Полезно
+1 up   -0 up

Може да поискате от общината да започнете процедура по прокарване на временен път по проектирана

Може да поискате от общината да започнете процедура по прокарване на временен път по проектирана нова улица съгласно чл. 190 и 191 от ЗУТ: Чл. 190. (1) Когато съгласно подробен устройствен план някои урегулирани поземлени имоти имат лице само по проектирани нови улици, преди тези улици да са открити, общината може да прокарва временни пътища, които осигуряват достъп до съответните имоти. (2) При нужда временни пътища се прокарват в урегулирани части на населени места и селищни образувания, за които ще бъдат създадени нови подробни устройствени планове, както и в неурегулирани още части, включени в общ устройствен план. (3) Временните пътища трябва по възможност да следват новите улици по подробния устройствен план, съответно улиците по проектоплана или по извършените проучвания. Временните пътища се прокарват по такъв начин, че да не засягат заварени сгради и постройки, както и дълготрайни декоративни дървета. (4) Собствеността върху частите от поземлени имоти, заети за временни пътища, се запазва. Временни пътища се използват до откриване на новите улици съгласно подробния устройствен план. (5) Когато няма друга техническа възможност, временни пътища се прокарват и за да се осигури достъп до законно разрешени строежи извън границите на урбанизираните територии до разрешаване ползването на строежите, заедно с предвидените за тях постоянни пътища. (6) (Доп. - ДВ, бр. 103 от 2005 г.) Временни пътища се прокарват въз основа на писмен договор между заинтересуваните собственици на поземлени имоти с нотариална заверка на подписите, а при липса на съгласие - въз основа на заповед на кмета на общината. (7) Временни пътища при бедствия, аварии и катастрофи се прокарват въз основа на заповед, издадена от компетентни органи, определени със специален закон. Чл. 191. (1) Обезщетенията на правоимащите за вредите, причинени от прокарването на временни пътища, са за сметка на собствениците на поземлени имоти, които ще се обслужват от временните пътища. (2) Обезщетението за частите от поземлени имоти, използвани за временни пътища, се определя за съответната година и се изплаща на равни месечни вноски. Обезщетението за подобренията, които се унищожават във връзка с временните пътища, се изплаща в брой преди заемане на поземлените имоти. (3) Обезщетенията за временни пътища при бедствия, аварии и катастрофи се извършват по реда на специален закон. (4) (Изм. - ДВ, бр. 65 от 2003 г.) Размерът на обезщетенията се определя по реда на чл. 210. Във всяка община имат бланки за тази процедура. Моля, не се колебайте да ни пишете ако имате въпроси.
Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Здравейте,
Във връзка с прокарване на временен път (съгл. Чл. 190 от ЗУТ) имаме влязла в сила Заповед на Кмета на Община Варна и скица към нея, както и решение на комисия за определяне на обезщетение по Чл.210.(1) от ЗУТ, съобщението за което е получено от правоимащите на 08.01.2020г. В последствие правоимащите оспорват сумите по оценката, което приключва с Рещение от 26.10.2021г. на Административния Съд Варна, което е влязло в сила и с което е променена стойността на обезщетението.
Въпросите ми са два
1.) От коя дата от горепосочените (08.01.2020г. или 26.10.2021г.) се дължат плащанията на обезщетението съгласно решението на Адмиинистративният Съд и може ли да се ползва разпоредбата на Чл. 211.(2) от ЗУТ или има друга правна норма.
2.) При разпределяне сумата между собствениците на обслужваните имоти от временния път (Чл.191.(1) от ЗУТ), Община Варна задължена ли е да го оформи като Административен акт (Заповед) с подписа на Кмета или управомощено от него лице или може да разпредели сумата с писмо подписано от общински служител на ръководна длъжност и може ли това писмо да се обжалва пред Административния съд. Ако Общината не издаде Заповед може ли да се заведе дело за издаване на такава пред Административният съд Варна.
С уважение Иван Петков petkov_50@abv.bg тел. 0888 08 66 73
 
От кога има действие внасянето на сумата за Обезщетенията на правоимащите за вредите, причинени от прокарването на временни пътища Чл. 191. (1)
 
Уважаеми господа,
Имам влязла в сила заповед по чл.190 ЗУТ, след решение на съд - нямаше съгласие от съседите и сега съпротивата от тяхна страна продължава.
Поисках от Общината да започне изпълнително производство по АПК и оценка по чл.191 ЗУТ - по първото и второто изречение на ал.2.
Какво трябва да направи Общината и какво ще правя аз след това.
Какво означава "Обезщетението за подобренията, които се унищожават във връзка с временните пътища, се изплаща в брой...". Съседите са абсолютно не контактни!
Моля Ви за съвет.
 
Здравейте, имам упи ,което е в съседство с друг имот.В този друг имот в момента се прокарва път без изход!За осъществяване на тази стъпка е взето съгласието на предишният собственик през м.05.2015 год.През септември 2015
вече съм аз собственик!Пътят не е още прокаран и аз като нов собственик не съм уведомен!. При проверка документално всичко е готово само не е пусната заповедта на кмета!Въпросът ми е правилно ли е прокарването на пътя върху отводнителните шахти намиращи се между двата имота?.Ще ви бъда благодарна за компетентният отговор!
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.