Полезно
+98 up   -17 up

Каква е процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя?

Промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди може да се допуска за:

 1. Изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
 2. Създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания);
 3. Създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания).

Не се изисква промяна на предназначението на земеделски земи за изграждане на оранжерии и за линейни обекти на техническата инфраструктура, когато те не са разположени на повърхността на терена и необходимата площ на всяко едно от прилежащите към тях съоръжения, разположени на терена, е до 15 кв. м, а за линейните обекти за пренос на електроенергия с ниво на напрежение 110 kV и по-високо - необходимата площ на всеки елемент от линейния обект е до 100 кв. м., за обекти, чиито функции са свързани със земеделското предназначение на земята - при условията на Наредба № 19.

Процедурата за промяна предназначение на земеделска земя започва с подаване на молба до кмета на общината, където се намира имота за допускане на изработване на подробен устройствен план (ПУП) за имота. Всяка община изисква да се прилагат различни документи към молбата, но в общия случай те са следните:

 •   Документ за собственост;
 •   Удостоверение за наследниците/ при необходимост/;
 •   Скица от общинска служба „Земеделие и гори” /ако имотът е земеделска земя/, ситуационна скица или кадастрална карта /ако имотът е в населено място без план/;
 •   Съгласувателни писма от електроразпределитеното дружество и ВиК
 •   Протокол от Общинско пътно управление и КАТ-ПП при РДВР, ако имотът е прилежащ на път от републиканската пътна мрежа;
 •   Задание по чл. 125 от ЗУТ;
 •   Списък с имената, адресите, а при възможност и с телефоните на всички заинтересовани собственици;
 •   Становище от РИОСВ;
 •   Квитанция за платена такса.

Обикновено срокът за издаване на решение на общинския съвет за допускате до изработване на ПУП /ПЗ или ПРЗ/ е един месец.Ако площта на имота е до 50 декара, от пета до десета категория или не е поливна и земята е в землищата на населените места на територията на съответната област, след като получите заповед за допускане до изработване на ПУП, подавате всички документи в Областна дирекция „Земеделие и гори” за определяне и утвърждаване на площадки за строителство. За имоти с големина над 50 декара, за земеделски земи от първа до четвърта категория или поливни, в случаите по чл. 19 и когато земята е в землищата на населените места от повече от една област, преписките се подават в Комисията за земеделските земи създадена към Министерството за земеделието и горите. Това важи при промяна предназначението на земята за изграждане на обекти на енергетиката без значение от площта на имота.

Изграждането и/или разширението на обекти за производство на електрическа енергия от възобновяеми енергийни източници, използващи фотоволтаични (слънчеви) системи, освен в случаите, когато производството на електрическа енергия се използва за собствени нужди, се допуска върху неполивни земеделски земи от седма до десета категория или некатегоризируеми.

Комплектовате два броя преписки - едната оригинал, а другата копие.

Преписката, която внасяте в Областната дирекция “Земеделие” или в Министерство на земеделието и храните трябва да включва:

 1. Предложение от собственика за утвърждаване на площадка или трасе за изграждане на обект върху земеделска земя – свободен текст;
 2. Актуална скица на имота;
 3. Удостоверение за поливност на земята;
 4. Акт за категоризация на земята;
 5. Становище от РЗИ;
 6. Становище от РИОСВ;
 7. Проект за ПУП /подробен устройствен план/ и обяснителна записка.
 8. Решение за допускане изработка на ПУП за имота;
 9. Документ за собственост;
 10. Пълномощно, когато лицето подаващо документи не е собственик;
 11. Актуално състояние, ако собственикът е фирма;
 12. Удостоверение по чл. 17 от ЗУЧК, ако имота е в землище граничещо с бреговата ивица.
 13. Схеми за водоснабдяване и електроснабдяване на имота

След като Комисията по чл. 17 утвърди площадка за имота, преписката се връща в общината за получаване на заповед на кмета за одобряване на ПУП.

Решението за утвърждаване на окончателна площадка за проектиране на обект губи правно действие, ако след изтичане на една година от влизането му в сила собственикът на земята или инвеститорът на обекта не направи искане за промяна предназначението на земята.

Когато обектът се изгражда на етапи, решението за утвърждаване на площадка или трасе губи правно действие, ако в едногодишен срок от влизането му в сила не бъде поискана промяна предназначението на земята за изграждане на първия етап.

Не се изисква утвърждаване на площадка за имота ако за територията има влязъл в сила общ устройствен план.

След като се утвърди площадка за имота се подава подробния устройствен план за одобрение в общината.
Когато получите заповед за одобрение на ПУП за имота внасяте всички документи от т. 1 до т. 13 изброени по-горе за разглеждане в Областна дирекция „Земеделие и гори”, за да бъде издадено решение на комисията по чл. 17 за промяна предназначението на земеделската земя. За поливни земи, земи от първа до четвърта категория и с площ над 50 дка. документите се внасят в Министерство на земеделието и храните.

Решението на Комисията влиза в сила след като се платят дължимите държавни такси за промяна предназначението на земята. Срокът за плащане е 3 месеца, след получаване на уведомление за издадено решение.

