Полезно
+21 up   -1 up

Как мога да променя начина на трайно ползване на земята си?

 Процедурата е описана в чл. 78а от Правилника за прилагане на закона за собствеността и ползването на земеделските земи /ППЗСПЗЗ/. Собственикът на земеделска земя или упълномощено от него писмено с нотариална заверка на подписа лице може да подаде заявление до общинската служба по земеделие за промяна на начина на трайно ползване на имота или на части от него за други земеделски нужди. За имоти с начин на трайно ползване - пасища, мери и ливади, към заявлението се прилага документ от Регионалната инспекция по околната среда и водите (РИОСВ), в който е посочено, че за имота няма въведени забрани или ограничения за промяна на начина на трайно ползване, произтичащи от заповеди за защитени зони по смисъла на Закона за биологичното разнообразие и за защитени територии по смисъла на Закона за защитените територии, или от планове за управление на защитени зони или защитени територии. Промяна на начина на трайно ползване на имоти, включени в обхвата на специализиран слой "Постоянно затревени площи", може да се извършва само след тяхното изключване от слоя със заповед на министъра на земеделието и храните по чл. 33б, ал. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители.

Началникът на общинската служба по земеделие назначава комисия в състав: двама представители на общинската служба по земеделие и представител на изпълнителя на технически дейности за поддържане на картата на възстановената собственост - в случаите по ал. 3, която съвместно със собственика или упълномощеното от него лице извършва проверка на място и установява начина на трайно ползване на имота.

В случай че граничните точки на имота не са означени, проверката на място се извършва след трасиране на границите.

Комисията съставя протокол, в който отразява констатирания начин на трайно ползване на имота. Протоколът на комисията се одобрява от началника на общинската служба по земеделие и се съобщава на лицата по ал. 1.

 

Подаването на заявлението по ал. 1 и отразяването на промените на начина на трайно ползване се извършва при условията и по реда на Наредба № 49 от 2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост.

Когато за землището са одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри, установяването на начина на трайно ползване на имота се извършва по реда на ал. 1 - 4. Промяната на начина на трайно ползване се отразява по реда на Наредба № 3 от 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри.

 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,съсобственик съм на 16 дка на имот залесено пасище,При оглед на имота се установи,че има достатъчно дървесна маса,но тъй като се води все пак пасище фонд Гори не може да се разпореди за санитарна сеч.Трябва ли смяна на статута или какво да направя,че да мога да ги предложа на човек от дърводобива за санитарна сеч?
 
Здравейте,моето питане е малко сложно.2015 закупихме имот от 90 кв със прилежаща площ 15.400 кв.м която е със отстъпено право на строеж в/у държавна земя,имаме скица и нотариален акт напълно законни.Въпросът ми е може ли да се оспори отстъпеното право на строеж, и ако може кой има това право?
 
Полезно
+1 up   -0 up
Може ли да се направи претреждане(УПИ) на овощна градина-560кв.м.с цел построяване на малка вила(къща)?Мястото е гр. Кюстендил, местността Караджа бунар.
 
Имам имот от 1.5 дка, който при възстановяването е записан с НТП - лозе, но от 20 години лозето не съществува, имота попада в Натура 2000, сега искам да отглеждам на същия имот ягоди, но за да сменя НТП - на нива, от общинската служба по земеделие искат становище от РИОСВ. Необходимо ли ми е такова становище от РИОСВ след като аз не променям статута на имота - тя си остава земеделска земя?
 
Здравейте! Имам запитване относно 5дк земя която спада в постоянно затревени площи в близост до село Давидково (Родопите) . Бих искал да си построя дървена къща с възможност за засаждане на зеленчуци и гледане на малък брой животни. Възможно ли е със смяна на статута на земята, като преди това земята бъде видяна от геодезист и очертана от него? Благодаря!
 
Здравейте имам 18дк лешникови насаждения на 10години.Не участват в програми и искам да ги променя ниви(земеделска земя).Какъв е начинът за промяна.Благодаря предварително.
 
Полезно
+7 up   -0 up
Здравейте, мога ли да променя предназначението на имот с идентификатор 12838-021-025 от лозе в нива, която се намира в землището на с. Върбяне.
Благодаря.
 
Здравейте, мога ли да променя предназначението на имот с идентификатор 03304.13.116 от лозе в нива, която се намира в землището на с. Белащица местност Захридево.
Благодаря.
 
