Полезно
+8 up   -0 up

Какво е общ устройствен план /ОУП/?

 ОУП е съкращение на общ устройствен план. Такъв се разработва за териториите на община с нейните населени места и землищата им; част от община, обхващаща група населени места с техните землища; град с неговото землище (разработваната територия може да не съвпада със землището на града); селищни образувания с национално значение съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
 С ОУП се определят:
 1. общата структура на територията - предмет на плана: жилищни територии, производствено-складови територии, територии за озеленяване и специалните озеленени площи, територии за спорт и развлечения, територии за обществено обслужване, територии с обекти на културно-историческото наследство, територии за курортно-туристическо и вилно строителство, територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, земеделски територии, горски територии, територии за природозащита, нарушени територии за възстановяване, територии със специално, с друго или със смесено предназначение;
 2. устройствени зони за всяка от териториите. Например се определя зона за жилищно застровяне, промишлено, озеленяване и др.
 3. кои територи са публична държавна собственост и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;
 4. изискванията към естетико-композиционното изграждане на територията;
 5. изисквания за устройство на достъпна за цялото население среда, включително за хората с увреждания.
 С общите устройствени планове на градовете и на селищните образувания с национално значение по Черноморското крайбрежие се определят и:
 1. пределно допустимите рекреационни капацитети на урбанизираната територия;
 2. необходимите мероприятия за брегозащита, саниране, възстановяване и подобряване естетическите качества на териториите, мерките за опазване и възстановяване на характера на ландшафта и на паметниците на културно-историческото наследство;
 3. териториите и зоните, в които не се допуска ново строителство и разширяване на строителните граници на съществуващите урбанизирани територии;
 4. устройствените правила и нормативи за застрояване на съществуващи и бъдещи урбанизирани територии;
 5. границите на крайбрежната плажна ивица;
 6. границите на зона "А" и зона "Б";
 7. урбанизираните, земеделските, горските и нарушените територии и защитените зони;
 8. териториите със защитни и рекреационни гори, както и териториите, които ще се устроят като крайбрежни паркове и градини;
 9. териториите и участъците от акваторията със статут на паметници на културно-историческото наследство;
 10. границите на териториите с ограничителен режим, подчинен на изисквания, свързани със сигурността и отбраната на страната, включително охраната и контрола на държавната граница;
 11. специфичните изисквания, правила и норми за устройство на територията и акваторията.
 Повече подробности може да прочетете в НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (Обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г. и бр. 51 от 2005 г.).

 
 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Здравейте!
днес ме изнанадаха с това че трябва да си платя от джоба изграждане на пожарен кран,който незнайно защо трябва да се захранва от моя водомер...??!!
естествено ще обжалвам,но ме интересува защо на частен вилен имот са предписали в плана тази глупост...аз не съм МОЛ,кино или театър,обществените сгради нямат,а мене като частен собственик се пробват да рекетират...!!!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Има ли разработен общ устройствен план на с.Брадвари, общ. Силистра, обл. Слистра.
Има ли законови срокове в които се разработва и приема ОУП на населеното място
Как се процедира при липса на ОУП на населеното място
 
Полезно
+0 up   -0 up
Има ли разработен общ устройствен план на с.Брадвари, общ. Силистра, обл. Слистра.
Има ли законови срокове в които се разработва и приема ОУП на населеното място
Как се процедира при липса на ОУП на населеното място
В община Троян за населено място не е изработен ОУП и по тази причина ми отказват да ми приемат Заявлението за смяна предназначението на земеделска земя -нива в парцел за жилищно строителство.Нивата е на границата на регулационния план.Благодаря Ви!
 
В какъв план или карта трябва да се отбележат терени определени за загробване на животни убити при ликвидиране на заразно заболяване?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здр,искам да ви попитам мога ли да вкарам земеделска земя в ОУП вав Велинрад,мястото се намира до бившото АПК в промишлената зона 850 кв.м. има път но се води ливада.Искам да си построя промишлена сграда с цел производство и търговия ,моля кажете ми как да процедирам
 
Полезно
+0 up   -0 up
Парцел - кв.Левски Варна. Показатели - 351 кв.м. КИНТ 2.00.
Височина на застрояване - до 15 м.Цена на ПУП ?
 
Какъв е статута на това място ? Може ли да се строи на него ? с. Бистрица, месноста Бучаро, Nо 091055,срещу бившата резиденция.
 
Полезно
+1 up   -0 up
Уважаеми господа,
Търся експерти за разработване на ОУП на три общини.
Срок на изпълнение - 30-11-2015 год.
Обхват-съгласно Наредба 8 на МРРБ.
Финансирането осигурено.
Поздрави,
д-р инж. Иван Попов
 
Полезно
+0 up   -0 up
А екип за ЕО имате ли?
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.