В 7-дневен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди, съответната комисия изпраща препис от него на службата по кадастъра или Общинската служба "Земеделие" по местонахождението на имота, за да се опише имота като неземеделски. Когато с решението за промяна на предназначението на част от поземления имот се образуват нови имоти съгласно чл. 24, ал. 3 от Закона за кадастъра и имотния регистър, службата по кадастъра дава идентификатор на новообразуваните поземлени имоти (чл. 25 от ЗОЗЗ във вр. с чл. 52, ал. 2 от Закона за кадастъра и имотния регистър).

След нанасянето в кадастъра, по искане на собственика, границите на поземления имот се означават на място с трайни знаци въз основа на кадастралните данни от съответната служба по кадастъра по местонахождението на имота (чл. 26 от ЗОЗЗ и 42, ал. 2 от ППЗОЗЗ).

Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, когато:

 1. в тримесечен срок от съобщаването на решението не е заплатена таксата за промяна статута на земята, или
 2. в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или
 3. в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.

При отмяна на решението за промяна предназначението на земята за държавни или общински нужди на собственика се заплаща от държавата или общината обезщетение за причинените вреди и пропуснатите ползи.

При отмяна на решението за промяна на предназначението на земята заплатената държавна такса не се възстановява.

При промяна предназначението на земеделски земи на територията на Столична община не се утвърждава площадка. Документите се разглеждат от Комисията за земеделските земи след одобряване на ПУП.

За да се промени статута на земята трябва да има осигурен транспортен достъп чрез път с трайна настилка, електроснабдяване, водоснабдяване, събиране или отвеждане на отпадни води. Ако до парцела няма ток и вода се изработват схеми за водоснабдяване и електроснабдяване. За обекти, за които транспортният достъп се осъществява по селскостопански пътища и се предвиждат дейности, свързани с използването на транспортни машини с габарити или други технически характеристики, различни от предвидените за селскостопанските пътища, промяна на предназначението на земята за пътя се извършва по общия ред едновременно с основния обект.

 

 

 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Имам земеделска земя в местността Ютата свети влас 1067км.идификатор 11538.2.47 колко ще струва да го вкарате в регулация.
 
Какво реално може да се направи при наличие на явна фактическа грешка в земеделски имот, редуциран поради наличие на контактна зона с урбанизирана територея, след одобряване на КК и разположението на РП, върху част от имотите?
 
Здравейте,имам следния въпрос.Притежаваме парцел 2050 кв.м,може ли да построим нещо на него и до колко квадратни метра,без да се налага да се сменя статута на Земеделска земя?
 
Здравейте,

Моля за информация за преобразуване на земеделка земя в УПИ. Земеделската земя е кат. 4 във Видинския район – 50 дка - в урбанизирана зона. Каква е цената и срока?
 
сменено предназначение 2.5дк но истекъл срок2021г и сега не искат да го подновят искат всички документи на ново.но аз съм го разделил на три парцела и са записани навсякаде .и плащам данаци като парцели.какво да направя
 
Полезно
+0 up   -0 up
Купих на търг, изоставена орна земя, почистих и дадох под аренда.Сега се налагало да сменя статута? Как и защо?
 
Закупил съм земя упи / в ругулация/ м. Цигов Чарк общ.Батак с изтекъл срок на смяна на предназначението й. Казаха ми, зада се смени наново статута трабвало всички собтвеници на имоти около моя да подадеме заедно наново документите за смяна на статута на земята в областа дирекция на земеделието Пазарджик. Може ли само за моя имот да се направи смяната на статута зада почна до строя.
Поземлен имот 02837.11.225, област Пазарджик, община Батак, гр. Батак, м. ПЕЙЧИНОВА ТУМБА, вид собств. Частна, вид територия Урбанизирана, НТП Ниско застрояване (до 10 m), площ 511 кв. м, стар номер 025225,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-10/12.04.2011 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК
 
с.Сандрово ,общ Русе може ли, земеделска земя местност "Лозята"да се смени предназначението на дворно място.Парцела граничи със селото има ток и вода
 
Добър ден, в какъв горе - долу срок може да бъде сменено предназначението на земеделска земя 7000кв. м., граничеща с регулация. 77195.113.455 гр. Хасково. Каква цена ще ми струва?
 
Здравейте,интересуваме необходимо ли е преотреждането на земеделска земя за инсталирането на тунелни оранжерии?Има ли ограничение в квадратурата ?Примерно в имот от 2000 кв.м.искам да изградя 5 оранжерии по 200 кв.м.Благодаря предварително!!!!
 
Полезно
+2 up   -0 up
Здравейте искам да регулирам земеделска земя в София,извършвате ли тези услуги и колко ще ми струва?
 
Здравейте,
Искам да попитам, каква би била вашата цена за смяна на статут и ургулиране на два съседни парцела (1000кв 1500кв), които към този етап са в селищно образувание, със статут "земеделски за труд и отдих" и имат изготвен ОУП.
Благодаря
 
Здравейте, какви са възможностите за промяна на статута на поземлен имот, ( който попада в територия Ссп ) в Жм1? Имотът се намира в района на кв. Горна баня, като в близък периметър територията е Жм1. Благодаря предварително.
 