Полезно
+0 up   -0 up
дравейте, мога ли да засадя на земя със статут "ливада" овожки. Общата площ на земята е 2,200кв.м
Трябва ли да променям статута или само трайното ползване на земята и колко ще ми струва?
Благодаря.
 
Здравейте,

Възможна ли е да се смени статута на земеделска земя с НТП ливада, която е включена в Натура 2000, на такава за жилищно строителство и предлагате ли тази услуга?
 
Здравейте,собственик съм на 7 дка гора в землището на с.Екзарх Йосиф,общ.Борово,обл.Русе.Имотът се води по нотариален акт "изоставена нива",а по скица е гора(и в действителност е гора).Не ми приеха документите за продажба на гората,защото цитирам "било земеделска територия".Как да постъпя?
 
Здравейте , притежаваме / аз , брат ми и двамата ни братовчеди/ наследствен поземлен имот
НИВА с обща площ 4601кв.м, от които нашата с брат ми собственост е 1/2 част или 2300,50кв.м.,
узаконена с нотариален акт №121 , том IV,рег.№ 8938 , дело 700 от 2014г.
Имота се намира в землището на с. Анево , община Сопот, област Пловдив.
Идентификатор - 00480.12.103, съгласно скица на поземлен имот № 15-450871/08.12.2014г.
Желанието ми е да променя начина на ползване на имота от нива в ливада с цел разделяне на два самостоятелни парцела от по 2300.50 кв.м. и придобиване на независимост при управление и ползване на обособените в последствие два имота.Моля да ми дадете отговор на следните въпроси:
1. Какъв е реда за тази промяна?
2. Какви документи , от кого и къде трябва да се подадат?
3. Колко ще струва всичко това?
Благодаря предварително.
С уважение
Георги Караджов
 
Здравейте , притежаваме / аз и брат ми като наследници на баща ни, и леля ни / наследствен поземлен имот
НИВА с обща площ 4209 кв.м, от които нашата с брат ми собственост е 1/2 част или 2 104,50кв.м.,
узаконена с нотариален акт.
Имота се намира в землището на гр. Гоце Делчв , местност "Ръждавица".
Номерът на имота е № 035009 по картата на землището.
Желанието ми е да променя начина на ползване на имота от нива в ливада с цел разделяне на два самостоятелни парцела от по 2104,50 кв.м. и придобиване на независимост при управление и ползване на обособените в последствие два имота.Моля да ми дадете отговор на следните въпроси:
1. Какъв е реда за тази промяна?
2. Какви документи , от кого и къде трябва да се подадат?
3. Колко ще струва всичко това?
Благодаря предварително.
С уважение
Румяна Димитрова
Закупена земя категоризирана като пасище, като част от общински такива още през 80-те години, сега се намира в определен за индустриална зона район. Възможно ли е промяна предназначението и за индустриални нужди и каква е процедурата?
 
Имаме имот за обезщетяване в размер на 2150 м2. Намира се във вилната зона на града. Имотът е собственост - общинска частна, вид територия Земеделска, категория 10, НТП Пасище. Как може да променим статута от пасище в имот с право на строеж.
възможна ли е промяна начина на трайно ползване на поземлен имот от нива в пасище, мера.
 
възможна ли е промяна начина на трайно ползване на поземлен имот от нива в ливада, мера.
Как се променя НТП от "неизползвана нива" на "ливада"
Полезно
+1 up   -1 up
поземлен имот с №47963.15.1 с площ 51,998 дка е с начин на трайно ползване - нива. От имота сама 4,000 дка се обработват, останалата част от имота не се използва като нива. Може ли на тази част от имота НТП да бъде променен от нива в пасище.
 
Притежавам земеделска земя 9700 кв.м. - нива 5 кат. в землището на с. Приселци, общ. Аврен. Искаме да си построим къща от 150 кв.м. и да променим статута на земята. Земята е на първа линия до регулация, а от другата й страна има път, който в КК е с номер. Можете ли да ни кажете вариантите за това и колко ще ни струва?
 
Здравейте! Въпроса ми е какъв е редът за да се промени начина на трайно ползване на поземлен имот - нива, при положение че трайното предназначение на територията е УРБАНИЗИРАНА. В селото в който притежавам имота това е масово понятие - "УРБАНИЗИРАНА" територия и в същото време НТП - НИВА???
 
Възможна ли е смяна статут на п/м/ливада в земеделска земя с цел реализиране на трайни насаждения в района на с.Генерал Киселово общ.Вълчи Дол ,обл. Варна ?
 
