Полезно
+6 up   -3 up

Мога ли да построя къща в гора без да променям предназначението й?

 Вижте още - Какви са стъпките за строителство на зем. земя до 35 кв. м.?.

 Строителството сгради за постоянно или временно обитаване - битови и стопански сгради в земи от горски фонд без промяна предназначението на гората се извършва при спазване на разпоредбите на Закона за устройство на територията (ЗУТ) и действащите специфични санитарно-хигиенни, екологични и противопожарни изисквания, нормативи и стандарти за съответните обекти и съоръжения и съобразно възможностите за осигуряване на необходимата техническа инфраструктура - транспортен достъп, водоснабдяване, отвеждане и заустване на използваните води, електроснабдяване и др.

 Строителството на сградите се допуска въз основа на виза, издадена от главния архитект на общината.

 Частта от поземления имот, в която могат да се изграждат сгради, постройки и съоръжения представлява двор за застрояване и се определя с подробен устройствен план. Площта на двора за застрояване може да достигне до 10 % от площта на поземления имот, но не повече от 3 da. Местоположението на двора за застрояване се определя съобразно възможностите за осигуряване на необходимата техническа инфраструктура - транспортен достъп, водоснабдяване, отвеждане, заустване и пречистване на използваните води, електроснабдяване и др.

 Сградите се проектират с височина съобразно функционално-технологичните изисквания и етажност до два етажа.

 Сградите и постройките се разполагат на разстояние най-малко 4 m от границите между два съседни горски имота.
 За строителство в гори и земи от горския фонд се изисква съгласуване от Националното управление по горите (НУГ).

 За съгласуване на строителството на сгради за постоянно или временно обитаване - битови и стопански сгради в горски фонд се подава заявление до началника на НУГ от физическото или юридическото лице, собственик на имота.
 Заявлението съдържа данни за:
 1. вида, предназначението и категорията на строежа съгласно ЗУТ;
 2. местоположение на обекта - местност, землище на населено място и неговия функционален тип, община, област, отстояние от границите на устройствения план на населеното място, отстояние от републиканската пътна мрежа, от промишлени, курортни и вилни зони и от други най-близки съществуващи обекти;
 3. размер и граници на двора на застрояване (трасето на линейния обект);
 4. размер и граници за спомагателни и допълнителни терени за хумусни депа за временно ползване и площадки за рекултивация;
 5. размер на ивицата горска площ по дължина на трасето за линейни обекти, която може да се ползва при определени ограничения, както и вид и характер на тези ограничения;
 6. вид и характер на ограниченията при стопанисване и ползване на горската площ, включена към сервитутните зони на обекта;
 7. наличието на защитени територии, както и за ограниченията и забраните, наложени в тях, съответно по реда на ЗЗТ.

 Към заявлението се прилагат:
 1. документ за собственост на имота;
 2. копие от документ за самоличност или удостоверение за актуално състояние на съдебната регистрация и копие от код по БУЛСТАТ на заявителя;
 3. скица на поземления имот - копие (извадка) от кадастрална карта, кадастрален план или карта на възстановената собственост;
 4. становище на директора на държавното лесничейство или държавната дивечовъдна станция за допустимостта на предвижданото строителство;
 5. скица-копие от лесоустройствения проект в М 1:10 000 за местоположението на обекта спрямо съседните имоти и съществуващата инфраструктура, издадена и/или заверена от държавното лесничейство;
 6. таксационна характеристика на горите и земите от горския фонд, върху които се предвижда строителство, издадена и/или заверена от държавното лесничейство;
 7. задание за изработване на подробен устройствен план в случаите, когато няма действащ такъв;
 8. становище на техническата служба при общината относно изградените инженерни мрежи, комуникации и подземни съоръжения, засягащи площадката или трасето; при наличие на изградени съоръжения се прилага копие от кадастъра (подземен и/или надземен);
 9. решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) за одобряване на инвестиционно предложение или решение да не се извършва ОВОС, издадени в случаите и по реда на ЗООС, и/или писмено съгласие по реда на ЗЗТ;
 10. доказателства за законността на извършеното строителство, когато се иска преустройство или разширение (пристрояване, надстрояване) на съществуващ за обект по чл. 81, ал. 1 ЗГ;
 11. документ за платена такса съгласно Тарифата за таксите за административни и технически услуги;
 Началникът на НУГ съгласува строителството на сгради за постоянно или временно обитаване - битови и стопански сгради в едномесечен срок от постъпване на заявлението.
 При положително становище на началника на НУГ заявителят прави искане до кмета на общината за издаване на разрешение за изработване на ПУП или до главния архитект на общината за издаване на виза за проектиране.

