Полезно
+5 up   -1 up

Норми за проектиране на детски градини.

 
 НОРМИ ЗА ПРОЕКТИРАНЕ НА ДЕТСКИ И УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИ ЗАВЕДЕНИЯ
 Раздел І. Общи положения
 Чл. 1. (1) Тези норми се прилагат при проектирането на нови, както и при обновяване или разширение на съществуващи самостоятелни или обединени детски ясли и градини и учебно-възпитателни заведения.
 (2) Учебно-възпитателните заведения представляват детска градина, обединена с училище I-ІІІ клас.
 (3) Нормите не се отнасят за заведения със специално предназначение (за сирачета и социално застрашени деца, за деца с недъзи, за санаториални детски заведения и др.).
 Чл. 2. При проектирането на детски и учебно-възпитатели заведения се спазват действуващите Норми за планиране на населените места, нормите за проектиране на сгради и съоръжения и стандартите, които са свързани с разглежданите въпроси, хигиенните норми. Противопожарните строително-технически норми и тези за защитните съоръжения на гражданската отбрана.
 Раздел II. МРЕЖА НА ДЕТСКИТЕ И НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 Чл. 3. (1) Обхватът на децата от детските и от учебно-възпитателните заведения се определя, както следва:
 1. в детските заведения - децата от 10 месеца до 6 (6,5) години;
 2. в учебно-възпитателните заведения - децата от 2,5 (3) до 9 години (детска градина и училища І-ІІІ клас).
 (2) В учебно-възпитателните заведения се включват деца до 2,5 (3) години само в случаите, когато в населеното място няма детско заведение с яслена група.
 (3) Типът на детските заведения, видът на групите и броят на групите и класовете и детското заведение и в учебно-възпитателното заведение са съгласно таблици 1. Те се определят с градоустройствения план в зависимост от конкретните нужди на населеното място.
 (4) Проектирането на детски заведения с капацитет, по-голям от 240 деца, и на учебно-възпитателните заведения с капацитет, по-голям от 200 деца, се допуска само по изключение като експериментални с разрешение от Министерството на народното здраве и социалните грижи (МНЗСГ), Министерство на културата, науката и просветата (МКНП) и Комитета по териториално и селищно устройство (КТСУ).
 (5) Обединени детски заведения се предвиждат, винаги когато е възможно при ново строителство, преустройство и увеличаване на капацитета чрез обновяване на материалната база,
 Таблица 1
 Тип заведения и възрастови групи Вид заведения и вид групи Капацитет Забележка
 обхват брой деца заведения групи (класове) (брой групи 
 (възраст) в група   или класове 
 1 2 3 4 5 6
 I. Детски ясли 20 постоянни целодневни 4 и 6 *Могат да бъдат
 10 мес.   нощуващи  на 2 смени.
 - 2,5 (3) г.     
 2. Детски градини  постоянни целодневни, 1 - 10 **Броят и видът
 3 - 4 г. 25 сезонни** нощуващи,  на групите се опре-
 4 - 5 г. 25  полудневни*  деля от конкрет--
 5 - б г. (6,5 г.) 25    ните нужди.
 3. Обединени дет-  постоянни целодневни, 2 - 10 **Оптималното
 ски заведения***  сезонни** нощуващи,  съотношение е:
    полудневни  1 яслена гр. към
 10 м - 2,5(3) г. 20    3 град. гр.
 3 - 4 г. 25    
 4 - 5 г. 25    
 5 - 6 г. (6,5 г.) 25    
 4. Учебно-възпитат.     
 заве-дения     
 10 м. - 2,5 (3) г. 20 по изключение   
 3 - 4 г. 20 постоянни целодневни 1 - 3 гр. 
 4 - 5 г. 25 постоянни нощуващи, 1 - 3 кл. 
 5 - 6 г. 25 полудневни   
 6 - 7 г. 30 целодневни,   
 7 - 8 г. 30 полудневни   
 8 - 9 г. 30    
 (6) Учебно-възпитателни заведения се предвиждат в малките населени места, когато броят на децата за детски заведения формира 3 и по-малко групи, а на учениците - 3 и по-малко класове.
 (7) Самостоятелни детски ясли се предвиждат, само когато изградената мрежа не дава възможност за строителство на обединени детски заведения.