4 категория, нива пред регулация може ли да се смени статута ,примерно за жилищно строителство и колко било струвало.
Благодаря.!
Преди 15 години е сменен статут на нашата част от нива и застроен. Сега в кадастъра целия парцел се води урбанизиран , но по нотариален акт 1/4 от него е нива ( но си плащаме данък). Междувременно вече сме собственици на целия парцел. Имотът е извън граници на населено мято. Какво да направим, за да направим целия имот със сменен статут? Колко ще ни струва, ако целия парцел е 6 дка, а неурбанизираната част е 1,5 дка? Трябва ли да имаме конкретен план за застрояване на частта, на която ще сменяме статут?
 
Може ли заповедта за изменение проект на ПУП-ПРЗ и обособяването му УПИ за жилищни нужди от от кмета на община Ботевград да влезе във сила без да бъда уведомен писмено като пряк съсед собственик и може ли дасе оспори поради тази причина. Квадратура на имота 2500м2. Благодаря предварително.
 
За смяна на предназначение на земеделска земя в такава за строителство на къща, изисква ли се съгласието на всички преки съседни собственици? Квадратура на имота е 1666м2
Благодаря предварително
Стефан
 
Полезно
+0 up   -1 up
7 дка сменени и впоследствие разделени на 10 парцела . за единият има виза и разрешение за строеж. За другите 9 х 700 кв.м., необходимо ли е да св прави нещо или това е достатъчно.Таксата е п;арена за целия имот, но засега няма възможност за проектуране и строеж на останалите. Ще загубят ли статъра си?
 
Полезно
+0 up   -2 up
Добър ден,
Бих желал да попитам колко би ми струвала вашата услуга по смяна на статут от "земеделска за труд и отдих" на такава за строителство на еднофамилна къща? Квадратура 1052кв.м до изготвяне на пуп. Благодаря
 
На 15 03 2022г влезе в сила решението за промяна на статута на парцел, част от по- голям парцел. Трабва ли да поискам от кадастъра скица само на моя парцел ?
Земята е разделена с предварителен договор и ми обясниха , че след като ми направят скица на новият парцел, нотариус ще може да ми издаде нотариален акт за парцела. Така ли е ?
Предварително благодаря за отговора.
 
В резултат на реституция съм собственик на място,което от земеделска земя е преобразувано в урегулирани парцели от Община перник пред 7-8 години в с.Студена,което селище няма изработена кадастрална карта за този квартал,но има построени жилищни сгради върху някои от парцелите там.Има ток,вода и са определени входове от магистралата към квартала известен като "Шаваро". Разполагам със скица изработена от квалифициран геодезист ,която е приложена към документите с които искам да ми се издаде кадастрална скица за придобитите ми парцели земя,но общинската служба изисква от мен проект без да ми обяснява какъв.На този етап нямам никакво намерение да строя сгради върху някой от парцелите които притежавам в съответния кв.,със съответните номера на съответните УПИ.След като общинската служба в Перник е извършила много преди аз да поискам скица промята в предназначението на земята,аз трябва
ли да подавам заявление за ПУП,още повече,че нямам намерение да строя върху нито един от парцелите каквото и да е.
 
Актуална кадастрална скица от 29.12.2021 г. ми показва, че мой имот в р-н Студентски, Стол. Община е урбанизирана територия, при положение, че от 15.08.2007 г. имам с АКТ от СО възстановени недължими местни данъци и такси за същия имот на основание чл.2, ал.1 от ЗСПЗЗ, т.е. имотът е бил земеделска земя. По кой ред и на какво основание е променено предназначението на имота, и какви са били правата и задълженията ми като собственик, тъй като по отношение на имота ми не съм извършвал никакви правни действия от м. август 2007 г. до получаването на кадастралната скица през декември, 2021 г. Съответно, новото обстоятелство за имота, видно от скицата че е урбанизирана територия, декларирах по чл. 14 от ЗМДТ и придобих задължение за 5 години назад за данък сгради и такса смет със законовите лихви за просрочие, като таксата смет е в пълен размер за застроен имот, тъй като няма представено ежегодно заявление от собственика (от мен), че имота не е застроен и не се ползва. Какви са ми възможностите да постигна справедливо финансово отражение на вероятно служебната трансформация на имота ми без мое участие? Дори и такса за промяна на предназначението не съм платил, а това е базовия ред за това!
Здравейте, искам да сменя статута за земеделска земя(овощна градина). Ще може ли да ми дадете оферта за цялата процедура.Намира се в с. Строево.
 
Искам да сменя статута на земеделска земя.Каква е процедурата и колко се заплаща?
Колко струва цялата процедура и колко време отнема във времето ?
 
Здравейте,
Въпросът ми е свързан с парцел около 5дка, който е със статут на земеделска земя 4та категория. Пред парцела има селскостопански път. Желанието ми е да се промени предназначението, така че да могат да се построят къщи.
Искам да попитам дали вашата фирма би могла да извърши всички необходими процедури по промяна на предназначението и урегулирането на имота? Какви документи са необходими, цена и приблизителен период на завършване на процедурите(промяна на статута и урегулиране)? Благодаря предварително!
 
