Полезно
+0 up   -0 up

Кои са приоритетите при промяна предназначение на гори?

 Със заповед № 1621 от 04.09.2009 г. на председателя на Държавна агенция по горите е възобновена работата на комисията, която разглежда всички заявления свързани с промени в горския фонд и разпоредителни действия с гори и земи в държавния горски фонд.
 До влизане в сила на законодателни промени, ще се подготвят месечно по 15 броя административни актове за учредяване право на ползване и сервитути върху гори и земи от държавния горския фонд по чл.16 от Закона за горите, по приоритет за разглеждане както следва:
  І - сервитути на елементи на техническата инфраструктура на общини, области (водопроводи, електропроводи)
  ІІ - мобилни оператори
  ІІІ - МВЕЦ
  ІV - търсене и проучване на подземни богатства
 Не се разглеждат заявления извън І, ІІ, ІІІ и ІV! (например такива за право на ползване за поставяне на преместваеми обекти).
 Освен тях, ще бъдат приключени още 40 преписки засягащи промени в горския фонд и разпореждане с гори и земи. На всяко седмично заседание на постоянната комисия ще бъдат докладвани по 10/десет/ преписки. По тези преписки трябва да има становища на отдели \"Промени в горския фонд\" и \"Правни дейности\" и да бъдат отстранени абсолютно всички констатирани пропуски. Срокът за изготвяне на административните актове трябва да е в рамките на една седмица. Не бива да се допуска натрупване на разгледани от комисия и недовършени преписки.
  Преписките се подготвят и представят по определени критерии и в следния обем:
 - 3 броя искания за предварително съгласуване изключване на гори и земи от горския фонд по приоритет за разглеждане както следва:
  І - елементи на техническата инфраструктура на общини, области (пътища, ЖП, електро проводи, пречиствателни съоръжения, депа за битови отпадъци, гробищни паркове)
  ІІ - добив на подземни богатства (тъй като са обвързани със срокове по решения на Министерския съвет за търсене и проучване)
  ІІІ - МВЕЦ, ветрогенератори, фотоволтаични централи
  ІV - искания, засягащи имоти собственост на общини, юридически и физически лица
 Не се разглеждат искания за изключване от държавния горски фонд (ДГФ) извън приоритети І, ІІ, ІІІ и ІV! (например такива за изграждане на вили, хотели вилни селища в държавен горски фонд).
 - 3 броя за изключване на гори и земи от горския фонд по приоритет за разглеждане както следва:
  І - елементи на техническата инфраструктура на общини, области (пътища, ЖП, електропроводи, пречиствателни съоръжения, депа за битови отпадъци, гробищни паркове)
  ІІ - добив на подземни богатства (тъй като са обвързани със сключени договори за концесия)
  ІІІ - МВЕЦ, ветрогенератори, фотоволтаични централи
  ІV - заявления, засягащи имоти собственост на общини, юридически и физически лица
  Не се разглеждат заявления за изключване от държавен горски фонд извън приоритети І, ІІ, и ІІІ!
 - 3 броя за придобиване право на собственост върху застроената и нормативно определена прилежаща площ от държавния горски фонд
към сгради, постройки, мрежи и съоръжения, на основание § 123 от Преходни и заключителни разпоредби към Закона за изменение и допълнение на Закона за горите
 - 1 брой за останалите разпоредителни действия (замени по чл.15б, покупки и продажби по чл.15а, включване по чл.13)
  В броя на разглежданите преписки не се включва огромната текуща кореспонденция - отговори на жалби, сигнали, писма от държавни и общински администрации, юридически и физически лица, запитвания на медии, справки, доклади, издаване на заверени преписи от преписки за други държавни органи и други многобройни и многообразни дейности на специализираната администрация.
 Дата на обявата: 16.09.2009 г.
 
 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Здравейте,интересувам се дали е възможно и ако е възможно за колко време се променя статутът на парцел който в момента е -Начин на трайно ползване -Нискостъблени гори към Община Куклен да бъде вкаран в регулация за стоеж на метално хале.
Какви са възможностите и стъпките който трябва да се направят?
Колко време отнема?
Колко пари излиза една такава смяна на предназначението за квадратура 6195 кв.м.
Благодаря ви предварително.
Поздрави!
 
като отсечеш гората извадиш китуцте вземеш крава регистрираш я взимаш земята като земеделска
Полезно
+0 up   -0 up
Имам имот с площ 1200м2 в Бояна. Въпроса ми е мога ли и трудно ли е да му променя статута от Горски Фонд на УПИ за строителство на 2 къщи ?
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.