 (8) Полудневни детски групи се предвиждат към целодневни детски градини, учебно-възпитателни заведения, обединени детски заведения училища І - III клас, училища І-VII клас, Единни средни политехнически училища I степен (ЕСПУ - I степен).
 Чл. 4. (1) Радиусът на обслужваната от детско или от учебно-възпитателно заведение територия, в зависимост от плътността на застрояване, е от 450 до 600 m. Изключения се допускат в малки населени места до IV функционален тип вкл.
 (2) Допуска се радиусът на обслужване да бъде до 30 минути с автотранспорт за градинските групи и класовете на учебно-възпитателните заведения, обединени детски заведения или детски градини, обслужващи няколко селища от V до VIII функционален тип.
 Чл. 5. (1) Детското или учебно-възпитателното заведение се проектира в населеното място при осигуряване на най-благоприятни санитарно-хигиенни условия (например отдалечено от промишлени предприятия, улици с интензивно движение, паркинги и др,).
 (2) Когато детското или учебно-възпитателното заведение е в близост до улици с интензивно движение, достъпът до него се обезопасява.
 Чл. 6. (1) Централизирано обслужване на детските и на учебно-възпитателните заведения с храна се предвижда във всички функционални типове населени места в зависимост от условията:
 1. при наличие на обществена кухня със сектор за детска храна;
 2. при наличие на детско заведение с кухня, позволяваща обслужването на няколко детски заведения;
 3. при изграждане на нов жилищен комплекс по единна генерална сметка.
 (2) Проектирането на кухня, принадлежаща само на едно детско заведение, се допуска по изключение.
 Чл. 7. Пералня в детско или в учебно-възпитателно заведение се проектира по изключение, когато в населеното място няма специализирана пералня или обществена пералня с цех за детско пране.
 Раздел III.
 Раздел III. ТЕРЕН НА ДЕТСКИТЕ И НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 Чл. 8. (1) Теренът на детското или на учебно-възпитателното заведение се предвижда по възможност като самостоятелен квартал, а в жилищните комплекси - като обособен парцел.
 (2) Теренът на учебно-възпитателното заведение се състои от:
 1. зона на децата до 6 (6,5) г.;
 2. зона на учениците;
 3. обща зона (например физкултурна площадка, опитно поле, стопанска зона).
 (3) Големината на терена на детските и на учебно-възпитателните заведения се определя:
 1. за яслените групи - по 25 кв.м. на дете и по изключение в жилищните територии с голяма плътност - най-малко по 20 кв.м. на дете;
 2. за градинските групи - по 35 кв.м. на дете и по изключение в жилищните територии с голяма плътност - най-малко по 25 кв.м. на дете;
 3. за класовете - по 30 кв.м. на ученик и но изключение в жилищните територии с голяма плътност - най-малко по 25 кв.м. на ученик.
 Чл. 9. (1) Сградата на детското и на учебно-възпитателното заведение се ситуира:
 1. в най-неблагоприятната част на парцела (например по отношение на ориентация, засенчване и др.);
 2. на не по-малко от 15 м. от уличната линия или съседен парцел, ако към тях са ориентирани спални, занимални, класни стаи, кабинети, и на не по-малко от 8 м. ако това са други помещения, ползувани от децата и учениците (например физкултурен салон, столова и др.).
 (2) Теренът на детското и на учебно-възпитателното заведение трябва да има не повече от 30% застроена площ и не повече от 5% стопански двор.
 Чл. 10. (1) физкултурната площадка се предвижда при всички детски и учебно-възпитателни заведения, независимо от техния капацитет и тип с площ:
 1. при детските ясли с капацитет 4 групи - най-малко 55 кв.м., с 6 групи - най-малко 65 кв.м.;