Здравейте,
Двама собственици сме на земеделска земя, находяща се в м. Смърдана, район Красна поляна с параметри: "вид територия Земеделска, НТП Друг вид земеделска земя, площ 1001 кв. м". Искаме да разделим имота на две, след което всеки от нас да построи жилищна сграда.
Моля да ми дадете оферта за цялостната процедура, включваща и издаването на разрешение за строеж върху бъдещите два парцела.
Предварително благодаря.
Д. Стоянов
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Работите ли с физически лица от обл. Бургас по въпроси с промяна на статута на земеделски земи.
Поздрави ,
Чапанов
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Моля за Вашата оферта за промяна статута на имот от земеделски на УПИ. Имотът се намира в гр. Сапарева баня и единствения документ, с които разполагаме е документ от Общината за възстановяване правото на собственост.
Поздрави,
Ирена Грахльова
 
Здравейте, бих искала да получа оферта за смятан на статута на земеделска земя за жилищно строителство. Оставам на разположение за допълнителни уточнения.
 
Нива 4 дка, в границите на ОУП на гр. Пловдив
В кадастъра е описан като:
Поземлен имот 56784.383.155, област Пловдив, община Пловдив, гр. Пловдив, район Южен, м. БАШ ПАРА-ОСТРОМИЛА, вид собств. Частна, вид територия Земеделска, категория 4, НТП Нива, площ 4000 кв. м, стар номер 103.155,
Заповед за одобрение на КККР № РД-18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, как мога да получа копие от тази заповед? Оказва се, че тя ни засяга във връзка с промяна на ПУП на съседен имот, който притежаваме.
Предварително благодаря,
Здравейте интересувам се какви са таксите за смяна на статута на земеделска земя гр.Пловдив кв.Беломорски идентификатор 56784.381.69
Имаме влязъл в сила ПУП- ПРЗ през 2019 г., съгласуван с РИОСВ за вилно строителство. По ОУП зоната е " Жвд ". Имаме РС от 2007 г.за стопанска сграда. Какъв документ ни е необходим за промяната на предназначението на земята? Имотът е захранен с ток, има собствен водоизточник, има транспортен достъп.
 
Здравейте, Въпроса към Вас е урбанизирана земеделска ЗЕМЯ ,какъв статут има статут на регулация ли е ?. Каква е разликата между урбанизирана зем.земя и земя в РЕГУЛАЦИЯ ? .
Докато ЕНЕРГОТО ПРОДЪЛЖАВА ДА НИ ВОДИ ЗЕМЕДЕЛСКА ЗЕМЯ ,ВЪПРЕКИ ПРОМЕНЕНИЯ СТАТУТ на земята УРБАНИЗИРАНА.
Защото разликата в цените е огромна.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
със съпругът ми закупихме парцел, който е със статут на земеделска земя.Желанието ни е да построим къща.
Искам да попитам дали вашата фирма би могла да извърши всички необходими процедури по промяна на предназначението и урегулирането на имота? Какви документи са необходими, цена и приблизителен период на завършване на процедурите(промяна на статута и урегулиране)? Благодаря предварително!
Хубав ден!
 
Полезно
+9 up   -0 up
Фирма желае да построи Соларен парк, но земята /която е нейна собственост/ е земеделска с НТП "Овощна градина" 8 категория. Промяната и в ПУП колко време ще отнеме? За тази инвестиция /производство на ел.енергия от ВЕИ/ няма ли облекчен режим?
 
здр въпросът ми е общината имали право да смени предназначението на земеделска земемя пасище с др.вид за да може да продаде
 
Здравейте, мисля да закупя зем. земя която е от категория 6 при поливни условия граничеща в южната си част с общински път и на 10м от регулация и не знам дали самата земя отговаря на критерия за преутреждане благодаря
 
Полезно
+0 up   -0 up
Имам едн декър земя 4 категория,с постройка 30 квадрата.Мога ли да разделя парцела и да сменя статута на тази част без постройката?
 
Здравейте! Притежавам 3 парцела, един до друг. На най-големия е сменен статута и сме си постройли къща. На крайния, който е 3 дка, и 8 категория - ливада искаме да поставим 3-4 дървени къщи. Каква е процедурата? В с. Згориград с ЕКАТТЕ 30606.Имота ни граничи с Полски път, пасище и път IV кл. Благодаря ви предварително! Хубав ден!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,имам едно място ливада от 545кв м.
Казаха ми,че понеже лицето ми било 9,45м,нямало как да се вкара във регулация .Трябвало да бъде над 12 м.
Искам да знам защо ,благодаря ви.
 
Здравейте! Какъв е пътят и какви документи са ми нужни за промяна на статута на земеделска зевя - нива и издаване на разрешение за поставяне на сглобяема едноетажна вила.
притежавам имот с номер 300014 в землището на с. Липен с ЕКАШШЕ 43730 , общ. Монтана, обл. Монтана. Имота е трета категория при неполивни условия. В непосредствена близост с границите на имота ми преминава електропровод 360 V и тръбопровод питейна вода ф 75 мм.
 
Здравейте искам да попитам за имот с идентификатор 53707.504.416 който е мой И е в регулация и имот който е съседен и също е мой 53707.14.241 но е нива и по ТСУ попада в район за земеделски нужди мога ли да му променя статута и как откъде да започна. В този район няма ОУП. Трябва ли да пусна първо молба за допускане промяна на статута и с какви документи? В ОДЗГ ли първо да отида за акт или при архитект?
 