имотите попадат в НАТУРА 2000.Може ли да се промени статута с цел извършване на някакъв вид строителство или за земеделие?
Здравейте, имат с нтп рибарник, но не се ползва като такъв повече от 5 години - пресъхнал е. Каква е процедурата за да сменя нтп на земеделска земя?
 
Полезно
+5 up   -0 up
Здравейте, собственик съм на 6 дка пасище в землището на с.Попинци, общ.Панагюрище. Имота се води пасище, но в действителност е гора. Как мога да сменя статута на имота и докато го сменя, мога ли да ползвам дърва от собствения си имот, който не се води гора?
 
Притежавам пасище, мера, 6 дка. м-ст Пчелина, с. Белащица община Родопи, Пловдивска област.
Въпросът ми е мога ли да сменя НТП от пасище,мера в нива за да сменя статута за жилищно строителство.
Благодаря предварително
 
Полезно
+0 up   -0 up
Имам имот с НТП овощна градина-орехи,над 50% от орехите са изсъхнали -засадени са преди повече от 40 години.
Мога ли да променя НТП от овощна градина в пасище и трябва ли да изкореня останалите орехи.Имота е в НАТУРА
 
Имам 15 декара земя, която е била овощна градина. По не ясни за мен причини , преди години същата е записана като ливади за косене и пасища.Аз искам да си остане овощно градина, каквато е била винаги, но сега е проблем за връщането и в първоначалното и положение?!!! Как да постъпя за да изправя едно не профсионално действие на поземлената комисия от преди две десетилетия? ?!
 
Моля Ви за съдействие!
Искам да попитам по кои член се сменя начина на трайно ползване от пасище в други селскостопански територии след отпадането на чл.45 и от ППЗСПЗЗ
 
Полезно
+0 up   -3 up
какво ще ми струва , промяна на трайно ползване на лозе в нива , и мога ли после/примерно след 1 г. ако се наложи / да подам промяна в обратната посока-от нива в лозе.Има ли някакви ограничения и от къде мога да видя какви са таксите за тази процедура.Благодаря
 
промяна от нива в лозе.Има ли някакви ограничения и от къде мога да видя каква за тази процедура, населено място община Ивайловград.Благодаря!
Полезно
+5 up   -0 up
Поземлен имот № 00415.161.27 в землището на гр. Алфатар с начин на трайно ползване " Пасище", но той не е пасище , а е нива , защото се засява и съседните имоти също са ниви , само моя си води пасище не зная защо. Искам смяна на предназначението .Може ли и каква е процедурата , защото в ОСЗ гр.Алфатар ме предупредиха аз да си пиша писмата.
 
Здравейте , имам земеделски имот 7 дка , който е с НТП - ливада и попада в НАТУРА и същевременно в защитена зона ПАЛАКАРИЯ.Имота е в слой ПЗП.Искам да му бъде сменен нтп на нива,където да се отглеждат картофи.Моля,какво следва да направя.Благодаря Ви.
 
как да се ползва нива, която е защитена
Имам нива 8 дка, попада в зашитена зона. Моля, какво следва да направя, за да ползвам земята. Тя е в ЧИРПАН.БЛАГОДАРЯ
какво трябва да направя да засея пасище с трайни насаждения законосъобразно?
 
Полезно
+4 up   -0 up
как да се промени пасище, мера за да се посадят трайни насаждения
Полезно
+0 up   -4 up
може ли земеделска земя ,,нива" да бъде сменено начина на трайно ползване с др.селск.територии
Здравейте, мога ли да засадя на земя със статут "нива" овожки. Общата площ на земята е 7500кв.м
Трябва ли да променям статута или само трайното ползване на земята и колко ще ми струва?
Благодаря.
 
Здравейте,
Притежавам 3 дка земя (посевна площ - 4та категория). На скицата се вижда как границата на парцела е река Камчия. На скицата е описана като "Вътрешна река" - собственост на държавата МОСВ.

Въпросът ми е: Къде е границата на имота ми? Това означава ли, че имотът ми е до брега на реката и мога да ползвам земята оптимално до реката? Има ли държавно установени граници до реки - например 10-20 метра?
 
Здравейте,имам съсобствен имот 5000 кв.м, По закон нивите не се делят,ако всеки дял не е 3 декара, възможно ли е да се смени статута на ливада, за да може да си поделим имота? Благодаря!
 