 2. при детските градини, обединените детски заведения и учебно-възпитателните заведения с капацитет до 4 групи или 1-2 групи и 1-2 класа от 150 до 200 кв.м., като за всяка група или клас в повече площта се увеличава с 25 кв.м., но не посече от 300 кв.м..
 (2) Върху част от терена на общата физкултурна площадка при детските заведения с 4 и повече групи и при учебно-възпитателните заведения с 3 групи и 3 класа се предвиждат душове и басейн за закаляване на децата с дълбочина 0,4 м. (на водата 0,2 м.) и площта от 15 до 20 кв.м., свързани с водопроводната и канализационната система на сградата.
 (3) Физкултурната площадка и площадките за активни занимания се . проектират по възможност на разстояние, не по-малко от 15 м. от учебните помещения и спалните.
 (4) Не се допуска изграждането на отделни тоалетни и склад за дворни, уреди и играчки в терена на детското и на учебно-възпитателното заведение, а се ползуват тези към физкултурно-музикалния салон. Когато такъв не се предвижда или е ни втория етаж. тези помещения се проектират на първия етаж към административната част с пряк достъп от двора.
 Чл. 11. На всяка група деца до 2,5 - 3 г. в детското заведение, независимо от типа и капацитета му, се осигурява площадка с регулируемо засенчване и площ от 120 до 130 кв.м., от които за игра с твърда настилка по 2,5 до 3 кв.м. на дете.
 Чл. 12. При детските градини, обединените детски заведения и учебно-възпитателните заведения:
 1. площадките на децата от 2,5-3 г. до 6 г. са специализирани за видовете дейности с последователно ползуване от групите (таблица 2);
 2. площадките за учениците са специализирани за видовете дейности (таблица 2);
 3. при възможност се предвижда алея с широчина 3 м., дължина най-малко 6 м. и наклон от 10 до 25% в зависимост от дължината.
 Чл. 13. (1) В детските и учебно-възпитателните заведения с 3 и повече групи деца над 2,5 г. се предвижда природен кът и опитна градина с площ 15 кв.м. на група.
 (2) Стопанската площадка със собствен ход се проектира в зависимост от конкретните нужди с площ, не посече от 100 кв.м. На нея се разполага ограденият кът на кофите за смет.
 Чл. 14. Според паркоустройствения план:
 1. в двора на детското или учебно-възпитателното заведение се осигуряват в зависимост от капацитета му една до три питейни фонтанки;
 2. дворът на детското или на учебно-възпитателното заведение трябва да има ограда с височина, не повече от 1,6 м.; не се допускат плътни тухлени или стоманобетонни огради.
 Таблица 2
   Брой площадки при различен капацитет 
  Видове площадки на детските градини, обединените Дейности
   детски заведения и учебно-възпитателните 
   заведения (групи, групи + класове) 
   3 4 5 6 7 8 1-2 + 1-2 3+3  
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
 1. Физкултурна площадка 1 1 1 1 1 1 1 1 Спортно-подготвителни 
  150+300         игри, закаляване, 
           занимания с вода, пясък, 
           слънчеви и въздушни бани 
 2. Площадка за художествено - - 1 1 1 1 - 1 Празненства на открито, 
  творчески занимания 120 кв.м.         драматизации, танци, 
           музикални игри 
 3. Площадка за сюжетно-ролеви  1 1 1 1 1 1 (-)1 1 Сюжетно-ролеви игри с привила, 
  игри - 120 кв.м.         музикални игри 
 4. Площадка за конструктивни 1 1 1 1 1 1 1 1 Игра с едроформатен 
  игри- 100-150 кв.м.         конструктор 
 5. Площадка за под- 1 1 1 1 1 1 1 1 Подвижни игри 
  вижни игри - 140 кв.м.          
 6. Площадка за тихи  - 1 1 2 2 2 (-)1 2 Литературни занимания, 
  занимания - 60 кв.м. развитие на речта.         
  художествено-естети-          
  чески занимания          
 7. Площадка за сюжетно-ролеви - - - - 1 1 - - Сюжетно-ролеви игри, 
  игри с амфитеатър и         игри с правила, 
  стена-екран-150 кв.м.          драматизации 
             
