Полезно
+7 up   -0 up

Какво е общ устройствен план /ОУП/?

 ОУП е съкращение на общ устройствен план. Такъв се разработва за териториите на община с нейните населени места и землищата им; част от община, обхващаща група населени места с техните землища; град с неговото землище (разработваната територия може да не съвпада със землището на града); селищни образувания с национално значение съгласно Закона за административно-териториалното устройство на Република България.
 С ОУП се определят:
 1. общата структура на територията - предмет на плана: жилищни територии, производствено-складови територии, територии за озеленяване и специалните озеленени площи, територии за спорт и развлечения, територии за обществено обслужване, територии с обекти на културно-историческото наследство, територии за курортно-туристическо и вилно строителство, територии за мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, земеделски територии, горски територии, територии за природозащита, нарушени територии за възстановяване, територии със специално, с друго или със смесено предназначение;
 2. устройствени зони за всяка от териториите. Например се определя зона за жилищно застровяне, промишлено, озеленяване и др.
 3. кои територи са публична държавна собственост и публична общинска собственост, и режимът на тяхното устройство;
 4. изискванията към естетико-композиционното изграждане на територията;
 5. изисквания за устройство на достъпна за цялото население среда, включително за хората с увреждания.
 С общите устройствени планове на градовете и на селищните образувания с национално значение по Черноморското крайбрежие се определят и:
 1. пределно допустимите рекреационни капацитети на урбанизираната територия;
 2. необходимите мероприятия за брегозащита, саниране, възстановяване и подобряване естетическите качества на териториите, мерките за опазване и възстановяване на характера на ландшафта и на паметниците на културно-историческото наследство;
 3. териториите и зоните, в които не се допуска ново строителство и разширяване на строителните граници на съществуващите урбанизирани територии;
 4. устройствените правила и нормативи за застрояване на съществуващи и бъдещи урбанизирани територии;
 5. границите на крайбрежната плажна ивица;
 6. границите на зона "А" и зона "Б";
 7. урбанизираните, земеделските, горските и нарушените територии и защитените зони;
 8. териториите със защитни и рекреационни гори, както и териториите, които ще се устроят като крайбрежни паркове и градини;
 9. териториите и участъците от акваторията със статут на паметници на културно-историческото наследство;
 10. границите на териториите с ограничителен режим, подчинен на изисквания, свързани със сигурността и отбраната на страната, включително охраната и контрола на държавната граница;
 11. специфичните изисквания, правила и норми за устройство на територията и акваторията.
 Повече подробности може да прочетете в НАРЕДБА № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове (Обн., ДВ, бр. 57 от 2001 г.; изм., бр. 68 от 2004 г. и бр. 51 от 2005 г.).

 
 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
Има ли разработен общ устройствен план на с.Брадвари, общ. Силистра, обл. Слистра.
Има ли законови срокове в които се разработва и приема ОУП на населеното място
Как се процедира при липса на ОУП на населеното място
 
Полезно
+0 up   -0 up
Има ли разработен общ устройствен план на с.Брадвари, общ. Силистра, обл. Слистра.
Има ли законови срокове в които се разработва и приема ОУП на населеното място
Как се процедира при липса на ОУП на населеното място
В община Троян за населено място не е изработен ОУП и по тази причина ми отказват да ми приемат Заявлението за смяна предназначението на земеделска земя -нива в парцел за жилищно строителство.Нивата е на границата на регулационния план.Благодаря Ви!
 
В какъв план или карта трябва да се отбележат терени определени за загробване на животни убити при ликвидиране на заразно заболяване?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здр,искам да ви попитам мога ли да вкарам земеделска земя в ОУП вав Велинрад,мястото се намира до бившото АПК в промишлената зона 850 кв.м. има път но се води ливада.Искам да си построя промишлена сграда с цел производство и търговия ,моля кажете ми как да процедирам
 
Полезно
+0 up   -0 up
Парцел - кв.Левски Варна. Показатели - 351 кв.м. КИНТ 2.00.
Височина на застрояване - до 15 м.Цена на ПУП ?
 
Какъв е статута на това място ? Може ли да се строи на него ? с. Бистрица, месноста Бучаро, Nо 091055,срещу бившата резиденция.
 
Полезно
+1 up   -0 up
Уважаеми господа,
Търся експерти за разработване на ОУП на три общини.
Срок на изпълнение - 30-11-2015 год.
Обхват-съгласно Наредба 8 на МРРБ.
Финансирането осигурено.
Поздрави,
д-р инж. Иван Попов
 
Полезно
+0 up   -0 up
А екип за ЕО имате ли?
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.