraveite!neznam kak da otkria zemite koito ima dido mi .koito po4ina i astavi vsi4ki dokymenti na dvamata mi vyi4ovsi i te ne mi davat ni6to da vidia i samo i skat saglasie da gi prodadat. mogat li te da prodadat bez moe saglasie maika mi e po4inala i az kato naslednisa ni6to neznam
Здравейте! Обърнете се към Общинската служба "Земеделие и гори". Там би трябвало да могат да Ви направят справка.
При доброволна делба на земеделска земя, възникна проблем с нива от 4900 м2. Възможно ли е да се осъществи делба на един дял от 3000 м2 и остатъка да е съсобственост на друг наследник? Какви права има съсобственика?
Здравейте, Искам да попитам има ли агенция или място където дога да проверя за последните 5 години дали съм продавала земи, гори или въобще някакъв недвижим имот ? Благодаря много за оказаното съдействие.
Има ли как от нива с общ размер 2.213дка да се отделят 1000кв.м. за един собственик, другите да си останат при другия?
 
Здравейте Преди 3 години си купихме вила на Крушките,местата навремето са били раздадени по постановление и впоследствие закупени по 600кв.Нашият парцел се пада малко вътрешен и от едната и страна е имало празно около 300 кв ,място но съседът ни го е заграбил и го работи и сега нашите идеали части са 3м колкото да си влезе с колата а ни предстои строеж.тОВА МАЛКОТО МЕСТО ТОЙ НЕ ГО Е ПЛАТИЛ ,ИМА ЗАГРАБЕНИ ОТ НЕГО ОКОЛО 850 КВ.общо.Има ли начин тези кв.той да не ги плати да не му се разреши да ги плати защото ние ще останем без лице което ни се полага.Бихме искали да ги закупиме ние не всичките о поне толкова колкото да имаме нормална врата.Какъв е реда какво трябва да направим?Благодаря предварително.
 
Баща ми притежава земя от нива от 5декара, нива от 2.500 дек. и нива от 11.746 дек.Бащами е починал. Наследници сме Жена, дъщеря и син. Как може дъщерята да получи своя дял и дяла на жена му(мойкаси ) / без съгласието на брат си. Брат ми е починал и наследници са жена му ,дъщеря му и си на му.Ако дъщеря му се откаже от неиния дял в моя полза какъв докумен е необходим? И ако без делба майка иска да ми продаде неините дялове аз мога ли да ги закупя и какви документи са нужни и губя ли моя дял или при закупуване дялавете на майка мога да прибавя и моите дялове към закупуващите далове от майка.
 
Здравейте,майка ми има наследствена земя от майка си(т.е.баба ми)- 25 дка.Тази земя е част от 55дка.,които са общи за всички наследници на баба ми.Проверих в поземлената комисия и от там ми казаха,че 25 дка от тези 55 са на майка ми.Въпросът ми е по какъв начин мога да продам земята,без да има делба.Пропуснах да кажа , че майка ми е жива и не е проблем да ми извади пълномощно,за да изготвя необходимите документи.
Здравейте! Може да продадете имота като идеална част или част от големия парцел. Обърнете се към нотариус в района какви документи ще иска за сделката.
Здравейте, моля за съвет по следния казус. Искам да закупя наследствена земеделска земя общо 3 дка, в която имам малък дял наследство. Искам да изкупя дяловете на другите ми роднини, които също имам наследствени части. Какви документи ми трябват и мога ли да се справя без адвокат?
 
Здравейте! Да може да се справите и без адвокат. Трябва Ви актуална скица, данъчна оценка, удостоверение за наследници. Обърнете се към нотариус, който ще Ви оформи нотариалния акт за покупката.
Здравейте искам да попитам.Имам ниви към 50 дка.Ние сме 5ма наследника който не мога да открия защото са в чужбина и нямам връзка с тях.Въпросът ми е мога ли да взема моя дял от земята по някакъв начин като другите не са дали своето съгласие.
 
Може да стане, но делбата става съдебна, а не доброволна. Отнема повече време и е по скъпа. Съдът разделя имотите и определя кой е вашия.
Не, няма как да стане делбата без присъствие на другите съсобственици освен ако не дадат изрично пълномощно на друго лице да ги представлява.
imam 2200m2 iskam da bade razdelen na 2 4asti.vazmojnolie ili trqbva da se smeni statuta.parcela se vodi ovoshtna gradina.
 
Няма как да се раздели на две като овощна градина. Първо трябва да смените предназначението.
zdraveite,imam parcel 1200m2 s lice na pat 18m,dalgina 80m kato v danoto e stesnen do 13m v vilna zona planova nad kv vazragdane v gr Varna,vaprosa mi e moge li da se razdeli na realni 4asti i da prodam polovinata
 
Здравейте! За съжаление дължината на лицето на парцела не позволява да бъде разделен на две.
Здравейте, наскоро фирмата ни закупи земеделска земя, с начин на трайно ползване ЛИВАДА, с квадратура от 4000кв.м. Възможно ли е да разделим земята на 8 части, като направим път от 2.5кв.м? Благодаря Ви предварително.
 
