Полезно
+9 up   -0 up

Какво означава да се спази чл. 19, ал. 4 от ЗУЗСО при изработване на ПУП?

 

 Необходимо е да получите становище от Дирекция „Зелена система” към Столична община удостоверяващо дали има растителност върху имота. Трябва да подготвите и подадете следните документи на ул. "Седика" № 5 в София:
 - молба-заявление /взема се от Дирекцията/
 - копие на документ за собственост
 - копие на заповед или писмо от ДАГ за допускане на градоустройствена процедура /копие/
 - проект на новото градоустройство /копие/
 - геодезическо заснемане на растителност ако има таква в имота – 2 бр. /заснемат се само сървета с дебелина над 5 см./
 - експертна оценка на заснетата растителност. Ако няма такава се представя декларация подпис от ландшафтен архитект – 2 бр.
 - копие на квитанция за платена такса. Таксата се плаща по сметка на Столична община в Общинска банка, IBAN: BG19SOMB91308427200644, BIC: SOMBBGSF, код: 448001 за съгласуване на проекти. В сградата има клон на банка и таксата може да се плати в брой или с карта.
 Таксата, която се заплаща е 38 лв. за фирми и 25 лв. за физически лица.
 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Имам подадени документи за издаване на виза, във връзка с промени по чл.154. За да ми издадат виза искат заверена експертна оценка за висока дървесна растителност от общинска служба. Питам може ли да ми изготвите заснемането на растителността и експертната оценка и ще идват ли след това на проверка от общината за да заверят тази оценка или само по документи се прави.
 
Нужно ми е геодез.заснемане на растителността и експертна оценка за обект в град София.Нужно ми е във връзка издаване на виза за строеж.Частен имот.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Имаме имот който разделям на два парцела в двата парцела има къщи,не се предвижда ново строителство.Изготвено е мотивирано
педложение и е издадена заповед за допускане.Трябва ли да се прави заснемане на растителност.
Благодаря предварително за отговора
 
Имам имот който разделям на два парцела в единият има къща,а в другият няма да се строи.Трябва ли да се прави заснемане на растителнста в новият парцел?
Благодаря предварително за отговора.
Поздрави Николов


 
Здравейте, имам издадена виза за проектиране на пристройка към съществуваща къща в община Витоша. В този случай необходимо ли е съгласуване ( след като е само пристройка )с дирекция " Зелена система"? И ако е в какви срокове се извършва? Благодаря
 
Здравейте!В съседния имот, 2/3 от който е общински се предприемат стъпки за застрояване и вече е направено изменение на ПУП. В момента оспорваме това изменение, тъй като в посочения имот има дървесна растителност – дъб, бук. Изискахме от кмета на района копия от заповедите за изменение на ПУП. В тях е посочено, че е спазено изискването по чл.19, ал.4 от ЗУЗСО, като е представена декларация за липса на съществуваща дървесна растителност, заверена от Дирекция „Зелена система”. Въпросът ми е: Може ли по оспорим заверената декларация от Дирекция „Зелена система” и какви стъпки следва да предприемем, за да докажем наличието на дървесна растителност, което всъщност е факт?
 
Здравейте госпожо Младенова, Опитвам се да прочета отговорите на зададените към Вас въпроси, но явно нещо не е наред. Ще Ви задам въпрос, който интересува много хора и ако отговорите публично ще спестите много нерви на потенциалните си клиенти. Необходимо ми е становище по чл. 19.ал.4 за частен УПИ. В имота няма дървесна растителност отговаряща на описаната в чл. 19.ал. 2. Това означава, че няма плодни дръвчета с дебелина надвишаваща 10 см. диаметър и иглолистни дръвчета с дебелина над 5 см. Необходимо ли е да се прави геодезическо заснемане на съществуващата растителност и какви точно документи е необходимо да представя на г-жа Милушева за да ми приеме документите.
Здравейте, нужно е да имате декларация за липса на дървесна растителност издадена от ландшафтен архитект. Ние можем да Ви съдействаме да я получите.
от каде да си набавя такава декларация
необходима ми е такава декларация.
за съгласуване на СВО и СКО в районната администрация
Какво представлява декларацията за липса на дървесна растителност и кой я изготвя, за да се съгласува уличен водопровод, който е на СО, но го изгражда частно лице от зелени системи
Съгласува ли се със "Зелени системи" при наличие на проект да озеленяване на парцел от 640м2 и новострояща се къща от 300м2
Моля да ме информирате, какво означава трайна дървесна растителност и в кой чл. от закона тя е описана като вид, възраст, дебелина, височина и т. н.
Здравейте! Може да ангажирате геодезист, който да направи заснемане на съществуващата дървесна растителност и така да докажете, че всъщност има дървета. Пишете или се обадете ако имате нужда от съдействие.
Здравейте, искам да попитам какво се има в предвид геодезическо заснемане на растителност?
 
Моля да ми отговорите имамли право да променям статута на УПИ, което попада в зона - Жк, но според изработеният ПРЗ от СО в момента е отреден за Обединено детско заведение т.е.за двуетажна детска градина , предназначена за собствениците, а не за общината.Планът е приет с решение на СОС през 2009г
 
Здравейте! В ЗУТ са описани условията за изменение на влезли в сила общи устройствени планове: Чл. 134. (1) Влезлите в сила общи устройствени планове могат да се изменят, когато: 1. настъпят съществени промени в обществено-икономическите и устройствените условия, при които е бил съставен планът; 2. (изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) възникнат нови държавни или общински нужди за обекти - собственост на държавата, на общините или на експлоатационните дружества; 3. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г.) възникнат инвестиционни инициативи, които ще се реализират със средства, осигурени по международни договори или от държавния бюджет, както и от инвеститори, сертифицирани по реда на Закона за насърчаване на инвестициите; 4. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г.) отпадне необходимостта от изграждане на сгради, мрежи и съоръжения за специални нужди на отбраната и сигурността на страната; 5. (нова - ДВ, бр. 106 от 2006 г., в сила от 28.01.2007 г.) се констатира явна фактическа грешка, имаща значение за предвижданията на плана;
Бихте ли ми отговорили на следния въпрос: След смяната на статута на земята има ли задължителен срок за построяване на съответната сграда? Ако има такъв срок, бихте ли ми казали какъв е?
 
Здравейте, г-жо Терзиева, Благодарим Ви за запитването. В чл. 24, ал. 2, точка 5 от Закона за опазване на земеделските земи са описани условията кога решението за промяна на статута става невалидно: (5) Решението за промяна на предназначението на земеделската земя губи правно действие, когато: 1. в тримесечен срок от съобщаването по реда на чл. 24а не е заплатена таксата по чл. 30, или 2. в тригодишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението не е поискано издаването на разрешение за строеж на обекта, или 3. в 6-годишен срок от влизането в сила на решението за промяна на предназначението изграждането на обекта не е започнало.
Вкарвам в регулация ПИ намиращ се във вилна зона, но по редица причини не е бил регулиран. Имота е застроен от 1998г с двуетажна вилна сграда,засаден е с овощни дръвчета от собственика. Трябва ли да минавам през процедурите: геодез.заснемане, експертна оценка, оглед на имота?
 
Благодарим Ви за запитването изпратено от нашия сайт. Предполагам, че говорите за становище от Дирекция "Зелена система". Ако има трайна дървесна растителност тя трябва да се заснеме от геодезисти и да се направи оценка. След като подадете документите за становище от Дирекция "Зелена система", те ще дойдат на оглед на имота и след това ще издадат становището.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.