Полезно
+1 up   -1 up

Технически изисквания към производителите на електрическа енергия

 За електрическите централи, произвеждащи електрическа енергия от ВЕИ, трябва да са изпълнени следните технически изисквания:
 1. използване само на ветрогенератори с променлива скорост;
 2. способност за работа в честотния диапазон от 47,5 до 50,3 Hz;
 3. способност за работа в диапазона U = 0.8U до U = 1.1Uном в мястото на присъединяване при плавно изменение на напрежението за присъединяваните към преносната мрежа;
 4. наличие на групово управление по активна мощност с възможности за ограничаване и плавна промяна на генерираната мощност по предварително зададен градиент за централи с обща инсталирана мощност над 15 MVA;
 5. присъединяваните към преносната мрежа да позволяват работа без смущения, когато в мястото на присъединяване:
 а) липсва напрежение за време, по-малко от 0,15 s;
 б) стойността на напрежението е по-ниска от 50 % от номиналната за време, по-малко от 0,7 s;
 в) напрежението се понижава до стойност над 50 % от номиналното и се възстановява до нормалните си стойности за време, по-малко от 1,5 s.
 
 Възложителят и/или производителят е длъжен предостави следната техническа информация:
  - за вятърни централи:
 а) минимална скорост на вятъра, необходима за развъртане на агрегата;
 б) характеристика на изходната мощност във функция от скоростта на вятъра;
 в) минимална скорост на вятъра за стартиране на въртенето;
 г) възможности за регулиране по активна и реактивна мощност;
 д) диапазон на поддържане на cos;
 е) тип на ветрогенераторите - синхронни, асинхронни, асинхронни с навит ротор и др.;
 ж) честотен диапазон на работа с минимални изисквания - от 47,5 до 50,3 Hz;
 з) диапазон на напрежението, при което запазват синхронизъм, с минимални изисквания за продължителна работа - напрежение от 0,8 до 1,1 от номиналното в мястото на присъединяване към преносната и от 0,9 до 1,1 за присъединените към разпределителните електрически мрежи;
 и) допустими аварийни режими на работа и тяхната продължителност - понижено напрежение, понижена честота, несиметрия;
 к) кратност на ударен ток на късо съединение към номинален ток (Iк.с./Iн);
 л) кратност на пусковия ток към номинален ток (Iпуск/Iн);
 м) потребявана електрическа мощност при спрени генератори.

 - За електрически централи с други неконвенционални енергийни източници се представят данни, които са специфични за съответния енергиен източник. Информацията включва и следните проектни технически данни за основните съоръжения:
 1. генератори - номинални параметри, P/Q диаграма, основни динамични параметри;
 2. основни данни за възбудителната система, автоматичния регулатор на възбуждане и системния стабилизатор, за турбините и техните регулатори;
 3. блокови и повишаващи трансформатори - номинална мощност, номинално напрежение, напрежение на късо съединение;
 4. описание на средствата за компенсиране на реактивната мощност за електрическите централи с асинхронни генератори;
 5. описание на собствените нужди.
 
 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.