Проекти за нови защитени територии по северното Черноморие.

Министерство на околната среда и водите съобщи, че съгласно разпоредбите на чл. 12 от Закона за биологичното разнообразие са изготвени проекти на заповеди за обявяване на следните защитени зони за опазване на дивите птици: - “Шабленски езерен комплекс”, с идентификационен код BG0000156, разположена в землищата на с. Езерец, с. Крапец и гр. Шабла, община Шабла, област Добрич. - „Калиакра”, с идентификационен код BG0002051, разположена в землищата на с. Тюленово, гр. Шабла, община Шабла, област Добрич, с. Българево, гр. Каварна, с. Камен бряг и с. Свети Никола, община Каварна, област Добрич. - “Дуранкулашко езеро”, с идентификационен код BG0002050, разположена в землищата на с. Дуранкулак, с. Стаевци, с. Смин, с. Крапец и с. Ваклино, община Шабла, област Добрич. Пълният текст на проекто-заповедта е публикуван на Интернет страницата на Министерство на околната среда и водите - http://www.moew.government.bg и е на разположение в административната сграда на Регионална инспекция по околната среда и водите – Варна (гр. Варна, ул. “Ян Палах” №4). В едномесечен срок заинтересованите лица могат да представят на министъра на околната среда и водите мотивирани писмени становища, възражения и предложения относно посочените в проектите на заповеди забрани и ограничения на дейности. Срокът е до 5.03.2009 г. В границите на защитените зони се забранява: - Премахването на характеристики на ландшафта (синори, единични групи дървета) при ползването на земеделските земи като такива; - Залесяването на ливади, пасища и мери, както и превръщането им в обработваеми земи и трайни насаждения; - Използването на пестициди и минерални торове в пасища и ливади; - Промяната на предназначението и начина на трайно ползване на ливади, пасища, поляни, мери, мочурища, водоеми, водни течения, пясъчни дюни в селскостопански и горски фонд, с изключение на случаите, при които промяната е свързана с изграждане на пречиствателни станции за отпадъчни води, пречиствателни станции за питейни дови, съоръжения за третиране на отпадъци, пътища, укрепване на свлачища и други обекти на техническата инфраструктура или с планове програми, проекти и инвестиционни предложения, за които към датата на публикуване на заповедта в „Държавен вестник” има завършена процедура по реда на Глава Шеста от Закона за опазване на околната среда и чл. 31 от Закона за биологичното разнообразие; - Изграждане на кариери; - Изграждане на фотоволтаични инсталации и вятърни генератори; - Депониране на отпадъци; - Ловуване в периода 1 януари – 15 март;
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com Политика за конфиденциалност  
.