 Разрешение за строеж за сгради за постоянно или временно обитаване - битови и стопански сгради се издава за:
 1. изграждане на нови сгради и съоръжения;
 2. пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради и съоръжения;
 3. реконструкция на съществуващи сгради и съоръжения;
 4. промяна на функционалното предназначение на съществуващи сгради и съоръжения;
 5. направа на огради в случаите, разрешени от ЗГ и Правилника за прилагане на Закона за горите и Закона за защитените територии.

 Разрешение за строеж за сгради за постоянно или временно обитаване - битови и стопански сгради в земи от горски фонд се издава по реда на ЗУТ.
 Към заявлението се прилагат:
 1. документ за собственост;
 2. положително становище на началника на НУГ за извършване на исканото строителство;
 3. виза за проектиране;
 4. одобрен инвестиционен проект по реда на ЗУТ.

 Органите, издали разрешение за строеж, писмено уведомяват НУГ и съответните регионални дирекции за национален строителен контрол за издадените разрешения за строеж и изпращат копия от тях в 7-дневен срок от издаването им.
 Извършеното строителство на сгради за постоянно или временно обитаване - битови и стопански сгради в земи от горски се приема и въвежда в експлоатация по реда на ЗУТ.
 Националното управление по горите и неговите структури и държавните дивечовъдни станции упражняват контрол по изпълнение на строителство в горския фонд, свързано с управлението, възпроизводството, ползването и опазването на горите.

 Източници:
 "Закон за устройство на територията"
 "Наредба № 39 от 10 април 2006 г. за строителство в горите и земите от горския фонд"
 "Закон за горите"
 "Правилник за прилагане на закона за горите"

 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Може ли да се сложи преместваема мобилна къща до 35м2 в частен горски имот без сменено предназначение? Граничи с регулация по път IV клас. Имотът е с начин на трайно ползване – иглолистна гора. През имота преминава 20кВт електропровод. Може ли имотът да се електрифицира? По кой член от ЗУТ?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, имам собствена гора 14дка във Вакарел. На 400 метра има луксозни къщи и атракцион “ Гората Валарел” . Искам да направя малки бунгала в моята гора, какви са възможностите за това и има ли смисъл да се боря за смяна на статута. Гората е дърво производителна
 
Полезно
+0 up   -0 up
Има ли някаква възможност на частен парцел от 260м2 с характеристика голина от Горски фонд,да бъде сменен статута.Желанието ми е да го използвам за засаждане на разстения за озеленяване и ми е необходимо преместваемо съоръжение за инвентар и преспиване,защото не живея в този район.Благодаря!
 
Здравейте.
Предстои ми покупка на 8.9дка гора в Бургас,до Меден рудник,на 300м от пътя за Д.Езерово 500м отпътя за Шилото,до в.з.Капчето.
 
Здравейте,
Възможно ли е застрояването на преносимо дървено бунгало в Поземлен имот 05150.4.167, област Пловдив, община Родопи, с. Бойково, м. СЕЛИЩЕ, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, НТП Ливада, площ 506 кв€
И фирмата Ви извършва ли услуга с преминаване пред адм. процедури
 
Полезно
+0 up   -0 up
Притежавам собствена гора, 4 дка.На 200 метра от регулация.Възможно ли е да я почистя и оградя? Мога ли да поставя дървено бунгало? Граничи с асфалтов път.Благодаря! Надявам се, че ще получа отговор!
 
Полезно
+0 up   -3 up
Здравейте,имам 11 дка земя, кат. 5, която е залесена с иглолистна гора и е в горски фонд. Искам да я използвам за пчелин и да построя дървена къща за живеене,без основи. Също така и метално хале за съхранение на инвентара за пчелина. Дали ще е възможно да се построи дървена къща около 100 кв.м. без основи и да се постави метално хале(около 100 кв.м) без основи също, т.е. и двете постройки да са повдигнати от земята. В имота има налични ток и вода от сонда.

