Полезно
+4 up   -0 up

Инвестиционен процес при вятърни централи

 I. УЧАСТНИЦИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС.
 Участници в инвестиционния процес са:
 - възложителят,
 - строителят,
 - проектантът,
 - консултантът,
 - физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна",
 - техническият ръководител,
 - доставчикът на машини, съоръжения и технологично оборудване.

 II. ЕТАПИ В ИНВЕСТИЦИОННИЯ ПРОЦЕС:
 1. Инвестиционно проектиране.
 2. Разрешения и лицензии.
 3. Строителство и монтаж.
 4. Завършване на строителството. Разрешение за ползване.

 III. ИНВЕСТИЦИОННО ПРОЕКТИРАНЕ:
 1. Инвестиционен проект:
 Инвеститорът определя и възлага фазите на проектиране и частите на проекта за всяка отделна фаза в зависимост от вида и спецификата на обекта.
 2. Набавяне на изходни данни, документи и изготвяне на задание за проектиране:
 - oтреждане на терен за изграждане на ветровия парк,
 - изясняване на собствеността на площадката, определена за обекта по прединвестиционното проучване,
 - придобиване право на собственост или ползване на земите за строителство на ветровите ферми,
 - виза за проектиране.
 3. Задание за проектиране:
 Изходни данни и документи на заданието за проектиране:
 - скица (виза) за проектиране,
 - геоложка, сеизмоложка и геотехническа характеристика, хидрогеоложка и хидроложка характеристика на района - при проектиране на хидротехнически обекти, както и данни за специфичните условия на строителството, като осигуряване срещу земетръс и др.;
 - становища и данни от съответните експлоатационни дружества за свързване на вътрешните мрежи и инсталациите на обекта с мрежите на техническата инфраструктура за:
 а) източника за водоснабдяване и изясняване на основните и спомагателните инсталации, мястото за заустване на отпадъчните води с посочване на категорията на водоприемника, необходимостта от изграждане на пречиствателни съоръжения и др.;
 б) източника за електроснабдяване и необходимостта от изграждане на трансформаторни постове;
 в) източника за топлоснабдяване;
 г) източника за газоснабдяване и необходимостта от изграждане на газоразпределителни пунктове;
 д) местоположението на пътната връзка на обекта към съответния път от републиканската или общинската пътна мрежа;
 е) връзките с други мрежи на техническата инфраструктура, когато това се налага от спецификата на обекта;
 - геодезическата, картната, плановата и кадастралната основа, в т. ч. геодезически мрежи, респ. изходни точки и репери, които са необходими за проектирането и строителството;
 - опорния план на недвижимите паметници на културата и извадка от археологически кадастър (специализирана карта), когато съществува такъв;
 - предварителните (прединвестиционните) и/или обемно-устройствените проучвания за обекта, когато такива са разработени;
 - други изходни данни и документи, които се изискват с нормативен или административен акт.
 Изходните данни и документи се прилагат към заданието за проектиране (договора за проектиране).
 Заданието за проектиране включва:
 - Основни технически, икономически, технологични, функционални и планово-композиционни изисквания към обекта;
 - Основни функционални и композиционни параметри на обекта.
 Заданието за проектиране за първоначалната фаза служи за задание и на всяка следваща фаза заедно с проекта от предходната фаза.

 4. Проектиране.
 4.1. Идеен проект:
 Идейният проект се изработва в съответствие със скицата (визата) за проектиране и със заданието за проектиране (договора за проектиране).
 Когато няма изработено задание за проектиране, идейният проект изпълнява и ролята на задание за следващата фаза на проектиране.
 Обхватът и съдържанието на идейния проект трябва да бъдат достатъчни за ползването му:
 - като основа за изработване на следващата фаза на проектиране;
 - за избор на архитектурно-пространствено решение, строително- конструктивно решение, инсталационни и технологични решения, системи за безопасност и др., когато такива се изискват със заданието за проектиране (договора за проектиране);
 - за нуждите на съгласуването - при условията и по реда на чл. 141 ЗУТ. (Чл. 15, ал. 1 – чл. 15 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти).
 4.2. Технически проект:
 Техническият проект се разработва в съответствие с чл. 19÷21 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
 4.3. Работен проект:
 Работният проект се разработва в съответствие с чл. 22÷26 от Наредба № 4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.
 Проектирането на обектите следва да бъде съобразено и с изискванията на чл. 124, чл. 128, чл. 130, чл. 132, чл. 134 и чл. 150 от Наредба №4 за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти.