Здравейте. Колко ще ми струва промяна в предназначението на имот, скоро влязъл в регулацията на с. Маринка обл. Бургас. Имотът е с площ 547 кв.м.Вече имаме удостоверение за поливност.
 
Имотът вече е трасиран.
Здравейте,

Моля за иготвяне на оферта за урегулиране на имот в м-ст Еки Елма, с. Звездица, Област Варна и изготвятне на ПУП. Парцелът е 10 355 дка, 6-та категория. Парцелът вече е трасиран.
Благодаря предварително,
Деница Стратиева
 
Съществува ли причина за отказ за промяна на статута на земеделска земя-нива 6 категория в регулацията на селото, между къщи и път на ПИП?
с.Кирилово ,Ст.Загора,3081 кв.м, с индентификатор 36899.8.232, местност Долапа
Според стария действащ план или новия, който ще влиза в сила, може ли да има отказ?
 
привет...зо дка земя 4 категория в село хайредин област враца.колко ще ми струва и за колко време...благодаря ви...
 
Имам 5 дка. Земеделска земя в с. Рогош-Плоедивско. Земята е 4 кат. Бонитален бал-61-70,не полива. с. Рогош е 4.кат.Каква е цената и колко е срока?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Dear Geoimot team,
I have a one question,i have a land(farming status) in Aytos/Burgas and i want to change the status for to built.
My question is how much it cost and many times do we need for result?
Thank you,
Best Regards,
Arslan
 
Добър ден,
Имам имот с идентификатор 49206.2651.10 в район Връбница , с. Мрамор местност "Волуешки път"
Възможна ли промяна на предназначението за промишлени нужди.
Оставам на разположение за връзка и допълнителна информация
Хубав ден !
 
Полезно
+0 up   -0 up
Съществуват ли причини за отказ на промянаната на статута на земеделска земя "Земеделска, категория 9, НТП Пасище"?
 
Здравейте, възможно ли е да се смени статута на земеделска земя- нива в реголация и как става? Нивата е в Пловдив, с.СКУТАРЕ Ако е възможно , колко време ще отнеме и каква е цената?
 
На нива с трайно ползване като нива без преотреждане може ли да се направи корт.
На нива попадаща в горски фонд без преотреждане може ли да се направи корт.1
 
ЗДРАВЕЙТЕ КОЛКО ЩЕ СТРУВА СМЯНАТА НА СТАТУТ НА ИМОТИ В ГРАД КАРНОБАТ, С ВЪЗСТАНОВЕНО ПРАВО НА СОБСТВЕНОСТ ПО
ПО ПЛАНА НА НОВООБРАЗУВАНИТЕ ИМОТИ НА ГРАД КАРНОБАТ В МЕСТНОСТ ДРЕНАКА ,ВИД ТЕРИТОРИЯ СЕЛСКО СТОПАНСТВО НТП ОРНА ЗЕМЯ, КАТЕГОРИЯ 3 / БИВШИ ЛОЗЯ , РАЗСТОЯНИЕ ОТ ПЪТ ТРАЙНА НАСТИЛКА 115, 153 И 180М ИМОТИ 512.5, 512.10, 512.11
 
в какъв размер биха били таксите, за промяна в статута на парцел до 5 дка
 
Решението за промяна на предназначението на земята изтече 3год.срок за разрешение за строеж на 17.01.2020г .Мога ли да го заверя тъй като общините ме забавиха и аз изпуснах срока, а мисля че до 6 год.ще построя и ако не може да са презавери всички документи които съм представила за промяната ще трябва ли да се презаверят за ново внасяне за промяна предназначението на земята?
 
Решението за промяна на предназначението на земята изтече 3год.срок за разрешение за строеж на 17.01.2020г .Мога ли да го заверя тъй като общините ме забавиха и аз изпуснах срока, а мисля че до 6 год.ще построя и ако не може да са презавери всички документи които съм представила за промяната ще трябва ли да се презаверят за ново внасяне за промяна предназначението на земята?
Притежаваме по наследство имот състоящ се от два парцела, единият е 0,340 кв м другият 0,440 кв м са един до друг. В по-голямата част се намира стара сграда на млекарница на БИВШЕТО ТКЗС с. Боснек. Имота е в землището на с. Боснек, води се земеделска земя. До тези имоти има изградени сгради едната е конна база в съседство, но има и построени къщи наоколо. Самото място е на границата със селото и има път от трите страни на имота.
Какво трябва да се направи, за да бъдат имоте преобразувани в земя за жилищно застрояване?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, възможно ли е да се смени статута на земеделска земя- нива за жилищно застрояване и как става? Нивата е в Пловдив, където има действащ ОУП, и е извън строителни граници. Ако е възможно , колко време ще отнеме и каква е цената?
 
Здравейте,
може ли информация за цената на промяна на земеделска земя с цел строеж на ккъща? Имаме половин декара земя искаме ПУП на 80 квадратни метри. Моля за обща цена за такси по съответните институции и общини.
 
