Полезно
+14 up   -5 up

Как мога да узаконя незаконна сграда?

 Тази процедура е описана в § 127. (1) от ЗУТ: "Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими.
 (2) Строежи по § 184 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 65 от 2003 г.), незаявени за узаконяване до влизането в сила на този закон, могат да бъдат узаконени по искане на собственика, ако са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон.
 (3) Производството по узаконяване на строежите по ал. 2 започва по заявление от собственика до органа, който е издал или е следвало да издаде разрешението за строеж, подадено в едногодишен срок от влизането в сила на този закон.
 (4) В едномесечен срок от постъпване на заявлението длъжностните лица от общинската администрация съставят констативен акт за установяване на незаконното строителство, въз основа на който органът по ал. 3 изисква необходимите документи по чл. 144 и определя срок за представянето им.
 (5) При непредставяне на необходимите документи в определения срок или когато органът по ал. 3 прецени, че не са налице условията за узаконяване, той издава мотивиран отказ, съобщава го на заинтересуваните лица и уведомява Дирекцията за национален строителен контрол за прилагане на мерките по чл. 225.
 (6) Строежите се узаконяват на името на собственика на земята, на името на лицето, на което е учредено право на строеж, или на името на лицето, което има право да строи в чужд имот по силата на специален закон. Ако строежът е изграден от несобственик, отношенията между строителя и собственика се уреждат съгласно изискванията на чл. 72 - 74 от Закона за собствеността.
 (7) За незаконно извършените строежи в съсобствени недвижими имоти и в етажна собственост, които са допустими за узаконяване и могат да се ползват самостоятелно, актът за узаконяване може да бъде издаден на името на всички съсобственици, съответно собственици в етажната собственост, ако те не са възразили срещу незаконния строеж по време на извършването му. В този случай споровете относно правата върху узаконения строеж се решават по общия исков ред.
 (8) Узаконяването се състои в съгласуване на инвестиционен проект - заснемане за узаконяване, привеждане на строежа в съответствие със съгласувания проект, заплащане на дължимите глоби и такси и издаване на акт за узаконяване. Проектът - заснемане за узаконяване, се изработва в обхват, определен с наредбата по чл. 139, ал. 5.
 (9) Времето за извършване на незаконния строеж се установява с всички доказателствени средства, допустими по Гражданския процесуален кодекс, включително и с декларации. За вписване на неверни данни в декларациите лицата носят наказателна отговорност.
 (10) За сроковете за съгласуване на инвестиционни проекти - заснемане за узаконяване, и за издаване на актове за узаконяване, за съобщаването на издадените актове за узаконяване или на отказите да се издадат такива актове, за обжалването им по законосъобразност и за уведомяването на съответните регионални дирекции се прилагат изискванията на глава осма.
 (11) Актовете за узаконяване заедно с инвестиционните проекти - заснемане за узаконяване, както и отказите по ал. 5 подлежат на обжалване по реда на чл. 216.
 (12) За незавършените части на строежа се съгласува инвестиционен проект и се издава разрешение за строеж по общия ред.
 (13) При отчуждаването на строежи по ал. 1 и на узаконени строежи по ал. 2 те се оценяват и за тях се дължи обезщетение на собствениците по общия ред.
 (14) Производствата по заявленията за узаконяване на строежите по ал. 2 и по § 184, ал. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията (ДВ, бр. 65 от 2003 г.) се приключват в двугодишен срок от влизането в сила на този закон.
 (15) Строежите по ал. 2, които не са заявени за узаконяване в срок или за които производството по узаконяване е приключило с влязъл в сила отказ за издаване на акт за узаконяване, се премахват по реда на чл. 225."
 