 IV. РАЗРЕШЕНИЯ И ЛИЦЕНЗИИ
 - Лицензия от ДКЕР:
 За производство на електрическа енергия от вятърни централи с обща инсталирана електрическа мощност над 5 MW, производителят трябва да притежава лицензия, съгласно чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗЕ. Комисията определя срокове на лицензиите от 1 до 35 години в зависимост от времевия ресурс на активите, с които се осъществява дейността по лицензията и от финансовото състояние на заявителя – чл. 11, ал. 2 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. Срокът за строителството на енергийния обект не се включва в срока на лицензията.
 - При въвеждане в търговска експлоатация на енергийния обект, лицето, получило лицензия, е длъжно да представи пред ДКЕР документи, съгласно чл. 22, ал. 1 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. В едномесечен срок след постъпване на тези документи, комисията с решение разрешава започване на осъществяването на лицензионната дейност – чл. 22, ал. 2, т. 1 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката. Комисията уведомява писмено лицензианта за своето решение в 3-дневен срок от издаването му.
 Съгласно чл. 22, ал. 4 от Наредба за лицензиране на дейностите в енергетиката, по искане на лицензианта, процедурата по издаване на разрешение за започване осъществяването на лицензионната дейност, може да се извърши след подписване на констативен акт за установяване на годността за приемане на строежа – образец 15 от Наредба 3 от 2003 г. за съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
 - Писмено искане за проучване условията и начина на присъединяване:
 За присъединяване на нова вятърна централа към електрическата мрежа, е необходимо лицето, изграждащо централата, да направи писмено искане за проучване на условията и начина на присъединяване – чл. 49, т. 1 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи. Проучването за присъединяване се извършва след издаване на виза за проектиране, когато издаването и е задължително, съгласно разпоредбите на ЗУТ.
 Съгласно чл. 50 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи, за централи с инсталирана мощност, равна или по-малка от 5 MW, писменото искане се подава в разпределителното предприятие по местонахождението на централата; а за централи с инсталирана мощност над 5 MW – в регионалното подразделение на преносното предприятие по местонахождението на централата. Проучването се заплаща по ценоразпис на услугите на съответното преносно или разпределително предприятие.
 Предварителният договор за присъединяване се сключва преди изготвянето на инвестиционния проект – чл. 2, ал. 2 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.
 - Разрешение за строеж:
 Инвестиционните проекти, по които се издава разрешение за строеж, се съгласуват и одобряват след писмено заявление на възложителя и след представяне на документи, съгласно чл. 144, ал. 1 от ЗУТ. Техническите или работните инвестиционни проекти се съгласуват и одобряват от главния архитект на общината (района) – чл. 145, ал. 1 от ЗУТ. В случай, че в едногодишен срок от одобряването на инвестиционните проекти възложителят не направи искане за разрешение за строеж, проектът губи правно действие – чл. 145, ал. 4 от ЗУТ.
 Разрешението за строеж се издава от главния архитект на общината, а за градовете с районно деление – по решение на общинския съвет – от главния архитект на района – чл. 148, ал. 2 от ЗУТ.
 Разрешението за строеж се издава в 7-дневен срок от постъпване на писменото заявление, когато има одобрен инвестиционен проект – чл. 148, ал. 4 от ЗУТ.
 Разрешението за строеж губи правно действие, когато в продължение на 3 години от неговото издаване не е започнало строителството или когато в продължение на 5 години от издаването му не е завършен грубият строеж – чл. 153, ал. 2 от ЗУТ.
 - Договор за присъединяване:
 Договорът за присъединяване се сключва след одобряването на инвестиционния проект и издаване на разрешение за строеж – чл. 2, ал. 3 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.
 След одобряване на инвестиционния проект, възложителят на електрическата централа подава в преносното или в съответното разпределително предприятие писмено искане за сключване на договор за присъединяване, към което прилага документи, съгласно чл. 57, ал. 1 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи. Преносното или съответното разпределително предприятие съгласува представените части от работните проекти, подготвя договора и изпраща писмена покана до възложителя за сключването му в срок от 60 дни от подаването на искането за сключването на договор за присъединяване – чл. 57, ал. 2 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.
 След сключване на договор за присъединяване, преносното или съответното разпределително предприятие изготвя и съгласува работните проекти за изграждане на съоръженията за присъединяване за своя сметка – чл. 60, ал. 1 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи. Преносното или съответното разпределително предприятие изгражда съоръженията за присъединяване в договорените срокове и етапи за своя сметка и осигурява тяхното въвеждане в експлоатация по реда на ЗУТ, съгласно чл. 60, ал. 4 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.
 За присъединяването на електрическата централа към електрическата мрежа възложителят заплаща на преносното или съответното разпределително предприятие цена за присъединяване, съгласно Наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия по начин и срокове, определени в договора за присъединяване – чл. 61, ал. 2 от Наредба за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи.

