Полезно
+14 up   -3 up

Какви документи са необходими за откриване на автоморга?

 Този въпрос се урежда от Закона за управление на отпадъците – чл. 37, 36 и 39.
 Разрешения за извършване на дейности по оползотворяване и/или обезвреждане на отпадъци, включително предварително третиране преди оползотворяването или обезвреждането, се издават:
 1. от директора на регионалната инспекция по околната среда и водите, на чиято територия се извършват дейностите;
 2. от министъра на околната среда и водите или от оправомощено от него длъжностно лице, когато дейностите се извършват на територията на повече от една регионална инспекция по околната среда и водите.
 За издаване на разрешение в РИОСВ се подават заявление, в което се посочват:
 1. срокът, за който се кандидатства;
 2. местонахождението на площадките за извършване на дейността с отпадъците;
 3. видът, съставът, свойствата, количеството и произходът на отпадъците, които ще се третират;
 4. дейностите, за които се кандидатства, и кодът им;
 5. методите и технологиите, които ще се прилагат;
 6. съоръженията и инсталациите, които ще се ползват, както и техният капацитет;
 7. мерките за сигурност, които ще се предприемат;
 8. лицето, отговорно за управлението, адрес, телефон и факс за връзка;
 9. списъкът на необходимия управленски персонал по длъжности, задължения, квалификация и брой;
 10. условията, при които ще се извършват дейностите от заявителя;
 11. категориите уреди или видовете батерии и акумулатори, в случаите, когато се кандидатства за разрешение за извършване на дейности с излязло от употреба електрическо и електронно оборудване или негодни за употреба батерии и акумулатори.
 Заявлението, заедно със съпътстващата го документация, се подава до компетентния орган на хартиен и електронен носител.
  Към заявлението се прилагат:
 - документ за платена такса;
 - утвърдена програма за управление на дейностите по отпадъците - за лицата по чл. 29, ал. 1, т. 2 и 3;
 - единен идентификационен код, а за чуждестранните лица - документ, издаден в съответствие с националното му законодателство, удостоверяващ правния статус на заявителя издадени до три месеца преди подаване на заявлението;
 - проект на технологията за обезвреждане или оползотворяване на отпадъците;
 - проект за крайна рекултивация и грижи за площадката след закриването на дейността;
 - авариен план;
 - решение по оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) или решение да не се извършва ОВОС съгласноЗакона за опазване на околната среда и/или решение по оценка за съвместимост по реда начл. 31 от Закона за биологичното разнообразие;
 - нотариално заверена от заявителя декларация, че не е свързано лице по смисъла на този закон с лице, на което е отнето разрешението или му е отказано издаването на разрешение преди изтичането на една година от отнемането или отказа;
 - заверени от компетентен орган копие - извадка от влязъл в сила подробен устройствен план, а в случаите по чл. 13а, ал. 3 - и скица или друг удостоверителен документ, доказващ, че всеки от имотите, на чиято територия е разположена площадка, се намира на територии, определени с общи устройствени планове за производствени и складови дейности, или на пристанища за обществен транспорт с национално и регионално значение и на обекти на железопътната инфраструктура със стопанско предназначение;
 - заверено копие на нотариален акт или на договор за наем, придружен с друг удостоверителен документ за собственост на имота, издаден от компетентните служби, на чиято територия е площадката, съдържащ данни за адреса на обекта, парцела, планоснимачния номер и други описателни данни, когато имотът е извън регулация;
 
 
 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Здравейте,колко ще струват документите с лицензи всичко.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте колко ще струва и колко време отнема за документацията
Област Благоевград община Якоруда
 
Съдействие за документи за автоморга?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте! Интересувам се какви документи са ми необходими за откриване на автоморга. А също така колко би ми струвало ориентировъчно всичко с лиценз и т. н. Благодаря!
Колко ще ми струва процедурата, и с какво ще се изрази съдействието ви
Полезно
+0 up   -0 up
Интересуваме колко лева ще ми излязат документите за авто морга, и какво време ще ми отнеме за документи
 
Съдействие за документи за автоморга
 
Полезно
+0 up   -0 up
Отваряме автоморга, трябва ми съдействие.
Здравейте, имам архитектурен проект за автоморга направен върху сграда която е била кравеферма 1дка хале.каква ще е цената за изготвянето на документите по институциите и колко време отне а.
Здравте, изготвяте ли документи за откриване на автоморга, и каква е цената за услугата.
 