Ще съм благодарна ако ми отговорите или ако нямате възможност, то поне да ми дадете насока към каква институция да се обърна или към какъв адвокат, за да не се лутам.
 
Полезно
+1 up   -0 up
Здравейте,
Интересува ме трябва ли да се сменя статута на земята или как мога да поставя бунгала в
1. вид територия Земеделска, категория 9, НТП Изоставено трайно насаждение, площ 2829 кв. м
2.вид територия Горска, НТП Друг вид дървопроизводителна гора, площ 1724 кв. м
Благодаря
 
Здравейте , имам парцел 2 декъра гора искам да стартирам проект по програма за развитие на селския туризъм защото в близост до имота има тракийска гробница , еко пътеки и др. Въпроса ми е как мога сменя предназначението на имота и какво е нужно като документация да организирам за смяната.
 
Здравейте, от Бургас съм. Закупих имот в месността Отмънли на първа линия до морето, който беше държавен горски фонд, сега вече е частен горски фонд. По общо устроиственият план е заложен, като спорт и атракций.
Понеже се занимавам с ресторантьорство имам огромно желание да направя морси ресторант, който да не е свързан с масивното строителство, а да е тип наколно желище като тез в Тайланд. Випроса ми е: Как да подходя?Може ли това да се случи и по какъв начин. Ако не можете да ми помогнете, към кого бих могъл да се обърна? Много Ви Благодаря предварително!
 
Здравейте,
Интересувам се какви са изискванията за построяване на дървено бунгало с площ 12 кв. м. в двор на селска къща (УПИ). Конструкцията представлява барака с размери 4х3х2.5 м, изградена е от дървени греди и дъски и е поставена върху 9 бетонни плочки с размер 0.3х0.3х0.25 м. Върху покрива ше има битумни керемиди за хидроизолация. Ще се използва за складиране на инвентар.
 
С нот. Акт от м. 5.2015 г. закупих 1060 кв.м. в гр. Сливен, м. Асеновско дефиле имот – горска територия, на която към момента има построена двуетажна жил. Сграда. Имам ПУП от 2005 г. , писмо от м.5.2005 г. на НУГ относно предварително съгласуване за изключване на парцела от горския фонд , Заповед на кмета на Община Сливен от м.8.2005 г. на основание чл.129, ал. 2 от ЗУТ с която се одобрява ПУП за същия поземлен имот с цел промяна предназначението на земята, изключване от горския фонд,запазване на съществуващо застрояване и ново строителство.
На заседание на комисия от 28.12.2017 г. относно узаконяване строежа представителя на РУГ – Сливен е със становище „ не съгласувам „ .На проведен разговор с него получих отговор, че не е налице документирана промяна на статута на земята и че не е ясно по кой Закон за горите трябва да се предприемат необходимите действия и документи – Закона за горите действал до 2011 г. или настоящия такъв.
Моля за Вашето становище, за което предварително благодаря!
 
Закупих в гр. Сливен , м.Асеновско дефиле през м.5.2015 1060 кв.м. земя-горска територия, на която е изградихме двуетажна жил.сграда.Имаме ПУП от 2005 г.,писмо от НУГ от м.05.2005 г.относно предварително съгласуване за изключване на парцела от горския фонд , заповед на кмета на Община Сливен от м.8. 2005 г.за одобрение на ПУП с цел промяна предназначението на земята/изключване от горския фонд/ на имота.
В протокола от 28.12.2017 г. от комисията за узаконяване сградата към Общината представителя на РУГ - Сливен е с мнение "не съгласувам".На среща с него получих отговор, че не е наясно по кой действащ Закон по горите трябва да се предприемат действия за промяна на статута- закона до 2011 г. или действащия към момента Закон по горите. Предварително благодаря за Вашето становище!
 