 Раздел IV.
 Раздел IV. СГРАДА НА ДЕТСКИТЕ И НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ
 Чл. 15. (1) Сгрялата на всяко детско или учебно-възпитателно заведение се проектира в зависимост от вида, типа и капацитета му, микроклимата и конкретните условия на населеното място.
 (2) Сградата на учебно-възпитателното заведение се проектира така, че:
 1. при нужда групите на децата да бъдат изолирани от учениците;
 2. да има удобен достъп до физкултурния салон, игротеката и кабинетите, за ползуването им по график от децата и от учениците;
 3. да има пряк достъп за външни посетители до административно-стопанските служби.
 Чл. 16. Сградата на детското или на учебно-възпитателното заведение се проектира до три етажа. Детските групи и класовете се предвиждат на първи и втори етаж. Разполагането им на третия етаж се допуска само с разрешение на КТСУ и МНЗСГ.
 Чл. 17. (1) Входовете и стълбищата в детските и учебно-възпитателните заведения се проектират, както следва:
 1. за всеки две яслени групи и всеки четири градински групи - общ вход и стълбище;
 2. за единствена яслена група в детското заведение се допуска отделен вход;
 3. за педагозите и медицинския персонал се допуска да ползуват вход за детски групи,
 4. за стопанските служби - отделен вход;
 5. за изолационното помещение - при възможност - отделен вход;
 6. за класовете - общ вход и стълбище.
 (2) При проектиране на стълбищата да се спазва БДС-8267.
 (3) При двуетажни и триетажни сгради отстоянието от вратите на помещенията, в които пребивават деца, до стълбищата не трябва да е повече от 30 м.
 (4) Светлата широчина на коридора към класните стаи е най-малко 2,4 м.
 Чл. 18. (1) Светлата височина на помещенията е най-малко 2,6 м., а на класните стаи - 3,0 м.
 (2) Ориентацията на прозорците на помещенията е:
 1. за дневни, спални, учебни помещения-юг, изток, югоизток;
 2. за физкултурно-музикалния салон и другите общи учебни помещения-всички посоки без север.
 Раздел V.
 Раздел V. ЗВЕНА И ПОМЕЩЕНИЯ НА ДЕТСКИТЕ И НА УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ ,
 Чл. 19. (1) Функционалните звена на различните групи деца и учениците се проектират с помещения и площи съгласно таблица 3
 (2) В зависимост от приложената конструктивна система се допуска отклонение ±10% от посочените площи.
 (3) Във функционалните звена на децата:
 1. с непосредствена връзка се проектират следните помещения: гардероб-филтър със занималнята; гардероб-филтър с умивалнята и тоалетната; занималнята със спалнята;
 2. допуска се връзката на офиса със занималнята да се предвиди през гардероба;
 3. зрителната връзка с тоалетната се предвижда предимно от занималнята, чрез остъклена витрина, с долен ръб на разстояние 1,0 м. от пода.