Име:
E-mail: Моля оставете телефон или e-mail за връзка.
Телефон:
Заглавие /
Ключови думи:
Въпрос /
Коментар:
Оставащи символи: 1200
Ако е нужно посочете населеното място, за което се отнася запитваването:
Отговорете на въпроса:  
Полезно
+0 up   -0 up
Имам посроена къща имам всички документи,но къщата не отговаря на плана с 50см е по широка всмето по дълга и немога да я вкарам в кадастъра.Въпросът ми е как мога да я озаконя,като в общината не ми дават отговор,а архитекта само ме мотае.Към кого да се обърна
 
Здравейте. Наскоро закупихме голям земеделски парцел, в който има построена едноетажна постройка незаконно. Използвана е била за стопански нужди, но има ток и вода. Нямам представа кога точно е построена. Въпросът ми е, ако направим постъпки за търпимост, дали ще имаме някакъв шанс ако се установи че постройката е от преди 2001 година. Кметът е наясно че сградата е незаконна но не е направена постъпка за събарянето й, защо? Как и при какви условия се задейства процедура за събаряне на незаконни постройки? Благодаря предварително
 
Полезно
+0 up   -1 up
Здравейте,
Искам да закупя имот, но собствениците са затворили външно стълбище и по този начин са разширили площта на къщата. Строителството е масивно с бетонна плоча/колони, тухли и съответно покрив свързан към основния. За това пристрояване няма никакви документи, има отстояние 3м от съседите, но не фигурира в никакви документи. Въпросът ми е ако закупя така къщата, какви ще са вариантите за да не се наложи това допълнение в някакъв момент да се събори? ( Малко допълнение сегащните собственици са закупили къщата 2015-та година т.е пристройката е правена след това 2017-2018-та год).
 
Здравейте, имам имот които по нотариален акт е :приземен етаж,етаж и тавански етаж .
По стечение на обстоятелствата, мои близък преди време си позволи да построи още един етаж .за които няма никакви документ.
Какви са ми възможностите да узаконя цялата къща.
Понеже след време това ще създаде проблем за моите близки.
 
Полезно
+2 up   -1 up
Как да узаконя къща построена през 2006 г.? Бутната стара и построена нова, запазена квадратура на 1-я етаж. Вдигнат еркерно изнесен втори етаж.
 
Имам 1/2къщаблизнак по наследство от дядо ми. Проблема е, че дядо ми е нямал нот.заверено разрешение от собственика на другата част на къщата която е строена със суперфиция от дядо ми- той е бил собственик на земята, дядо ми
е строил след като е била построена вече къщата по суперфиция, така че моята къща се явява като пристройка.Има ли право човека със суперфицията да иска и моята част като присъединяване по чл 98 ЗС.Строежа е извършен преди 30 г с разрешение за строеж, но дефакто общата стена е записана нотариално на съседа. Мофа ли да извърша продажба без негово съгласие?
 
Полезно
+0 up   -1 up
Здравейте! Закупихме лозе 600кв. във вилна зона с временна постройка (вила от 1975г. 30кв.) в него. На скицата вилата присъства, но е на името на трети човек. Може ли да се узакони по някакъв начин вилата? Какво е нужно и ориентировъчно колко пари ще струва?
 
Полезно
+0 up   -0 up
къща по параграф 4 35 кв има план нотариален акт от 95г. но квадратурата е доста по голяма как да я узакона за да си взема нова скица
 
Полезно
+1 up   -1 up
Искам да закупя къща с парцел като в кадастъра съществува само парцела, сегашния собственик има нотариален акт с който придобива имота като там фигурира и парцела и къщата. Как може да се узакони въпросната къща при покупка ?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Земята е придобита по наследство и имам нотариален акт но къщата, не е нанесена никъде. Има план скици, разрешително за стоеж,договори с енергото и ВиК,геодезическа скица, но къщата не е нанесена в кадастралната карта и няма никакъв акт за нея.разрешителното за строеж е от 1995г. Има ли вариант да узаконя и къщата?
 
Здравейте
Може ли къща в търпимост да бъде узаконява,и може ли някой да атакува търпимост на къщата.
Искам да закупя къща и пристройка зад нея които са в търпимост,като къщата има отстояние от 3 метра но с направената пристройка отстоянието от границата пада,под три метра но пристройка стълбище не е на границата а на 1.5 метра от границата,какви са евентуалните проблеми
 
Смятам да закупя имот в с. Дивотино в който има едноетажна сграда около 30м.кв., тип бунгало, която не е узаконена. Посртоена е през 2008г. Възможно ли е да се узакони и колко би ми струвало? Имота около 700 м.кв., 16м лице, от всяка страна има по над 3 м.
 
