Полезно
+0 up   -1 up

Може ли да се променя предназначението на имот в зона за далекоперспективно развитие според ОГП на София?

 За периода до 2020 г. в общия градоустройствен план на София се резервират така наречените далекоперспективни територии за урбанизация. Тези резервни терени са разположени основно в северозападна, югоизточна и североизточна посока, което е в съответствие с основните принципни схеми и оси за развитие на града, заложени в общия план. Застрояването на тези територии е под условие и ще зависи от развитието на икономическите, социални и демографски процеси в страната и София. Инвестиционните намерения към далекоперспективните зони не трябва да противоречат на принципите на общия устройствен план, затова изискванията за застрояването в тези зони са изяснени максимално още на този етап, чрез прецизиране на функционалното предназначение и чрез специалните текстове на Закона за устройство и застрояване на Столична община.
 С разрешение от общински съвет Столичният общински съвет е дал разрешение за изготвяне на подробни устройствени планове за няколко далекоперспективни зони:
  Разрешение за изработване на проект на подробен устройствен план (ПУП) на 400 хил. кв.м в район Панчарево. Територията е разположена в местностите Шабаница и Орлова круша на с. Лозен, район Панчарево.
  За имоти с обща площ над 200 дка в местността Садина в землището на с. Горни Лозен, район Панчарево. Издадено на "Инвестик" ООД.
  За имоти с обща площ около 300 дка в местностите Могили и Често Раске и в землището на с. Лозен, район Панчарево. Инвеститор е дружеството "Лозен консулт" ЕООД.
 
 Целите на планирането с перспективно развитие са:
 - Възможности за развитие на територията при инвестиционен интерес и демографски нужди на града
 - Осигуряване на инфраструктура
 - Планирано, а не хаотично развитие
 - Балансирано развитие на общината
 Далекоперспективните територии са предвидени по основната ос на развитие на града запад - изток, където се развиват т.нар. вторични градски центрове. Те са свързани с главните радиални транспортно-комуникационни направления с повишена градска активност – северозапад (бул. "Сливница"), югоизток (бул. "Цариградско шосе"), и в зоните на пресичане с околовръстния транспортно-комуникационен ринг. Тази ос има най-голяма структуроопределяща роля и първоетапност като значение за града и степен на реализация.
 Като далекоперспективни са отредени разширения на землищата на селищата Лозен и Герман (в южна посока) и в Божурище в (западна).
 Далекоперспективните зони за жилищно строителство са насочени най-вече в северната част на града (Старопланинската яка) в съответствие с една от основните цели на плана - балансирано развитие на града в северна посока. Предвидени са разширения на почти всички селища по северната дъга в околоградския район - Кривина, Мрамор, Мировяне, Нови Искър, Войнеговци, Световрачене. Жилищни далекоперспективни (Жмзд) - общо 32,82 ха, са предвидени и в кв. Суходол. Те са северно от река Суходолска.
 На североизток, където е транспортният възел на Околовръстното шосе, бул. "Ботевградско шосе" и "Кремиковско шосе", също е отредена далекоперсперктивна територия. Към терените в този център второ ниво има значителен инвестиционен интерес. Това беше и причина за разработване на подробен устройствен план за част от зоната, която е с работно име местност Голяма локва, район "Кремиковци". Подробният устройствен план е изработен от "ГИС - София" ЕООД и вече е одобрен от Столичния общински съвет.
 В североизточна посока като далекоперспективна зона е определена и територията на металургичния комбинат "Кремиковци". Тя е предвидена за регенерация и преструктуриране с отреждане на смесена многофункционална зона.
 Според общия устройствен план в териториите от тип далекоперспективно развитие попадат устройствени зони за Смф2д - смесена многофункционална предимно за околоградски район, Жмд – жилищни с нискоетажно застрояване, ЖВд - вилни зони. По отношение на система обитаване са предвидени територии, които са в околоградската зона на София. Те са с режими на устройствени зони за нискоетажно, с ниска плътност застрояване и са в три основни разновидности (ЖМд, ЖМ1д, ЖМ2д, ЖМ3д). Основната цел е създаване на висококатегорийно обитаване в природни и екологични зони.
 За развитие на зелената система и спорта са предвидени далекоперспективни устройствени зони за паркове, за спорт и атракции и терени за гробищни паркове. По този начин се резервират територии за бъдещо развитие в обвързаност със съществуващата зелената система в хоризонт 2030 г.

 Разширения на територии за озеленяване се предвиждат в:
 - южно от с. Чепинци като територии с режим за далекоперспективно развитие на паркови територии (Зпд)
 - южно от с. Кривина, територии определени с режим залокални градини и озеленяване (Тго)
 - под с. Ботунец до езерото вдясно и около него територии се определят с устройствени режими - Тзв, Ссп или Зпд, с оглед формиране на буферна зона за далекоперспективния етап, когато "Кремиковци" се очаква да промени статута си.
 Източник: www.stroitelstvo.info
 22.03.2010 г.
 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, можете ли да ми кажете кога ще бъде готов новия регулационен план на с,Лозен местността Крушите. Благодаря
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.