Здравейте! Имам язовир върху земеделска земя ,някога е правен от държавата. Та въпроса ми е как става узаконяването,възможно ли е ?
И от финансова гледка точка
 
От земеделска земя да се превърне в земя за застрояване на склад
 
Мога ли да сменя статута на 11дк. земеделската ми земя ІV категория,която граници на югозапад 50,97м. с полски път собственост на община с. Черни връх, без да строя?
 
Мога ли да сменя статута на земеделската ми земя, която е 11 декара граничи на югозапад 50,97м.с полски път собственост на община с. Черни връх, без да строя на земята?
 
Здравейте !
казуса е слединят: Земеделски производител съм. Отглеждам различни култури върху площ от 6 дка, в един от мойте имот-ливада с площ 800 м2, има изоставено от ТКЗС малък водоем-с площ 200 м2,При възстановяване на земите,това съоръжение е записано като отделен имот, н неземеделки сатут.Дълго време този мини водоем не се използвал по предназначение . Предприех действия по изкарване на разрешително за ползване на водоема. Поискаха ми да направя процедура по промчяна на предназначение.Консултанти ми казаха че не е нужно ,тъй като водоема е бил такъв преди реституцията -1991, даже ипреди -дата 1973 г /не знам защо 8 ТКЗС е образувано през 1958у а водоемът който се ползвал противопожарен резерв е изграден към 1965 г..Как да процедирам.За 200 м2 -ако се направи порцедура ще се обезмисли зялата идея освен че ще дам много средства ?Благодаря ви !
 
Добър ден!
Искам да закупя парцел в село Градоман - ливада - 02659.2258.42. Не е в регулация,а на мен ми трябва веднага да започна да вадя документи за строеж.Какво трябва да се направи или просто този парцел не става.
 
Каква е цената на декар за продажба на земеделска земя четвърта категория?
 
Здравеи те.Как да променя статута на остатък от 600 кв метра парцел останал от поголям парцел,които бе в регулациа,но след раздробване в три оделни парцела двата от тях бяха в регулациа а този от 600 кв мера остана ,като зем земя.От трите страни порцела граничи с регулирани парцели,а от четвъртата страна с одводнителен канал и черен път. по натам започват земеделски имоти.
Полезно
+4 up   -0 up
Здравейте,имам 6декара земеделска земя на 100метраот регулация в с. Черни връх общ. Камено обл. Бургаска искам да построя парници.Проблема е,че земята се наводнява
при дъжд от водата идваща по наклона от селото.Инжинер конструктор ми направи проект за отвеждането на водата,но от УТЕС гр.Камено не ми разрешиха да построя съоражението. Как да постъпя?Благодаря предварително( извинете ако се повтарям)
 
Полезно
+11 up   -0 up
Предстои ми закупуване на имот по параграф 4. Имотът има законно построени 20 кв м жилищна площ, но реално е вила на 2 етажа с 110 кв м засртоена площ.
Какви са възможностите за узаконяване на имота и можеете ли да се справите? Колко ще струва и за какъв период?
 
Полезно
+1 up   -5 up
Здравейте!Имам нива до гр.Стара Загора идентификатор 68850.213.27 Може ли да сменя статута и за застрояване на еднофамилни къщи?
 
Полезно
+2 up   -0 up
Здравейте! Имам почти 10 декара земеделска земя. Може ли да сменя статута на по-малка площ? Например на 500 кв.м. Благодаря
 
Полезно
+1 up   -2 up
Какви са държавните такси за промяна на предназначението на земеделска земя? Може ли да е частично? От 880 кв.м.да се променят само 200!
 
Здравейте,
Имам намерение да закупя земеделска земя около 5 декара
пета категория неполивна,дали е възможно да се смени статута.
Поздрави;Веселка Ценкова
 
Полезно
+11 up   -2 up
Добър ден искам да попитам понеже тази година закупих земеделска земя 6 дка,която е в 4-та категория неполивна, има ли възможност да се смени статута след новия закон за земеделските земи и ако има колко време трае процедурата
 
Неможах да намеря отговора ще може ли да ми го препратите на емайла.Благодаря ви много
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, предстои ми да извърша процедурата. Колко е нормалното време за това ?!
 
Каква е процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя?
 
ИСКАМЕ ДА ЗАКУПИМ 5 ДКА НИВА В БЛИЗОСТ ДО РЕГУЛАЦИЯТА ЗА ДА Я ПОЛЗВАМЕ ЗА ПАРКИРАНЕ НА СОБСТВЕНИТЕ НИ КАМИОНИ НА ФИРМАНА ТРЯБВА ЛИ ДА СМЕНЯМЕ ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕТО КОГАТО Е ЗА ЛИЧВНИ НУЖДИ?
Каква е процедурата и колко такси се плащат за промяна на предназначението на зем.земя 6-та категория?
Бих искал да разбера дали трябва да се смени и по какъв начин на земя - на скицата е ливада. В действителност . Къде и как?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Бих искала да разбера дали трябва да се смени и по какъв начин на земя - на скицата е нива. В действителност са овощни дръвчета . Къде и как?
 