 (4) Преддверието пред гардероба служи и за чакалия на родителите.
 (5) За учениците се осигуряват площи и помещения съгласно таблица 3:
 1. за всяка паралелка се предвижда по една класна стая;
 2. стаите за почивка се оразмеряват за половината от броя на учениците от първи клас;
 3. гардеробни шкафчета за учениците се предвиждат към всяка класна стая.
 Таблица 3
   Целодневна Полудневна Първи клас Втори и Забележка
 N: Наименование на и нощуваща група  трети клас 
  помещенията група    
   необходима необходима необходима необходима 
   площ, кв.м. площ, кв.м. площ, кв.м. площ, кв.м. 
 1. Занималия 100 50 - - 
 2. Спалия 100 - - - 
 3. Гардероб-филтър 40-50 20-25 - - 
 4. Тоалетна и умивалня 40-50 20-25 - - 
 5. Офис 40-50 - - - 
 6. Класна стая - - 50 50 
 7. Стая за почивка - - 25 - 
 Чл. 20. (1) Към детските градини, обединените детски заведения и учебно-възпитателните заведения се предвиждат учебни помещения за общо ползуване по график според таблица 4.
 (2) Плановото решение и конструкцията трябва да осигуряват обединяването при нужда на два кабинета или на физкултурния салон и един кабинет.
 Чл. 21. (1) Към детските заведения с 4 и повече групи деца над 2,5 г. и към учебно-възпитателните заведения с повече от 2 групи +2 класа се предвижда физкултурен салон със склад за уреди и тоалетни съгласно таблица 4. Той е по възможност на първия етаж.
 (2) Към детските и учебно-възпитателните заведения с 6 и повече групи на децата над 2,5 г. се допуска с разрешение на КТСУ, съгласувано с МНЗСГ, да се проектира плувен басейн с размери 6/12,5 м. и с максимална дълбочина 0,8 м.
 (3) Басейнът се предвижда със самостоятелен вход, помещение за треньора, съблекалня за 15- 20 деца и тоалетна клетка с мивка.
 (4) Басейнът за деца може да се проектира и към плувен комплекс за ученици и граждани с отделни: вход, салон и обслужващи помещения.
 Таблица 3
  Наименование Детски градини и обединени Учебно- възпитателни Видове дейности
  на поме-щенията, кв.м. заведения с брой групи деца над 3 г. заведения с брой максимален набор минимален набор
      групи деца над  
      3 г. и класове  
   3-4 5-6 7-8 1-2+ +1-2 3+3  
 1 2 3 4 5 б 7 8 9
 1. Физкултурно-музикален 1 1 1 1 1 Физическа култура, му- Физическа култура,
  салон със склад и      зикално-ритмични уп- музикално-ритмични
  WС-80 кв.м.      ражнения, подвижни упражнения- тържества
        игри, куклен театър. 
        конструиране, тържества 
 2. Игротека - 80 кв.м. - - - 1 1 Прожекция на филми, Пионерска дейност, библи-
        драматизация, куклен отека, свободни игри
        театър, пионерска дей- 
        ност, библиотека, сво- 
        бодни игри, фонотека 
 3. Кабинет - 50 кв.м. - 1 1 - 1 Прож

