Полезно
+0 up   -1 up

имам сходен казус с по-горния с интернет кабел и кабел за кабелна телевизия минават двора ми без

Здравейте, имам сходен казус с по-горния с интернет кабел и кабел за кабелна телевизия, които минават през двора ми без мое разрешение, единия вече се е в оплел в дървото в двора ми. Имат ли право да преминават тези кабели така, и могат ли да кастрят дървото в двора ми? Кабелите не са на енергото. И ако не искат да ги махнат какво да направя? Мога ли да ги прережа? Благодаря.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Вижте Чл. 287. (1) от Закона за електронните съобщения: "При изграждане на нови и/или разширение на съществуващи въздушни и подземни електронни съобщителни мрежи и съоръжения за постигане на целите по чл. 4 и в обществен интерес, в полза на предприятия, предоставящи обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги възникват сервитути. Сервитутите по този закон се отразяват в кадастъра и се вписват при условията и по реда на Закона за кадастъра и имотния регистър. (2) (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2011 г., в сила от 29.12.2011 г.) Сервитутите по ал. 1 възникват за всички имоти публична и частна собственост, с изключение на тези, посочени в раздел IV на тази глава. (3) Сервитутите по ал. 1 възникват, когато: 1. има влязъл в сила подробен устройствен план, с който се определя местоположението на съответните имоти, и 2. (изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) само за имоти частна собственост, на собственика на имота е изплатено от титуляря на сервитута еднократно обезщетение. (4) (Изм. - ДВ, бр. 17 от 2009 г.) Определянето на размера на обезщетенията по ал. 3, т. 2 се извършва по взаимно съгласие на страните или въз основа на оценка от лицензиран оценител, а при имоти публична собственост обезщетения не се дължат. (5) Начинът на плащане на обезщетението по ал. 3, т. 2 се договаря между страните."
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.