Полезно
+2 up   -0 up

Устройство и застрояване на Столична община

 Според Закона за устройство и застрояване на Столична община околоградският район обхваща територията, попадаща между границите на гр. София и административно-териториалните граници на Столичната община. В околоградския район се обособяват следните групи устройствени зони, територии и самостоятелни терени:
 1. група жилищни устройствени зони (Ж);
 2. група устройствени зони за общественообслужващи дейности (О);
 3. група смесени многофункционални устройствени зони (Смф);
 4. група производствени устройствени зони (П);
 5. група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване (З);
 6. група устройствени зони за спорт и атракции (Са);
 7. група земеделски устройствени зони (С);
 8. група горски устройствени зони (Г);
 9. група защитени територии:
 а) група територии за защита на културно-историческото наследство;
 б) група територии за природна защита (Р);
 в) охранителни зони на водоизточници и на курорти;
 10. обособени терени за специфични нужди (Т);
 11. резервни терени за далекоперспективно развитие ( Ж-д, О-д, Смф-д, П-д, З-д, Са-д).
 Градският район обхваща територията, попадаща в границите на София, определени в графичната част на общия устройствен план. В градския район се обособяват следните групи територии, устройствени зони и самостоятелни терени:
 1. група централни устройствени зони (Ц);
 2. група смесени многофункционални устройствени зони (Смф);
 3. група жилищни устройствени зони (Ж);
 4. група устройствени зони за общественообслужващи дейности (О);
 5. група производствени устройствени зони (П);
 6. група устройствени зони и самостоятелни терени за озеленяване (З);
 7. група устройствени зони за спорт и атракции (Са);
 8. обособени терени за специфични нужди (Т);
 9. група защитени територии:
 а) група територии за защита на културно-историческото наследство;
 б) група територии за природна защита (Р);
 в) охранителни зони на водоизточници и на курорти.
 В градския район се обособява централна градска част на София, включваща територията, попадаща в границите от предгаровия площад на Централна гара на запад по бул. Мария-Луиза до ул. Опълченска, по ул. Опълченска на юг до бул. Сливница, по бул. Сливница на запад до бул. Инж. Иван Иванов, по бул. Инж. Иван Иванов на юг до ул. Пиротска, по ул. Пиротска на запад до бул. Константин Величков, по бул. Константин Величков на юг до бул. Александър Стамболийски, по бул. Александър Стамболийски на изток до бул. Пенчо Славейков, по бул. Пенчо Славейков (проектно и съществуващо трасе) на югоизток до бул. Витоша, по бул. Витоша на югозапад до бул. България, по бул. България на изток до бул. Евлоги Георгиев, по бул. Евлоги Георгиев на изток, североизток и север до бул. Генерал Данаил Николаев, по бул. Генерал Данаил Николаев (съществуващо и проектно трасе) на запад до предгаровия площад на Централна гара. В централната градска част се обособяват следните групи устройствени зони и самостоятелни терени:
 1. група централни устройствени зони (Ц):
 а) устройствена зона на новия делови център (Ц-1);
 б) устройствена зона на стария софийски център (Ц-2);
 в) устройствена зона със смесено застрояване (Ц-3);
 2. група смесени многофункционални устройствени зони (Смф):
 а) смесена многофункционална устройствена зона с високи параметри на застрояване (Смф1);
 б) смесена многофункционална устройствена зона (Смф2);
 3. група устройствени зони за обществено обслужване (О);
 4. група жилищни устройствени зони (Ж);
 5. група устройствени зони за озеленяване (З);
 6. група устройствени зони за спорт и атракции (Са);
 7. група устройствени зони и терени за защита на културно-историческото наследство;
 8. самостоятелни терени за специфични нужди (Т).
 Застрояването в устройствената зона на новия делови център се осъществява въз основа на подробни устройствени планове, придружени от специфични правила и нормативи за тяхното прилагане, определени от Столичния общински съвет.
 Специфичните правила и нормативи за застрояване на отделните квартали в зоната по ал. 3 се определят въз основа на обемно-устройствено проучване, прието от Столичния общински съвет. За квартали, в които има обекти на културно-историческото наследство, обемно-устройственото проучване се приема след положително становище на Националния институт за паметниците на културата.
 За разрешаване на ново строителство, пристрояване и надстрояване на съществуващи сгради в устройствената зона на новия делови център не се изработва работен устройствен план по реда на Закона за устройство на територията.
 Зелената система е съвкупност от съществуващите и предвидените озеленени площи в градския и околоградския район, както и рекреационните гори и горите в защитените територии. В нея се включват Природен парк "Витоша", както и парковете, лесопарковете и горите в оградните на Софийското поле планини - Лозенска, Люлин, Плана и Стара планина, в административно-териториалните граници на Столичната община. Зелената система обхваща следните устройствени зони и самостоятелни терени:
 1. устройствена зона за градски паркове и градини (Зп);
 2. самостоятелни терени за локални градини и озеленяване (Тго);
 3. самостоятелни терени за озеленяване на улици, реки, дерета и открити канали и сервитути (Тзв);
 4. самостоятелни терени за специални зелени площи (зоопаркове, ботанически градини, градини на резиденции, мемориални, етнографски и други градини) (Тзсп);
 5. самостоятелни терени за гробищни паркове (Тгп);
 6. горски устройствени зони (Г);
 7. самостоятелни терени за декоративни разсадници (Тдр);
 8. озеленени площи в жилищните комплекси.
 В устройствените зони и в самостоятелните терени на зелената система след обществено обсъждане се допуска застрояване за:
 1. мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура;
 2. поддържане на зелената система;
 3. спортно-атракционни дейности и детски площадки;
 4. обслужване на посетителите.
 Техническата инфраструктура обхваща:
 1. републиканските пътища и пътните принадлежности извън тях, включително пътните възли за привързване към градската улична мрежа;
 2. трасетата и терените на първостепенната и второстепенната улична мрежа;
 3. терените и местата за подземно, надземно и многоетажно паркиране;
 4. велосипедните и пешеходните алеи;
 5. трасетата и терените за мрежата на метрополитена, трамваите и тролейбусите;
 6. терените за софийското летище;
 7. терените за софийския железопътен възел;
 8. терените за общинските автогари;
 9. трасетата и терените на мрежите и съоръженията за електрификация, топлофикация, водоснабдяване, канализация, газификация и електронни съобщения.
 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Здравейте! Имота се намира в зона Оо, но като предназначение е записано Жилищно строителство. Може ли сградата да е напълно жилищна? Поздрави!
 
