Полезно
+2 up   -0 up

Каква е процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя, върху която е извършено строителство?

Предмет процедурата са земеделски земи по смисъла на чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, собственост на физически и юридически лица, строителството на които е започнало или завършено при спазване на установените за това строителни правила и нормативи или в съответствие с принципа на търпимост, без да е извършена промяна в тяхното предназначение.
  Собствениците на изградените сгради и съоръжения изготвят докладна записка до Комисията за земеделските земи, която се внася чрез съответната областна дирекция "Земеделие и гори" (чл. 51, ал. 2 от ППЗОЗЗ). Към докладната записка се прилагат документите по чл. 51, ал. 1 от ППЗОЗЗ, както следва:
 1. Документ за собственост на изградените сгради и съоръжения;
 2. Документ за собственост на земята и актуална скица на имота, когато собственикът на сградите е собственик на земята;
 3. Влязъл в сила ПУП, с който се запазват изградените сгради и съоръжения, изработен съгласно изискванията на ЗУТ;
 4. Удостоверение поливна ли е застроената земя;
 5. Акт за категорията на земята преди извършване на строителството, издаден по реда на Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение. Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата за категоризиране на земеделски земи при промяна в тяхното предназначение, категоризацията се извършва съобразно прилежащите земи или чрез експертиза по реда и условията, предвидени в наредбата;
 6. Доказателства за търпимост на строежа по смисъла на § 16, ал. 1 от преходните и заключителните разпоредби на ЗУТ или за започнато производство по изследване на възможностите за узаконяване по § 183, ал. 3 или § 184 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на ЗУТ (ДВ, бр. 65 от 2003 г.);
 7. Удостоверение на общинската служба по земеделие и гори за постановеното решение за застроената земя относно признато право на собственост, отказ или възстановена собственост, както и удостоверение за висящо дело по спор за правото на собственост или на друго правно основание - не се изисква, когато строителството е извършено върху собствена земя;
 8. Доказателства за обстоятелствата по чл. 225, ал. 5 от ЗУТ;
 9. Копие от съставения акт за установяване на административно нарушение на ЗОЗЗ.
 Областната дирекция "Земеделие и гори", чрез която са подадени докладната записка и приложенията към нея, извършват проверка на представените документи. В случай, че преписката е комплектована съгласно изискванията на ППЗОЗЗ, документите се заверяват и се изпращат за разглеждане на Комисията по земеделски земи (чл. 51, ал. 2 от ППЗОЗЗ).
 Комисията за земеделските земи обсъжда предложението и се произнася с решение (чл. 52, ал. 1 от ППЗОЗЗ), което се съобщава на заинтересованите лица по реда на Закона за административното производство.
 В 7-дневен срок от влизането в сила на решението по чл. 52, ал. 1 Комисията за земеделските земи изпраща препис от него на службата по кадастъра по местонахождението на имота за нанасяне в кадастъра.
  При промяна на предназначението на земеделска земя се заплаща държавна такса съгласно Тарифата за таксите, които се заплащат при промяна предназначението на земеделските земи, утвърдена от Министерския съвет.

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Купих земеделска земя в зона за земеделско ползване с постройка 20 кв.м.Постройката има акт за узконяване. Сега искам да построя къща в имота и въпросът ми е дали съществуващата постройка може да се запази ако не отговаря на днешните норми за застрояване? Дали ще има някаква глоба от комисията при промяната на предназначението на земята?
 
Предлагат ми земеделска земя с площ 2000 кв. м. в местността 'Влашка река', четвърта категория, землище на с. Волуяк. Искам да попитам възможно ли е смяна на статута за жилищно застрояване и колко ще струва ако го направи вашата фирма? Благодаря предварително.
 
Моля да получа отговор по следния казус, касаещ над 15 вили в зона отстояща на 4км. от града, но земята се води земеделска и не е в регулация. Всички имаме разрешителни за строеж на 35кв.м. застроена площ за периода 1990- 2002г. и всички сме превишили тази квадратура със знанието на техника за тази местност. От кметството ни казваха - чакайте да влезете в регулация...но това не се случва.Как можем да решим този казус и да станем изрядни граждани???
 
Трябва да промените предназначението на парцела, за да бъде в регулация. Процедурата в общия случай е описана тук. Моля, пишете ни колко е голям парцела Ви и къде се намира, за да Ви изпратим оферта за промяна предназначението на парцела. Пишете ни каква е категорията на земята, за да изчислим държавните такси. Очакваме Вашия отговор.
Добър ден, бих искала да попитам на какво разтояние трябва да е земеделската земя от населено място за да бъде вкарана в регулация? Бях чула , че трябва да е на по малко от един километър.Имам земеделска зема в Подгумер област София и бих желала да я вкарам в регулация. Голяма е декар и половина. Има ли проблем това да бъде направено?
 
Здравейте г-жо/г-це Миланова, За да промените предназначението на парцел земеделска земя в с. Подгумер е важно той да попада в зона, в която може да се строи според Общия градоустройствен план на София. Вие проверявали ли сте в каква зона попада имота? Имате ли възможност да ни изпратите скица по електронната поща? Ще очакваме Вашия отговор.
Каква е процедурата да се узакони земеделска земя 2000 кв.м за право на строеж на масивна постройка?Кого да търся за процедурата?
 
Здравейте г-жо Борисова, Благодарим Ви за запитването от сайта на Геоимот ЕООД. От въпросът Ви разбирамe, че искате да построите масивна сграда на земеделска земя с площ от 2000 кв. м. В този случай е необходимо да промените предназначението на земята. Ние можем да Ви съдействаме, като извършим всичко необходимо от Ваше име. За да Ви изпратим оферта е нужно да знаем къде се намира парцела, каква е категорията на земята и има ли лице на път. Повече информация за процедурата по промяна предназначение на земеделска земя може да прочетете тук.
Бих желал да получа Вашия компетентен съвет относно регулация на земеделска земя. Аз и моя съсобствник бихме желали да вкараме земеделска земя в регулация. Въпросът ми е: ако един ден решим да се разделим и да обособим реални части, регулацията ще остане ли валидна за новите два имота? Т.е. ако сега направим регулация като съсобственици на един имот и след време се разделим, регулацията на земята ще остане ли в сила.
 
Здравейте г-н Дантев, Благодарим Ви, че се обръщате за съдействие към Геоимот. След като вкарате парцела в регулация, Вие може да го разделите на по-малки парцели като всеки един от тях остава урегулиран поземлен имот – УПИ. Пишете ни ако имате други въпроси. Ще се радваме да Ви отговорим.
Здравейте г-жо Велева, Благодарим Ви за въпроса на сайта на Геоимот ЕООД. Ако постройката е построена преди 07.04.1987 г. и отговаря на изискванията на режима за застрояване към този момент, може да подадете искане до главния архитект на района за издаване на удостоверение за търпимост на сградата. Може да подадете нужните документи в общината по местонахождение на имота. Надяваме се тази информация е полезна. Пишете ни ако имате въпроси.
 
Може ли да се узакони масивна сграда 50кв.м построена в земеделски имот 8 категория преди 1987г.Тя се намира в махала в Горно Хърсово,където цялото село няма градоустройствен план ?
 
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.