Здравейте, имам 1/2 от нива 5 декара. По закон нивите не се делят на по-малко от 3 декара.Възможно ли е да се смени статута на ливада, за да може да се раздели имота. Благодаря! Поздрави!
Полезно
+0 up   -0 up
Имаме доста ливади, зем.земи и т.н тъй като са различни по големина, трябва ли първо да им се смени статута за да го разделум м/у съсобствениците
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, може ли да купя 50 декара пасище и да го направя във обработваема земя на която да посея пшеница.
Какво се изисква.
Поздрави.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Земята е пасище което попадало в ПЗП.Възможно ли е и как да променя НТП?
 
Здравейте,какъв е реда и начина за промяна на трайно предназначение на ливади в ниви/обработваеми земи/попадащи в Натура 2000?
Благодаря
 
Здравейте, ноември 2015 г. засадих една нива от 10 дка. с орехи. Предстои ми да направя промяна на начина на трайно ползване от нива 3 кат. на овощна градина. Имам протокол от трасиращата фирма която трасира имота. Въпроса ми е достатъчен ли е протокола от трасиращата фирма или трябва да трасирам още веднъж в присъствието на комисията от общинска служба. И има ли готови заявления които се попълват за промяната на начина на трайно ползване или се пише свободен текст собственоръчно? Предварително Ви благодаря
 
Здравейте, имам земя която се води ливада, искам да я променя на етерично-маслена култура, защото преди 3 години на тази площ засадих маслодайна роза, от общинска служба по земеделие ми казаха , че това не може да стане!?!? Защо никой не ми обясни. Какъв е реда от тук нататък , за да мога да го променя , Благодаря предварително.
 
Полезно
+1 up   -0 up
В землище с.Патриарх Евтимово, общ.Асеновград/има кадастрална карта/- лозе от 5.00 дка е разделено на две части и 1/2 е засадена с череши/ов.гр./.
Заснехме на место границата м/у двата вида.
Взехме два бр.проектни идентификатори от АГКК-Пловдив и внесохме преписката в ОСЗ гр.Асеновград.
Службата по земеделие отказа да сътави протокол за промяна начина на Т.П. и ни изпрати в СГКК гр.Пловдив.
Процедурата се удължава двойно.
ВЪПРОС:МОЖЕ ЛИ СЛУЖБАТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДА ИЗДАДЕ ПРОТОКОЛ ЗА ПРОЕКТНИТЕ ИДЕНТИФИКАТОВ.
В общ.Асеновград масово се създават орехови насаждения и ако се облекчи процедурата ще се спестят време и средства на стопаните.
 
Полезно
+3 up   -0 up
МОЖЕ ЛИ СЛУЖБАТА ПО ЗЕМЕДЕЛИЕ ДА ИЗДАДЕ ПРОТОКОЛ ЗА промяна начина на трайно ползване на ПРОЕКТЕН ИДЕНТИФИКАТОВ.
Здравейте!Кандидатстваме по Млад фермер с имот в регулация, който е засаден с арониеви храсти - как можем да променим НТП на имота в този случай? Благодаря Ви предварително!
 
Полезно
+3 up   -0 up
Имаме 4 декара земеделска земя която се води като ливата. понеже се обработва как може от ливада да стане нива. Каква е процедурата
 
Полезно
+0 up   -4 up
Имам земя 11 декара ливада искам да стане нива, каква е процедурата и какво е заплащането
Сключил съм договор за аренда със собственик на нива, притежаващ 8,5 дка идеални части от 12.5 дка. Начинът на трайно ползване на земеделската земя е нива, но на същата е изградена овощна градина. Как мога да променя начина на трайно ползване.
 
Имам намерението да закупя имот и да създам градина (трайни насаждения) , който в момента е с НТП-„ храсти”. Имотът е в Натура 2000, това ще създаде ли проблеми и могат ли да се решат? Моля,някой да обясни с какъв статут е НТП- „храсти” така е записано в скицата и нотариалния акт. С уважение…
 
Имам намерението да закупя имот и да създам градина (трайни насаждения) , който в момента е с НТП-„ храсти”. Моля,някой да обясни с какъв статут е НТП- „храсти” така е записано в скицата.С уважение…
Полезно
+0 up   -0 up
Имам имот от 25 дка.с начин на трайно ползване - пасище,мера.Оказва се че от няколко години половината от имота е разоран(незнам кой го е разорал и не ползвам нищо от имота) и е насаден с люцерна. Въпроса ми е може ли да се промени НТП от. пасище, мера в нива. Има ли някакви ограничения след като имота се намира в НАТУРА 2000
 
Възможно ли е да се промени начина на трайно ползване на пасище в нива и ако е възможно,какъв е начина?
 