 V. СТРОИТЕЛСТВО И МОНТАЖ.
 Застрояване е разполагането и изграждането на сгради, постройки, мрежи и съоръжения в поземлени имоти. - чл. 12, ал. 1 от ЗУТ.
 1. Договори между участниците в строителството.
 Взаимоотношенията между участниците в строителството се уреждат с писмени договори. Възложителят сключва договори с :
 - проектант,
 - строител,
 - консултант.
 2. Откриване на строителната площадка и определяне на строителната линия и ниво.
 - Откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво - извършва се от лицето, упражняващо строителен надзор за обекта, а за специални обекти, свързани с отбраната и сигурността на страната - от министъра на отбраната, съответно от министъра на вътрешните работи или от упълномощени от тях лица - чл. 157, ал. 1 от ЗУТ.
 - За откриването на строителната площадка и определянето на строителната линия и нивото се съставя протокол с означение на регулационните и нивелетните репери. В протокола се отразяват мерките за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, безопасността на движението и опазването на съседните сгради, заварените сгради, мрежи и съоръжения в имота, които се запазват по време на строителството и след него, както и едроразмерната дървесна растителност, която не подлежи на премахване - чл. 157, ал. 4 от ЗУТ.
 - Начало на строеж - за начало на строежа съобразно издаденото разрешение за строеж се счита денят на съставяне на протокола за откриване на строителна площадка и определяне на строителна линия и ниво, а когато такъв не се изисква - датата на заверка на заповедната книга - чл. 157, ал. 1 от ЗУТ.
 3. Застраховане в проектирането и строителството.
 Проектантът, консултантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, застраховат професионалната си отговорност за вреди, причинени на други участници в строителството и/или на трети лица, вследствие на неправомерни действия или бездействия при или по повод изпълнение на задълженията им - чл. 171,ал. 1 от ЗУТ.
 Условията и редът за задължително застраховане на лицата по ал. 1, включително застрахователното покритие, изключените рискове, минималните застрахователни суми и премии, се определят с наредба на Министерския съвет - чл. 171, ал 2 от ЗУТ.

 
 VI. ЗАВЪРШВАНЕ НА СТРОИТЕЛСТВОТО. РАЗРЕШЕНИЕ ЗА ПОЛЗВАНЕ:
 1. Екзекутивни чертежи:
 След фактическото завършване на строежа се изготвя екзекутивна документация, отразяваща несъществените отклонения от съгласуваните проекти от изпълнителя или от лице, определено от възложителя. - чл. 175, ал.1 от ЗУТ.
 Екзекутивната документация съдържа пълен комплект чертежи за действително извършените строителни и монтажни работи. Тя се заверява от възложителя, строителя, лицето, упражнило авторски надзор, от физическото лице, упражняващо технически контрол за част "Конструктивна", и от лицето, извършило строителния надзор. Предаването се удостоверява с печат на съответната администрация, положен върху всички графични и текстови материали. Екзекутивната документация е неразделна част от издадените строителни книжа - чл. 175, ал.2 от ЗУТ.
 След завършване на строежа възложителят, проектантът, строителят и лицето, упражняващо строителен надзор, съставят констативен акт, с който удостоверяват, че строежът е изпълнен съобразно одобрените инвестиционни проекти, заверената екзекутивна документация, изискванията към строежите по чл. 169, ал. 1 и 2 от ЗУТ и условията на сключения договор. Към този акт се прилагат и протоколите за успешно проведени единични изпитвания на машините и съоръженията. С този акт се извършва и предаването на строежа от строителя на възложителя - чл. 176, ал 1 от ЗУТ.