Полезно
+1 up   -0 up
ВЪРХУ ЗАКУПЕНА НИВА,НА КОЯТО СЪМ СОБСТВЕНИК,СА ЗАСАДЕНИ ОРЕХИ.НАСАЖДЕНИЕТО Е ВЕЧЕ НА 6 ГОДИНИ.КАКЪВ Е НАЧИНА ЗА СМЯНА НА СТАТУТА ОТ НИВА НА ТРАЙНО НАСАЖДЕНИЕ?
Полезно
+0 up   -2 up
Притежавам 2дка зема,десета категория ,в.з.Елата с.Железница,общ.Панчарево,която граничи с кафява зона.Искам да я извадя от земеделски фонд и да получа разрешение за строеж на вила.Какво ще ми струва и за какъв срок бихте се ангажирали с проблема
 
Здравейте, притежаваме парцел в с. Здравец (м-ст Горчива чешма) но земята е земеделска с начин на ползване трайни насъждения. Извършвате ли тази услуга за промяна на статут на земя и вкарване на парцела в регулация?
 
Имам 10 дк на Петолъчката. Община Стралджа , с лица на асфалт. Парцелът е 3-та категория. Възможна ли е промяна на статута? Има ли ограничение за категориите зем. земя
 
Полезно
+3 up   -0 up
Здравейте, ние живеем във в.зона в Русе, както и други живущи, някога е било планирано да стане квартал, и ние имаме желанието това да се случи. Какви са изискванията за това и възможно ли е?
Благодаря и успешен ден:)
 
Полезно
+0 up   -0 up
Добър ден,
Искам да превърна 4 декара селскостопанска земя в паркинг. Тоест искам да асфалтирам цялото пространство. Нужно ли ми е да сменя статута на земята?
Благодаря предварително,
Снежана
 
Полезно
+0 up   -0 up
Kolko shte mi struva smqnata naa statut.Kashta sas dvor vav s. Chernogorovo.Izvan regulaciq sme.Statut sasprednaznachenie za targovia.
Blagodaria Vu mnogo.
 
Полезно
+5 up   -0 up
Мога ли да променя статута на3000м2 от лозе което е 9900м2 в местността/ КАШЛА /в землището на гр.Ахелой,общ.Поморие за промишленни нужди.Ако може за какъв период от време ще стане и колко ще ми струва.
 
Здравейте, има ли някакви съществени промени на закона, които ще рефлектират негативно ако реша да сменям статуса на земя от земеделска към промишлена през 2018 - 2019 г. ?
 
ИСКАМ ДА ПОСТРОЯ КЪЩА ЗА ЦЕЛОГОДИШНО ОБИТАВАНЕ. Молянапишете ми най краткият път.
 
Полезно
+0 up   -2 up
Здравейте,притежавам парцел 4765м2 в землището на кв.Ветрен обл.Бургас на който трябва да сменя статута,като идеята е да се строй върху него.Парцела се намира на 80-100м.от последната къща.В момента се води нива четвърта категория.Питането ми е може ли някой да се заеме със смяната и колко че струва това.
 
Полезно
+4 up   -0 up
Здравейте,притежавам парцел закупен с нотариален акт от собственик.Парцелът е с големина от 763 кв.м.и е бил по параграф 4.В него има бунгало с активни партиди за ток и вода,което смятам да съборя и ще вдигна малка къща(след края на процедурата по смяната на статута).Питането ми е,дали е възможно да се смени статута само на част от пацела и ако не,колко ще струва смяната на предназначението на земята (за жилищно строителство) и колко време ще отнеме.Предварително благодаря
 
Полезно
+1 up   -8 up
каква е цената за промяна предназначениета на площ 500 кв.м земеделске земя ,девета категория за построяването на вила в гр. Якоруда
Полезно
+0 up   -2 up
Здравейте , продава се имот 998кв. със статут на земеделска земя в гр.Банкя , ул Цар Симеон на главна улица .Улицата е с канализация, ток , вода. Интересува ме промяната в УПИ колко ше ми струва , колко колко време ше отнеме или да си търся УПИ .
 
Интересува ме промяна на предназначението от стопански двор в земеделска земя?
 
Полезно
+0 up   -1 up
преди 5 години имам изготвен ПУП за смяна на предназначението на земята от земеделска за жилищно строителство , искам да продължа със смяната на статута и да предприема строителни действия , какво щи ми бъде необходимо да направя по на татък, трябвали да потърся фирма която се занимава с това , или мога и сама да си предвижа документите и какво ще ми струва. Благодаря!
 
Полезно
+2 up   -0 up
Zdraveite.Iskam da popitam imam zemq ot 5.500dk.
iskam da postroq givotnovaden obekt na 560 kv.Trqbva da smenq statuta na tezi kvadrati .Imota e izvan regulaciq
 
Полезно
+0 up   -0 up
Въпросът ми е имам имот в района на Община Тетевен или с. Малка желязна с лице на главен път, как мога да разбера дали влиза в Натура 2000. Собственик съм от 2007 г. и по онова време е проверен , той не влизаше в защитената зона а сега има ли промяна???
 
През 2006 земеделска земя на Цигов Чарк Батак беше регулирана.Геодезичен план за 5 вили ,който присъства в Кадастъра беше направен от Архитект.През цялото време данък е плащан за регулиран имот.Казаха ми,че поради незапочване на строеж земята връща статута си на земеделска.3352 кв.м.Вярно ли е това и възможно ли е да се регулира отново с цел продажба с Архитектен план.Вече са вложени много средства и какъв е изходът.Колко ще струва повторна регулация.Предварително благодаря.
 