Здравейте, г-жо Ангелова, Благодарим Ви за запитването. Това разделяне ще стане възможно след като промените предназначението на земята, защото минималната площ на ливада след делба е 2 декара. Моля, пишете ми къде се намира имота ако искате да изготвим оферта нашата услуга.
Имам въпрос - Съставила съм си Договор за доброволна делба на зем. земи между мен и двамата ми братовчеди. Приготвила съм и всички необходими документи за делбата, само чакам данъчните оценки. Моля отговорете ми можем ли да заверим договора в София, където живеем, а само да го впишем по местонахождение. И, какво съвсем конкретно ще ни струва това, ако общата стойност на имотите е между 2 000,00 и 2 500,00 лв. С уважение: Р. Тодорова
 
Потърсете калкулатор за изчисляване на нотариални такси.
Здравейте! Баща ми остави наследство стара къща, лозе и градина 2дка и 196кв.наследници сме аз и сестра ми тя ще си прехвърли нейната част на мен ,но се оказа ,че брат му има 1/10 от всичкото това и не иска да му наплатя, а той да ми даде 3000 лв. за тази къща и да си живее там. Какво мога да направя и как да го отделя? Явно няма да се разберем със добро! Благодаря!
 
Здравейте,предстои ни доброволна делба на 32 дка земеделска земя на 6 наследника.Аз искам да закупя идеалната част на 1 от наследниците по взаимно съгласие.Въпросът ми е кога и как да стане това,по време на делбата или след това,за да се спестят ваденето на излишни документи ? Извинявам се ако съм бил неточен!Благодаря!
 
ще ви бъда много благодарна,ако ми дадете отговор на моят въпрос,може ли при съдебна делба да обжалваме отценка на пи през който минава централен водопровод и всъщност е неизползваем,ползува се от вик,но се води на нас и ние плащаме данъците ,но не може да се ползува от нас,извинете ме ,но съм много разтревожена!
 
Здравейте! Да, винаги може да обжалвате оценката ако не сте съгласна с нея.
trqbva li na pe4ata na notariusa da se vpisva zadalgitelno sabranata suma?blagodarq
 
Здравейте!Ние сме 2ма наследника на баща ми, който почина. Има ниви и договор за доброволна делба на негово име. Аз искам да продам полагащата ми се част. Мога ли без другия наследник да осъществя продажба, тъй като той е в чужбина и тази година няма да се връща? Благодаря предварително!
 
не можете. Идеалната част трябва първо да я предложите на всички съсобственици и ако никой не иска да я купи, тогава да я продадете на трето лице. - закон за собствеността, чл. 33
Наследник съм на част от апартамент,мога ли да си извадя копие от наториалния акт ?
Да, можете да получите копие от Имотния регистър.
Здравейте,възможно ли е наследствена земеделска земя от баща ми да бъде поделена между мен и брат ми и как да стане отказа на дела на майка ми?
Майка Ви може да прехвърли по една половина от своя дял на двамата си сина и после Вие да се разделите.
Здравейте. Притежавам имот в границите на София и попада в зона СМФ2. В момента по скица е земеделска земя-нива. Имота е с големина 3дка. Може ли да се раздели на два имота от по 1дка и 2дка. Аз съм единствен собственик.
 
Може да разделите имота на две само ако го вкарате в регулация. Минималната площ на нива е 3 декара при делба и това прави имота неделим. Пишете ни ако искате да съдействаме.
може ли земя 1,5декара земеделска земя да се раздели на 3ма наследника Благодаря
 
Здравейте, имаме земя 2200кв.м-по скица се води овощна градина, 6 наследника сме всичките 5-ма си продадоха идеалните части на купувач без мен(моят дял е 356кв.м)сега той ме изнудва и заплашва, че ще ми отцепи моят дял и дори няма да видя и стотинка!зная за чл. 72 от Закона за наследството, но той ще ме съди!има ли право и ако да, какво да правя?благодаря ви!
 
А вие можете да изкупите неговите дялове по цената записана в нотариалните актове. сигурен съм, че е спестил някой друг лев местен данък :) което сега ще му излезе през носа.
Прегледайте закона за собствеността!
Zdraveite imame imot ot 518 kv.m 4 sasobstvenika sme ve4e za vtori pat namirame stroitelna firma s koqto iskame da sklu4im predvaritelen dogovor za stroej no sdnata ot sasobstveni4kite se otkazva otnovo taka napravi i s parvata firma kakvo mojem da predpriemem za da se stigne do podpisvane na dogovora i tq da ne sazdava pove4e problemi
 
За съжаление нищо не можете да направите с имота без съгласието на всички съсобственици.
Възможна ли е доброволна делба на наследствен имот състоящ се от 573кв.м.и каща в същият 80кв.м.намира се в гр.София,като към момента наследниците са разделили помежду си поравно имота и къщата и ако е възможна какви документи са необходими?Благодаря предварително!
 
здравейте, имам 1/320 идеални части от нива и в съседство имам друга нива искам да си я присъединия към моя имот. но ми казаха че не мога докато не взема декларация от другите съсобственици защото земята не е разделена а всички са дописали договор за разпределение на ползване. кажете ми това така ли е и какви са тези декларации ако може някой да ми прати една да я видя
 
Здравейте! Да, трябва останалите съсобственици да са съгласни да се обедини съсобствения имот със съседния. Декларацията е в свободен текст, няма бланка. Тя трябва да се подпише пред нотариус. Ако имате колебания сме на Ваше разположение.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.