Каква е максималната кота корниз на ПИ N 68134.303.314по КККР , район "Възраждане " , както и разстоянието до съседните имоти ?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте!Мога ли да построя завод за преработка на метали в зона СМФ 2. Имотът се намира в промишлена зона Казичене.
Поздрави
 
Полезно
+0 up   -0 up
Съседният имот на нашия парцел в кв Гърдова глава ул Райска градина е обявен за продажба , Граничим дъно с дъно, но нашята фасада е южната
Спазва ли се чл 32 за отстояние 1,5 х височина кота корниз иколко е височина кота корниз
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте, може ли да се преотреди предназначението на парцел отреден за спортни площадки на такъв за стоеж на детска градина?
 
Здравейте!
Предлагат ни парцел, който се намира в зона СМФ2, с издадена виза за проктиране на сграда. Наред с основните показатели плътност, кинт, озеленяване, има и още едно изречение - "Площите с жилищно предназначение
 
по-малко или равно от 60% от РЗП. Това означава ли, че не може да се строи еднофамилна жилищна сграда с един обект в нея - самото жилище или трябва да са поне два обекта, като единия да е не жилищен?
Здравейте,

Запиването ми е свързанос промяната трайното предназначение на парцел - Oз2 - За супермаркет?
Каква е продецурата и разноските по нея - цената на Мотивираното предложение за промяна или изготвянето на Проект, таксите към Общината т.н
Като цяло възможна ли е промяната на предназначението?
 
Коя точно е устройствената зона СМФ2д или ССБ на територия защрихована в светло жълти и червени раета след като на ОУП на София са изписани и двата символа един до друг? Това се отнася за парцел №101200 по новия ОУП, който се намира в землището на с. Казечане, ЕКАТТЕ 35239, местноста През Искъра
 
Здравейте,
може ли да ми кажете кога се предвижда имот с индентификатор 00357.5048.13 в местност Крушата, кв.Славовци, Нови Искър да стане урбанизирана територия, бяха ми казали 2020г.?
Благодаря предварително!
Полезно
+0 up   -0 up
Привет!

Във връзка с посочения от вас имот, моля обадете ми се на телефон 0878814181
Полезно
+0 up   -0 up
Парцела е №1001200
Здравейте!
Въпросът ми е: има ли допълнителни правила за отстоянието между сгради в два имота, ако въпросните имоти са в различни устройствени зони?
 
Здравейте, интересуваме гр. София, ул. Светослав Тертер 31 в коя зона попада и какви са параметрите на застрояване, плътност, кинт, височина. Благодаря

 
Моля да ми кажете параметри на застрояване, плътност, Кинт и кота корниз на пл.Славейков №10, зона Ц-2. Информацията ми необходима СПЕШНО. Благодаря Ви.
 