Как може да променя котегоята на земята във момента е 9,10 която не е реална земята се обработва Към кого трябва да се обарна
 
Притежаваме овощна градина 6.340 дка. Заедно с други съседи градината е около 250 дка. Засадена е преди 1989 г., по време на ТКЗС-тата. Овошките са сини сливи. Какъв е амортизационния срок на тези овошки, можем ли да премахнем дърветата и да направим градината нива?
 
Да, можете. 10 години е амортизационния срок на трайните насаждения. Може да поискате промяна на начина на трайно ползване на имота в Общинската служба "Земелие и гори".
В скицата на имот е отбелязано НТП : двор. Има и малка ПЖ - 18кв.м. Има ли право на застрояване или трябва да се смени НТП?
 
Здравейте, не можем да отговорим преди да видим скица на имота.
Здравейте,г-н Иванов!Притежавам 10.950 кв.м.пасище-мера.В него е разположена и ракиджийница,която наследих от баща си.Оказва се,че сградата/115 кв.м/,която е построена около 1960 г.не е в кадастъра,т.е.не е узаконена.Същият е и проблемът с малката ми ферма/250 кв.м./,разположена в близост до ракиджийницата.Какво да направя,за да я узаконя и да работя спокойно.Каква ще е цената на тази услуга?Благодаря!
 
Здравейте! Опитайте да получите удостоверение за търпимост за сградите от общината.
Добър ден! Притежавам 10 дка земеделска земя. Мога ли да и сменя статута, като искам да я превърна в гора ?
 
Изисквания за засаждане на климатична гора с пауловния в неизползваема досега земеделска земя Земята е около 5 дка
оградена частично с дувар а наоколо е пасище и регулацията на селото
Здравейте, бих желал да закупя пасище 20 дк, за да го ползвам за овощна градина, необходимо ли да променям статуса на земята и или какви документи са необходими за да се полза като овощна градина? Благодаря ви Предварително!
 
Притежавам 900 кв.м земя във вилната зона на гр. Етрополе. Мога ли да ги използвам за създаването на малка ферма за отглеждане на калифорнийски червеи по м. 112?
 
Вероятно няма да има проблем, но най-добре се обърнете към Националната служба за съвети в земеделието в Областна дирекция "Земеделие".
Моля за съвет. Искам да създам градина (трайни насъждения) на собствен имот, който в момента е с НТП пасище. Имотът е в Натура 2000, това ще създаде ли проблеми и могат ли да се решат? Как и кога трябва да сменя НТП, преди или след инвестицията?
 
Здравейте! Проверете дали има издадена заповед за обявяване на Защитената зона от Натура 2000 и дали в нея има ограничения за превръщане на пасища в трайни насаждения. Промяната на НТП става след като посадите овошките с молба до Общинската служба "Земеделие и гори".
Здравейте, притежавам 5,7дк от неделима нива, на тях направих овощна градина, искам да направя промяна начина на трайно ползване за тази площ,отказаха ми понеже остават още 2,5дк който не се използват от другия съсобственик, а той не желае промяна на неговите 2,5дк. На нива от 60дк, само 10 от тях искам да ползвам като градина, останалите 50 желая да си останат нива, пак отказ! Закона не позволявал на нива с един индентификационен номер две предназначения - нива и градина! Може ли да се "обори" този "лош" закон или съм безпомощен!!!
 
Да, имотът трябва да е обособен като самостятелен, за да може да промените начина на трайно ползване.
Здравейте, Притежавам парцел извън регулацията - лозе - 600 кв. м. То е отдавна изоставено- сега е само с единични бройки лози и то обгорели при пожар. Искам на този парцел да разположа пчелин. Нужно ли е да сменям статута на земята? Каква трябва да стане и какви са таксите? Благодаря предварително!
 