Полезно
+3 up   -0 up
Здравеите наскоро купих парцел от частен садебен изпалнител на яз.Бата кр.Цигов Чарк.Парцелат е в реголация с 3 бунгала нанесени в кадастара и с право на строеж на30 % от площа и до 10 метра височина издадено от община Батак.След закупуването на имота от община Батак ни казаха че са спрени всекави разрешения за строеж от кмета на Батак,защото община Батак и Горско стопанство гр.Ракитово започнали садебни дела за придбивка на земите на курорт Цигов Чарк,и този имот можел да попадне в горски фонд.Към кого да се обарна след като имам натурален акт в регулация е местото ,разрешение за застрояване но не ми разрешават да строя
 
Здравейте! Интересуваме дали на територията на пчелин, който се намира в гората, може да се направи постройка с под от цементова мазилка - с цел по-доброто предпазване на пчелния инвентар от вредители?
 
Здравейте! Интересуваме дали на територията на пчелин, който се намира в гората със разрешение на горското стопанство, може да се направи постройка с под от цементова мазилка - с цел по-доброто предпазване на пчелния инвентар от вредители? Ако е разрешено, от какви материали е разрешено да се построи сградата?
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,имаме наследствена земя,която е извън регулация и се води пасище-въпросът ми е:мога ли да я оградя,защото искам да сложа няколко кошера и каква постройка мога да направя за нужния инвентар и съответно трябват ли някакви разрешения и какви?
 
Здравейте
Собственик съм на частен горски имот.
Имам желание да извърша строителство, на част от имота.За целта ми казаха, че е необходимо да променя статута на земята.За съжаление, това явно не може да се случи, т.к.няма ПУП.Преди година, фирма е спечелила конкурс за изработка на нов ПУП на общината, но по неизвестни причини, все ощре няма никаква информация работи ли се по въпроса и кога във времето ще стане?Наясно съм, че дори да бъде изработен този ПУП, ще има срокове за жалби, промени и т.н.
Има ли варианти да променя статута без да чакам новия ПУП и какво ще ме посъветвате да направя, освен да чакам???

 

 Здравейте! Благодарим Ви за запитването. Няма вариант да изключите земя от горски фонд без да има влязъл в сила ОУП на общината. Трябва да чакате, а междувременно разберете коя е фирмата, която изработва общия устройствен план и св свържете с тях, за да отбележат имота Ви с възможност за застрояване. Ако го оставят като гора, няма да може да строите на него. Надявам се тази информация е полезна.

 

С уважение,

 

Геоимот ЕООД

31.05.2017

 

 

 

Здравейте. Собственик съм на върната след реституция земя, която по нотариален акт е земеделска земя, в скицата пише земеделска земя но има ограничение да се ползва според закона за горите. Земята е бивша нива, обработвана от моя дядо, която е очуждена и залесена с борови дървета.....и след като я върнаха, около 10 % от цялата площ има остатъзи. Всичко останало е изсечено през годините от бракониери. Къде да подам молба са смъкване на това ограничение и изкарването на земята от горски фонд, при положение, че отдавна няма дървета? Благодаря.
 
Здравейте! частен имот се води в кадастъра земеделска земя и съгласно новия ПУП влиза в урбанизирана зона т.е статутът на тази земеделска земя може да се промени. По време на подготовка на всички необходими документи, горското стопанство съобщава на собственика, че въпростният имот е частен горски и за да се промени статута, ще трябва да заплати на горското стопанство една солидна сума. Моят въпрос е, горското стопанство може ли да има претенции в този случай?
 
Здравейте, Имам имот, който граничи с урбанизираната територия на населено място, но по документи се води "Горски тр. насаждения" - гора, в изявлението по горе пишете за правото на застрояване до 10% от площта на имота с необходимия ПУП. Ходих до ДАГ, но от там казаха, че няма такова "животно"? В кой закон или наредба е уточнен този факт, и кой одобрява тази процедура? Благодаря Ви предварително за отговора.
 
Здравейте! Моля, изпратете ни номера на имота или сканирано копие на скицата, за да проверим в каква устройствена зона попада имота според ОУП на Столична община. Тогава ще можем да отговорим на въпроса Ви.
\"Площта на двора за застрояване може да достигне до 10 % от площта на поземления имот, но не повече от 3 da\" - какво означава \"3 da\"? каква мярка е?
 
Полезно
+2 up   -1 up
Мярката е декар.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.