Полезно
+1 up   -2 up
Закупих къща преди 9 г на границата е построена гарж и ограда от предишни собственик сега съседа има претенции че е на границата какво мога да направя строежа е преди 1990г
 
Здравейте ,подал съм документи в НАГ София за удоволствие за ТЪРПИМОСТ на имот от 1976г намиращ се в СОФИЯ, Кв.Димитър Миленков за който си плащат от 1976год. данъци, и има рартиди за ток и вода. И ът НАГСофия ми казват че ще ми издадът отказ за удостоверение за ТЪРПИМОСТ защото сградата от 100кв.м. не отговаря по сегашните разроредби. Въпросите са ми са , имам ли шанс да ги осъдя в административния съд след като ми издадат отказ и евентуално след осъждането да върнат преписката пак в НАГ СОФИЯ Юдали тогава ще го издадът въпросното заветно удостоверение, Въпросното удостоверение ми трябва за прехвърляне на друг собственик, който купува имота с кредит от банка за пред нотариус.
 
Здравейте ,подал съм документи в НАГ София за удоволствие за ТЪРПИМОСТ на имот от 1976г намиращ се в СОФИЯ, Кв.Димитър Миленков за който си плащат от 1976год. данъци, и има рартиди за ток и вода. И ът НАГСофия ми казват че ще ми издадът отказ за удостоверение за ТЪРПИМОСТ защото сградата от 100кв.м. не отговаря по сегашните разроредби. Въпросите са ми са , имам ли шанс да ги осъдя в административния съд след като ми издадат отказ и евентуално след осъждането да върнат преписката пак в НАГ СОФИЯ Юдали тогава ще го издадът въпросното заветно удостоверение, Въпросното удостоверение ми трябва за прехвърляне на друг собственик, който купува имота с кредит от банка за пред нотариус.
 
Здравейте,
при сгради, строени преди март 2001, при наличие на суперфикция между съсобственици но неналичие на съгласия за място на строеж, има ли определен срок за незаконната сграда в който може да кандидатства за търпимост?
С уважение,
Сярова
 
Харесвам и искам да закупя имот с незаконно построена къща преди 30 год..Има нотариален акт само за парцела.
Ще бъде ли възможно строеж от 1990 г./преди 30 год./да се озакони ?Какви са шансовете и какви документи са необходими.?
Кое ще е по лесно,удостоверение за търпимост или архитектурен план и озаконяване на строежа?
Моля Ви пояснете ми ,мога ли да озаконя тази къща ако закупя този имот? колко би ми струвало това? Касае се за гр,София.Имота е на територията на Община Люлин в кв.Република.След толкова години тази къща може ли да се озакони?Ако е възможно ,моля пояснете от къде да започна?
Има ли оторизирани строителни или архитектурни фирми ,който могат да озаконят този строеж след толкова години на ползване?
 
1-възможно ли е? 2-какви са шансовете и какви документи са необходими? 3-какво ще ми струва като цена озаконяването.
1-възможно ли е? 2-какви са шансовете и какви документи са необходими? 3-какво ще ми струва като цена озаконяването.
Полезно
+0 up   -5 up
Имам къща, с построена външна кухня без разрешителни. Как мога да узаконя и какво ще струва. За гр. Бургас
 
Полезно
+0 up   -0 up
За земята имам нотариален акт но къщата , не е нанесена никъде предишните собственици си имат план скици разрешително за стоеж но къщата не са я нанесли,защо не знам.Земята като е на мое име има ли вариант да узаконя и къщата.
 
Строежът ми е от 1990г., но този ми протокол няма заверки отзад, от които да е видно какво, кога или дали отговаря. Как мога да си издам сега документ за законен строеж при положение, че ми е указано да представя този протокол със заверка на котите по нива, а аз имам такъв, който е подписан, но не и удостоверяващ нещата в остналата част отзад?
 
Здравейте, искаме да си купим къща която е на 2 етажа. По документи се води "жилищна сграда" с площ от 56кв.м. Въпросите са ми трябва ли да се узакони като се впише че е къща на 2 етажа и ако да колко може да струва.
 