 2. Установяване годността за приемане на ветровата инсталация:
 За строежите на обекти с производствено и друго специфично предназначение, в зависимост от уговореното в договора, завършването на строителството се доказва допълнително с извършване на успешни приемни изпитвания - чл. 176 ал 2 от ЗУТ. Когато строителството се извършва от няколко строители, всеки от тях е задължен да извърши изпитванията на своята част от строежа след приключване на строителството й - чл. 176, ал 3 от ЗУТ В случаите, когато изпитванията не са успешни, строителството не се счита за завършено и възложителят има правата по чл. 265 от Закона за задълженията и договорите - чл. 176, ал 4 от ЗУТ.
 След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация, като представя окончателния доклад по чл. 168, ал. 6 от ЗУТ, договорите с експлоатационните дружества за присъединяване към мрежите на техническата инфраструктура и документ от Агенцията по кадастъра, че е изпълнено изискването по чл. 175, ал. 5 от ЗУТ - чл. 177, ал. 1 от ЗУТ.

 3. Присъединяване към електрическата мрежа:
 Присъединяването на вятърната централа към електрическата мрежа се осъществява поетапно, съгласно чл. 63÷68 от Наредба № 6 от 9.06.2004 г. за присъединяване на производители и потребители на електрическа енергия към преносната и разпределителните електрически мрежи - издадена от министъра на енергетиката и енергийните ресурси, (обн., ДВ, бр. 74 от 24.08.2004).
 Задълженията на възложителя в процеса на присъединяване са посочени в чл. 48÷ чл. 81 от цитираната наредба за присъединяване.

 4. Въвеждане в експлоатация:
 След завършването на строежа и приключване на приемните изпитвания, когато те са необходими, възложителят регистрира пред органа, издал разрешението за строеж, въвеждането на обекта в експлоатация.
 В 7-дневен срок от постъпване на искането органът, издал разрешението за строеж, след проверка на окомплектоваността на документите, регистрира въвеждането на строежа в експлоатация и издава удостоверение за въвеждане в експлоатация – чл. 177, ал. 3 от ЗУТ.
 Когато за проверка на постигане на проектните показатели при експлоатационни условия е необходим технологичен срок от време, възложителят може да регистрира въвеждането на строежа в пробна експлоатация – чл. 177, ал. 4 от ЗУТ.
 Свързването на вътрешните инсталации и уредби на строежа с общите мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура се извършва въз основа на договор със съответните експлоатационни дружества – чл. 177, ал. 5 от ЗУТ.

 Източник: АГЕНЦИЯ ПО ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Здравете,
Моля за консултация във връзка с цялострния процес по разрешение, монтаж и въвеждане в експлоатация на ветрогенератор.
Същия следва да се монтира на покрив на производствена сграда в урегилиран имот.
Моля и за контакт на лица, които извършват съответните услуги.
Поздрави,
Васил Василев
 
Kakvi documenti sa neobhodimi za 10kw vyataren generator v selskostopanski obekt - ferma -kam elektrorazpredelitelnata mreja. Blagodarya vi predvaritelno
 
Здравейте! Трябва да имате разрешение за строеж. Пишете ни къде се намира имота ако искате да изпратим оферта.
Здравейте г-н Йорданов, Благодарим Ви за запитването. Промяната предназначението на земята е необходима ако имате намерение да изграждате ВЕИ на земеделска земя. В такъв случай тази процедура е още в самото начало на инвестиционния процес. След промяната предназначението на земята може да получите виза за проектиране, която е необходима за изготвянето на проекта и получаване на становище за условията на присъединяване към електроразпределителната мрежа. Пишете ни ако имате още въпроси.
 
Здравейте, Къде в този инвестиционен процес е разположена процедурата по промяна предназначението на земеделската земя?
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.