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,колко трябва да е висока оградата на двора на детска градина?
 
Здравейте, от година и половина се опитваме да намерим помещение за частна градина и когато най-накрая намерихме собственици желаещи да ни окажат съдействие с документацията за смяна на предназначението, се оказва ,че 340кв м застроена площ и 85кв външна част не са достатъчни за 20 деца? Помещенията имат и отделен вход и изход от общата жилищна сграда,имаме подписано 100%съгласие от всички собственици на кооперацията за изграждане на градината. И въпреки всичко ни казват, че няма как да стане? Бихте ли ми написали според кои нормативи не отговаря това помещение за целта. И къде е написано, че ЧДГ трябва да е самостоятелна сграда?. Благодаря предварително.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Чл. 9. (1) (Изм. - ДВ, бр. 64 от 2012 г.) Детската градина се проектира в специално построени за целта сгради до два етажа или в такива, приспособени за отглеждане на деца от съответната възрастова група.
Може ли ученици втори клас да имат класна стая на четвърти етаж,а ученици в седми клас да са на първи етаж?
 
Здравейте,от къде мога да получа имформация относно как стои въпроса с цялостно реконструиране на една част от детска площадка в една от градините в София,която е за деца между 2,5-3г и не е безопасна за ползване?Може ли общината да се ангажира или ако се направи дарение какво е необходимо?Благодаря.
 

Здравейте! Съветвам Ви да пишете до кмета на София като използвате електронната форма на Контактния център. Напишете си адреса и телефон за връзка и ще се свържат с Вас.

https://www.sofia.bg/contact-us
Полезно
+0 up   -0 up
Имам питане относно съоръженията на игралната площадка в двора на детската градина. Има наредба която съдържа всички изисквания за изграждане на пясъчник и игрални съоръжения но доколкото схванах касае само общодостъпните игралните площадки в парковете и междублоковото пространство. Всъщност питам въпросната наредба N 1 от 12.01.2009 г отнася ли се и за игрални площадки изградени в двора на детска градина
 
Здравейте, директор съм на общинска детска градина. Преди 1 година съм изградила навес над рампата за доставка на хранителни продукти.Архитекта на района, твърди, че това е незаконна постройка. Моля за помощ, относно, кой вид документ определя навеса като незаконна постройка?
Полезно
+0 up   -0 up
Каква трябва да бъде височина на маса за дете на 6-7 години
 
Здравейте! Моля Ви да ми отговорите каква е необходимата височина височина на помещение, което ще се използва за детски център? Благодаря Ви.
 
Каква е разликата в изискванията за детска градина и занималня?Колко е минималната квадратура двор, който да има занималнята или детската градина?
 
Здравейте! Какви температури при охлаждане с климатична инсталация трябва да има в спални и занимални в детската ясла,още допустими скорости от климатичните тела при охлаждане?
 
Предвижда се топлоизолация на под на сутеренна плоча,като нивото на пода се повдига с 10см.,което налага скъсяване на интериорните врати.Има ли минимални изисквания за височината на вратите и светлата височина на помещенията за детски градини.
 
Информация по въпроса може да прочетете от тук: http://www.geoimot.com/index.php?lang=bg&page=FAQ&faqId=52
Има ли изискване за детските градини, спалното помещение да е отделено със стена от помещението за игра и хранене, или може леглата да са непосредстеено до мястото за игра?
 
Здравейте, г-жо Василева, В наредбата за проектиране е описано, че занималнята със спалнята са проектирани в непосредствена близост и няма изискване да са пространствено отделени. От практична гледна точка според мен е по-добре да има прозрачна преграда между тях.
Здравейте, преустройвам фитнес в д.градина. Може ли да НЯМAМЕ двор, а да извеждам децата в близкия парк, като ги карам до там с бусче? Моля да ми отговорите спешно. Благодаря предварително!
 
Детската градина задължително има двор. Може да направите детски център или занималня, за които не се изисква двор.
Може ли да се строи заведение с хазартна цел и изкарани маси (беседки), към по-горе посоченото, в близост до оградата на детска градина?Растоянието от оградата на едното до оградата на другото НЯМА 3 метра,както знам,че би трябвало да е по закон! Общината няма проблем с това!Никой не възпрепятства случващото се!Към кого да се обърна?
 
Здравейте, Можете ли да ме информирате какви са изискванията за квадратура за помещение (в което ядат, спят и играят) в държавна детска градина за 30 деца (1-ва група?
 
Здравейте! Според нормите за проектиране 25 деца са максималният брой деца в група на възраст от 3-5 години. Вече след 6 годишна възраст може да са по 30 в група. За всяко дете трябва да се осигури минимум 25 кв. м. от общата площ на сградата. Стаята за тихи занимания е 60 кв. м., а за игри 100 - 150 кв. м. Спланята е с площ 100 кв. м.
За дневните и спалните, какви видове настилки се препоръчват според изискването: от топлоизолационни материали, устойчиви на дезинфекционни разтвори и удобни за лесно почистване;
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.