През 1992 година закупих имот-празно дворна място. През същата година получих разрешение за строеж на сглобяела вилна сграда. Строежът приключи същата година 1992. В последствие обаче не съм подавал документи а и не съм получил разрешение за ползване - акт 16. Мога ли сега да направя нещо тъй като всички документи съществуват но ако децата ми желаят продажба на имота то той ще е незаконен поради липса на акт 16.
 
zdraveite iskam da popitam kak da postapq imam zakypen dvor s skica zastoix si kashta iskam da q ozakonq kak da postapq sega
 
Здравейте!Бихте ли ми отговорили на следния въпрос?Построихме 2 стаи,баня с тоалетна и кухня долепена до къща.Като земята е обща на 2 собственика,а къщата до която е долепена е на единият.Като има устно разрешение за строеж.Как може да се узакони ?Построена е от 2006-2008г
 
Здравейте!!
Бих желала да получа информация относно озаконяване на пристройка към къщата
Имаме построена пристройка към къща1992г ,Разрешителното за строеж е на баща ми който почина 1999г.В пристройката живее брат ми.Тя няма никакви документи и разрешителни.Имота е наследствен между мен,брат ми и майка ми.Сега брат ми иска да озакони пристройката и да вземе цялата къща като ме лиши от
мой дял.Въпроса ми е може ли без мое съгласие и мой подпис да
о закони тази пристройка и как мога да оспоря това негово действие.Моите претенции са, че искам пари за моя дял от целия имот и ще прехвърля своя дял на брат ми.Но той не желае
да наплати нищо ,тъй като 30г е разполагал с имота и къщата.
Бяхме в добри взаимоотношения но уви вече сме скарани.
 
Може ли. Оформим. Тази. Пристройка
 
Здравейте,
имам следния проблем в гр. Перник имам къща и в дворното място селскостопански постойки строено от моя дядо през 80години. През 2001г. ми е прехвърлен имота на мен и в Нот.акт са описани селскостопанските постройки. Има жалба срещу мен от съсед с който ни дели една ограда и те са точно там. От съвета искат аз да си ги бутна. Има ли някаква възможност това да не се случи? Благодря Ви предварително
 
Полезно
+5 up   -0 up
Здравейте, имам следния проблем .. съсобственик съм на /трудно ??? продаваем парцел (лозе)../ имот със постройка. Разполагам със скица утвърдена от Общински народен съвет с дата 13.11. 1984г. и чертежи също утвърдени от Общински народен съвет с дата 13.11. 1984г.
Възможно ли е постройката да бъде обявена за незаконна и към коя институция да се обърна за повече информация.???
 
Имам 2500кв.м имам построена вила 36кв.м но от областна дирекция Земеделие ми казаха че щом е по параграф 4 не мога да построя стопанска сграда за съхранение на земеделска продукция и трябва да ПРАВЯ"ПУП" 3000ЛВ МИ ИЗЛИЗА НА ДЕКАР И ОТНЕМА 12 МЕСЕЦА като време..ако построя 50кв.м каква е евентуалната глоба и има ли опция снимково заснеманена сградата, плащане на глоба и узаконяване? Освен да ме глобят могат ли да ме накарат да събор сградата? Какво ще ме посъветва те? Мерси предварително!
 
Имам земеделска земя по параграф 4 в нея има 36кв.м вила с удостоверение за търпимост искам да построя още 50кв.м към нея има ли вариянт сред строежа да ги узаконя и какъв е реда?3 та категория ми е земята, начин на ползване лозови насаждения! Мерси
 
Здравейте,
Искам да закупя къща, която е на 2 етажа. Къщата е с удостоверение за търпимост, но то е издадено, когато тя е била едноетажна. След това собственикът е построил втория етаж. Въпросът ми е, ако закупя тази къща има ли начин тя да бъде узаконена? Първият етаж е построен преди 1983. За втория все още нямам информация. Удостоверението е издадено на 09.02.2011. Къщата има скица и нотариален акт.
 
Здравейте
имам построена къща в/у земя с друг вид застрояване.Къщата е построена преди 1986 г,какви са начините да получа у-е за търпимост?
 