Интересуваме възможно ли част от имот, който представлява земеделска земя "пасище, мера" да се смени в частна и какви са законните основания?
 
Здравейте, интересува ме по кой член и от кой закон може да се иска промяна на предназначението на частен имот, а именно от КЖС в да е детски спортен комплекс . В Младост 4 в София кметицата ни кара да дадем такова предложение и да съберем подписи за промяна статута на имот, който е частна собственост.
 

 Здравейте! Вижте чл. 22 от Закона за устройство на територията.

Здравейте. Имам имот от 8500декара пасище край яз Жребчево местност Запълня. Искам да и сменя предназначението но от Община Твърдица ми отговориха че на пасища не може да се сменя предназначението в УПИ.Изготвил съм всички документи посочени по горе от вас но накрая Общината ми отказа.Какъв е редът по нататък.И вярно ли е това .
 

 Здравейте, г-н Вълев,

Не знам на какво основание са Ви отказали. Вижте чл. 25 от ЗАКОН ЗА СОБСТВЕНОСТТА И ПОЛЗВАНЕТО НА ЗЕМЕДЕЛСКИТЕ ЗЕМИ (ЗАГЛ. ИЗМ. - ДВ, БР. 14 ОТ 2015 Г.):
http://www.lex.bg/laws/ldoc/2132550145
(3) (Нова - ДВ, бр. 10 от 2009 г.) Промяна на предназначението на мерите и пасищата по ал. 1 се допуска по изключение за:
1. изграждане на обекти на техническата инфраструктура по смисъла на Закона за устройство на територията;
2. (изм. - ДВ, бр. 16 от 2013 г.) инвестиционни проекти, получили сертификат за инвестиции клас А или клас Б или за приоритетен инвестиционен проект по Закона за насърчаване на инвестициите, когато това е заявено при сертифицирането на проекта;
3. (изм. - ДВ, бр. 62 от 2010 г.) създаване на нови или разширяване строителните граници на съществуващи урбанизирани територии (населени места и селищни образувания), както и създаване или разширяване границите на отделни урегулирани поземлени имоти извън тях;

Ако имате официален писмен отказ може да го обжалвате в административния съд. Ако нямате писмен отказ, настоявайте или може да обжалвате мълчалив отказ.
С уважение,

Геоимот ЕООД

Полезно
+5 up   -0 up
Здравейте.

Притежавам имот в с. Бов, Софийска област.
Но имотът е със статут на ливада. Каква е процедурата за промяна в земеделска земя?Знам, че се подава молба до Министъра, но какво още се прави. Тази молба по образец ли е?


Благодаря предварително.
 
Имам имот на който преди около 6 години сменихме статута от земеделска земя в урегулиран имот. Но до колкото разбрах има условие което ако не се спази земята става пак земеделска. Какво да направим за да остане като парцел за стоеж, ако не смятаме за момента да строим? Достатъчно ли е да прикараме вик и електроенергия?
 
Каква е процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя когато парцела е в регулация но на скицата пише нива
за с.Негован
 
Полезно
+0 up   -0 up
Имам неурегулирам поземлен имот в с.Рибарица, осма категория, начин на трайно ползване Ливада. Иска ми се да сменя предназначението на земеделската земя за застрояването на вила в нея. Имотът е много близо до урбанизираната зона на селото, но въпросът ми е следният: След като изчетох доста закони и наредби, разбрах че за да е УПИ, то той трябва да има излаз на път, а от общинския път ме дели един парцел, който не знам дори чия собственост е. Има ли някакъв законов механизъм да изляза с излаз към съществуващия път или всъщност каква е процедурата това да се случи, има ли начин да изискам такова нещо, при положение, че това е чужда собственост парцела, делящ ме от пътя и при положение, че не знам кой е собственик на имота и не знам дали той въобще ще е съгласен на някакъв тип свободни уговорки. И фактически да приемам, че това е задължително да имам достъп до път?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, искам да попитам колко ще ми стрива урегулирането на зем.земя –пасище мера с големина 1600 кв.м.,която се намира в покрайнините на гр.Елхово , и има ли вариант да си платя и да не стане нищо.
 
ТРЯБВА ЛИ ДА СЕ ПРОМЕНИ СТАТУТА НА СТОПАНСКИ ДВОР ИЗВЪН РЕГУЛАЦИЯ ЗА ОВОЩНА ГРАДИНА
 
Здравейте, Колко би струвала промяна статус на земеделска земя в с. Чепинци , София. Земята е 5 ДКА.
Поздрави
 
Притежавам поземлен имот 011022 в землището на гр. Сливо Поле с ЕКАТЕ 67444,Община Сливо Поле и площ 29.781дка 3,4 категория.Отдал съм имота под аренда на фирма, която иска на площ от 9 дка. да изгради оранжерии от лек тип. Имам положително становище от РИОСВ. Какви документи ще трябва да се подадат и какво ще струва ориентировъчно, за осъществяване на този проект и може ли на оставащата земя да се засадят трайни насаждения. Благодаря Ви предварително.
 
  	  	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.