Не, не е нужно да сменяте статута на имота, за да сложите пчелин на него.
Здравейте, имам имот в с. Марково обл. Пловдив в стопанския двор, 500 м,но с лице на пътя12 м. Искам да сменя статута за да строя къща, но не ми разрешават да внеса проекта, заради малкото лице какво да направя за да сроя. Земята се води нива. Има ток, вода и асфалт.
Може да решите проблема като купите част от съседен имот и си увеличите дължината на лицето на парцела.
Искам да построя рибарник на земя определена като ливада. Ще имам ли проблем.
Здравейте, Имам земя, която попада в защитената територия Натура 2000. В кои случаи имам право да сменя НТП и какъв е реда?Благодаря Ви! :)
 
Здравейте! Трябва да проверите дали има забрана за промяна на НТП в заповедта за обявяване на защитената зона.
арендатора или наемателя може ли да подаде молба за смяна на статута на земеделска земя-нива в овошна градина чрез договора си за наем които е нотариално заверен за срок от 5 години
 
Не, освен ако няма пълномощно от собственика на земята.
Здравейте, Бихте ли ми казали ако една нива 6 категория попада в защитена зона, мога ли да засадя овошки на нея или след като е в защитена зона нищо не мога да направя?
 
Здравейте! Трябва да се види дали има заповед за обявяване на тази защитена зона и дали в нея има забрана за превръщане на ниви в трайни насаждения.
Здравейте, собственик съм на 20 дка земя - оризище в землището на Сарая, искам да я ползвам за засаждане на картофи трябва ли да променя начина на трайно ползване на земята? Предварителни Ви благодаря!
 
Здравейте! Редно е да смените начина на трайно ползване на земята в общинската служба "Земеделие и гори".
имам нива засята с зарнени култури искам да я преработя и да засадя трайни овощни насаждения как става процедурата
 
Здравейте! Засаждате овошките и след това подавате молба в общинската служба "Земеделие и гори" за промяна начина на трайно ползване /НТП/ на имота.
Здравейте, притежавам пасище мера в землището на с. Александрово-община Смядово-Шуменско, която искам да превърна в овощна градина. Трябва ли да променя статута на земята и как може да стане това? Благодаря Ви!
 
Здравейте, г-н Миленов, не трябва да променяте предназначението на имота, а само начина на трайно ползване. Това става след като засадите овошките. Подава се молба до Общинска служба „Земеделие и гори” за промяна НТП – начин на трайно ползване на имота от пасище-мера в овощна градина.
Здравейте, Как мога да променя пасище,мера общ.собственост в ливада, за да я закупя на търг от Общината? Благодаря Ви
 
Здравейте! Само собственик може да промени начина на трайно ползване на имот, т.е. трябва общината да промени НТП на имота от пасище в ливада.
Здравейте, притежавам 5 дк. обработваема земеделска земя,искам дая превърна в овощна градина от орехи,трябвали даи сменя статута и колко щеми струва всичко това.земята сенамира в добричка област с. Фелдфебел Дянково.благодаря ви предварително.
 
Здравейте! Не трябва да променята предназначението на земята. След като засадите орехите отидете в Общинската служба „Земеделие и гори” да промените начина на трайно ползване на земята. Успех!
А в случай, че на ливада искам да засадя трайни овощни насаждения - трябва ли да сменя статута и може ли смяната да ми бъде отказана? Благодаря предварително!
Когато засеете ливадата с овошки е необходимо да подадете молба в Общинската служба „Земеделие и гори” за промяна начина на трайно ползване. Ако имотът попада в защитена зона от Натура 2000 може да има ограничение за унищожаване на ливади. Ако искате да проверим това ни пишете къде се намира имота.
Полезно
+0 up   -0 up
Смяна на нтп от ливада в овощна градина Сливи
с.Ябланово.общ.Котел .обл.Сливен
Здравеѝте, Притежавам 4 дка зем.земя-нива необработваема в землощето на село Бенковски общ.Аврен -Варненско-7 категория.Изкам да си построя къща около 100 кв.м.Мога ли да променя статута само на част от имота и какво е необходимо да направя?Какви държавни такси трябва да заплатя?Благодаря Ви!
 
Здравейте, г-н Иванов, Благодарим Ви за запитването и се извиняваме за забавянето. Има 2 варианта за решаване на Вашия казус: 1. Ако парцелът Ви е близо до действащата регулация може да поискате от община Аврен да изработите подробен устройствен план за парцела като го разделите на 2 части от 600 кв. м. и 3400 кв.м. Това ще е по-скъп вариант, защото ще плащате държавни такси за цялата площ. В този случай те ще са 2394 лева. 2. Да промените статута само на частта на имота върху, която ще се изгражда къщата. Ако Ви е необходима площ от 100 кв. м. за къщата и отделно още площ за алеи и др. ще промените статута само на тази част от имота, но ще се направи ПУП-План за застрояване на целия парцел. Изпращам Ви нашата оферта за промяна статута на земята. Цената е една и съща за двата варианта. Важно е да има път до парцела, макар и черен.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.