Моля да ми кажете какви са параметрите за застрояване-плътност,Кинт и Кота корниз в община Витоша на Ул.ПАНОРАМЕН ПЪТ N 40 ,Месност Гърдова глава.
Благодаря
 
Полезно
+0 up   -0 up
може ли да ми обясните за парцел в район Ж.К как се разчитат по вертикала написаните;Нmax-ж 26.0,под негоНmax-o 32.0,под него3.8 и под него е,с.в дясно на вертикалната линиика срещу Нmax26.0 пише 40.0 а срещу 3.8 пише също 40.много ви благодаря предварително ,тъй като не съм специалист по план за регулация и застрояване!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Имате ли възможност да снимате ПУП-а в частта, където е матрицата и да ни го изпратите на електронната поща, за да можем да отговорим.
Здравейте, Имотът ми е в гр. София, в процедура по регулация, попадащ в зона СМФ1 с параметри - 40% плътност, Кинт - 2 и 26м. кк. По проект е предвидена сграда М+Ж4. Понеже имотът е малък, ако се спазва чл. 31, ал. 2 от ЗУТ с отстояния h 1/3 от височината на сградата, то тогава не мога да изпълня плътността... Въпросът ми е дали мога да направя нещо в случая, че хем отстоянието от съседите да не е повече 3м., хем да мога да си построя 5ет. сграда? В крайна сметка кое е с по-голяма тежест - отредената плътност и др. параметри от ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА или чл. 31 от ЗУТ? Благодаря Ви
 
Здравейте! За територията на Столична община се спазва Закона за устройство и застрояване на Столична община.
Здравейте. Въпросът ми е дали може да се строи на парцел, който попада в зоната за обществено обслужване /о.о./ Благодаря!
 
Да, може да се строят предимно обекти на общественото обслужване. Не се допуска застрояване на сгради с изцяло жилищни функции. Мин 10% от УПИ е с висока дървесна растителност.
в поземлен имот попадащ в смесени многофункионална зона отреден за строеж на детска градина може ли да се строят спортни терени и детски площадки и атракциони
 
Да, като не го застроите изцяло, а оставите място за изграждане на детска градина в бъдеще.
Имам предложение да закупя имот в СМФ2 зона с плътност 60% и кинт 1,2. Мога ли да построя промишлена сграда в този имот и какви процедури следва да се изпълнят за това построяване?
 
В смесена многофункционална зона могат да се изграждат: 1. административни и делови сгради; 2. сгради за социални, просветни, учебни, културни, религиозни и други обществени дейности; 3. търговски и други обслужващи сгради и комплекси; 4. жилищни сгради, в т.ч. със смесено предназначение; 5. хотели и заведения за хранене и развлечения; 6. сгради за безвредни производствени и занаятчийски дейности; 7. бензиностанции, газостанции и надземни и подземни гаражи и паркинги за леки автомобили; 8. сгради, мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура. Имотът с какъв статут е в момента? Ако е в регулация, трябва да подадете молба за виза за проектиране на промишлената сграда в общината. Какъв тип производство предвиждате? Очакваме Вашия отговор, за да бъдем по-полезни.
Здравейте, притежавам имот, който е земеделска земя. Как мога да разбера дали може да стане УПИ?
 
Трябва да попитате в Техническа служба в общината.
Здравейте, предлагат ми парцел който е с виза, но там къщата е нарисувана на калкан със съседа и е за огромна постройка. Продавача е собственик и на съседния парцел. Мога ли да строя постройка която да е по-малка от дадената на визата, но пак да е на калкан?
 
Да, можете да строите по-малка къща. Това ще се реши с проекта. Предлагаме проектантски услуги. Пишете ни къде се намира имота и колко голяма искате да бъде къщата, за да предложим оферта.
Здравейте г-не/г-жо, Бихте ли ми отговорили, ако имот попадащ в парк Витоша, защитена зона, но по градоустройствен план е в зона Оз2 каква е възможността и какво би могло да се застрои. Благодаря! С уважение Здравкова
 
Драги г-не/г-жо, Бихте ли били така любезни да ми отговорите на следния въпрос, ако имате съответната компетенция: 1. Възможно ли е в нов ПУП-ПРЗ в урбанизирана жилищна територия, в един и същи квартал, да има проектирани две зони за застрояване, с различни специфични правила - Жп и Жв? Моля, за вашия отговор, ако е възможно бързо, защото въпросът е много спешен. Оставям телефон за връзка и бих могла да ви позвъня, ако е удобно - 0889 889 700. Благодаря ви! С уважение, Д.Трайкова
 
Здравейте, г-жо Трайкова, Благодарим за въпроса. Възможно е да има различни устройствени зони в един и същ квартал. ПУП-ПРЗ определя устройствените показатели за всеки урегулиран поземлен имот, за група имоти и/или за целия квартал, когато имотите са с еднакви показатели: плътност и интензивност на застрояване, плътност на усвояване, необходима озеленена площ.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.