Обява до заинтересованите лица и общественост

ЕТ "Атанасов - Атанас Атанасов" на основание чл. 27,ал. 1, т. 1 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (изм. ДВ, бр.70 от 7.08.2020 г.) уведомява всички заинтересовани физически и юридически лица, че има издадено Решение № РУ-12-ЕО/2024, с което е разпоредено да не се извършва екологична оценка на подробен устройствен план /ПУП/- изменение на план за застрояване /ИПЗ/за поземлени имоти 63427.183.26 и 63427.183.24 и план за застрояване за ПИ с проектен идентификатор 63427.183.28 по КККР на гр. Русе, който няма вероятност да окаже значително въздействие върху околната среда, природни местообитания, популации и местообитания на видове, предмет на опазване на защитени зони и човешкото здраве. Всички заинтересовани лица могат да се запознаят с решението тук: https://www.filemail.com/d/kpjjbbnhotwrsqc
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.