За колко време се изготвят документи за автоморга.

Бихте ли съдействали сизготвянето на необходимите документи?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте интересува ме какви са изискванията и документи за откриване на автоморга
 
Здравейте интересувам се какви документи са необходими за отваряне на автоморга. Също така за какво време и каква е необходимата сума
 
Полезно
+1 up   -1 up
Здравейте бихте ли ми казали какви документи ще ми трябват за отваряне на авто мога и горе доло каква ще е цената на тези документи разрешително ще ми трябва ли за тази цел.За област Габрово. Благодаря предварително!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте. Можете ли да му окажете съдейстие при изготвянето на документи за откриване на автоморга.
Благодаря
 
Полезно
+0 up   -0 up
Каква е процедурата за откриване на автоморга
Здравейте интересуваме от всички необходими документи цени за откриване на автоморга в град Стамболийски
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте пеитежавам имот със статут "Обществени обслужващи дейности-смесена устройсвена зона СОБ". За да се подготвят документите за автоморга, трябва ли да сменя статута на земята? И вие занимавате ли се с откриване на автоморги.
Здравейте,
Интересувам се от всички необходими документи, срокове, разходи по документацията и всякакъв вид подробности за отварянето на автоморга в град София. И още един въпрос: има ли фирма, която може да извади всички необходими документи?
 
интересувам се за всички необходими документи,срокове,разходи по документацията за отваряне на малка автоморга.Може ли гаражът да е под наем в дадена сграда?
Полезно
+0 up   -2 up
Здравейте, Интересувам се съдействате ли за издаване на документи за автоморга. Става въпрос за град бургас. 0878828419
 
Здравейте, искам да ви попитам дали съдействате за изготвянето на всички необходими документи за узаконяване на автоморга и каква ще е цената на тази услуга, Благодаря предварително :)
 
Полезно
+0 up   -0 up
Какви документи са ми необходими за откриване на автоморга и съдействате ли за това ?
Здравейте, съдействате ли за получаване на необходимите документи за откриване на автоморга?
 
привет,
интересувам се от всички необходими документи, срокове, разходи по документацията и всякакъв вид подробности за отварянето на автоморга.
 
Здравейте

Интересувам се как мога да открия автоморга. Населеното място е близо до гр. Шумен
 
Здравейте! Интересува ме дали е възможно някой да ми оформи всички документи за разрешително за извършване на дейност като автоморга и ако да колко би струвало грубо всичко до получаването на разрешителното?
 
Полезно
+3 up   -1 up
привет,
интересувам се от всички необходими документи, срокове, разходи по документацията и всякакъв вид подробности за отварянето на автоморга.
 
ОТККРИВАНЕ НА АВТОМОРГА
Полезно
+0 up   -0 up
интересувам се от всички необходими документи, срокове, разходи по документацията и всякакъв вид подробности за отварянето на автоморга в гр Радомир
Моля за оферта за оформянето на необходимите документи за автоморга.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Моля за оферта за оформянето на необходимите документи за автоморга
Моля за оферта за оформянето на необходимите документи за автоморга. Поздрави!
 
Моля за оферта за оформяне и входиране на документи за Разрешително за автоморга.
 
Полезно
+10 up   -2 up
Как да регистрирам дейност, като автоморга? Какви документи и разрешитерни са необходими? Има ли фирми, които извършват оформянето на документите и разрешителните срещу заплащане?
 
Здравейте,може ли да кажете какви изискванията за отваряне на автоморга.Благодаря
 
Здравейте,може ли да кажете какви изискванията за отваряне на автоморга.Благодаря
Nerazbrah samo dali ima znachenie mestopolojenieto na obekta mojeli v naseleno mesto ili izvan naselenoto mesto ako niakoi znae dami pishe molya :)
 
Може и в и извън населено място ако отговоря на изискванията на действащ ПУП или ОУП.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.