Здравейте!Направихме временна постройка / от дървени трупи и ламарина/, която искаме да узаконим, но не знаем какъв е редът.В момента прибираме инструментите на брат ми там.Благодаря Ви!Лек ден!
 
1976Г БЕ ИЗДАДЕНО РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ НА ЖИЛИЩНА СГРАДА ОТ85М2 НА ДВА ЕТАЖА С ДВУСКАТЕН ПОКРИВ НА СЪСЕДЕН ДО МЕН ПАРЦЕЛ. ОТ ПЛАНА БЕ ПОСТРОЕНО САМО ПЪРВИЯ ЕТАЖ С ПЛОЧА.ПРЕЗ М. МАРТ 2014 ГОД.ПАРЦЕЛА БЕ ПРОДАДЕН ЗАЕДНО С ПОСТРОЕНАТА НА ЕДИН ЕТАЖ СГРАДА.НОВИЯ СОБСТВЕНИК ВЕДНАГА ЗАПОЧНА ПОДГОТОВКА ЗА СТРОИТЕЛСТВО И КЪМ КРАЯ НА М.ЮЛИ2014Г БЕ ПОСТРОЕНО ОЩЕ ЕДИН ЕТАЖ ПОЛУЕТАЖ И ДВУСКАТЕН ПОКРИВ.НА ДВА ПЪТИ СЕЗИРАХ ОТГОВВОРНОТО ЛИЦЕ В ОБЩИНАТА ТЪЙ КАТО ТОВАСТРОИТЕЛСТВО НАНЕСЕ ЩЕТИ НА ДВУМЕТРОВАТА МИ ОГРАДА ПОСТРОЕНА ИЗЦЯЛО В МОЯ ИМОТ ОСВЕН ТОВА НОВОПОСТРОЕНА СГРАДА Е НА ОТСТОЯНИЕ 2 МЕТРА ОТ МОЯ ИМОТ НЯМА ГИ ЗАКОНИТЕ 3 МЕТРА.ОБЕЩАХА ПРОВЕРКА И ТОЛКОВА. А СЪСЕДА МИ ПРОДЪЛЖАВА ДА СТРОИ КОКОШАРНИЦИ ЗАЙЧАРНИЦИ НА МОЯТА ОГРАДА, ГОТВИ СЕ ДА СТРОИ И ГАРАЖ С НАКЛОН КЪМ МЕН.КЪМ ДНЕШНА ДАТА ПРЕДПОЛАГАМ ,ЧЕ СЕ Е СНАБДИЛ СЪС ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ. ПИТАНЕТО МИ Е ЗАКОННА ЛИ Е НОВОПОСТРОЕНАТА СГРАДА
 
Здравейте,

Мисля да закупя, нерегулиран имот върху който има построена законна сграда с необходимата документация.
Въпроса ми е, мога ли след закупуването да направя ремонт на сградата, без допълнителни строежи, и да си сменя местоживеенето в нея? В смисъл, ще има ли някакви законови пречки?

Благодаря предварително,
Павел.
 
Полезно
+0 up   -0 up
imam edna staq v dvora iskam da postroq dryga staq do neq no darvena kakvo trqbva da napravq
 
Имам ли право на узаконяване на гараж построен преди 2000 год.Имам скица и план от архитект и от общината, но нямам натурален акт.Мога ли да си изкарам такъв?
 
Здравейте! Искам да купя имот с НТП нива, на който е построена преди 31.03.2001г. двуетажна каменна вила/гредоред. Има ли възможност да узаконя постройката и как да го направя? Благодаря!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Възможно ли е в междублоковото пространство - на общинска земя в голям град да се изгради навес за лек автомобил, представляващ 6 бр. колони от метални тръби и покрив, покрит с ламарина. Благодаря Ви предварително!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,имам виза за проектиране за смяна на предназначение на гараж в търговски обект.Направихме всички проекти с договори с ЧЕЗ и ВиК но неочаквано гл.архитект ни отказа разрешително.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Имам въпрос.Живем в къша в която сме 4 собственика но с оделни ходове но двора ние общто ползване .Изкам да си построя магазин в мойта част от дървена построика,но комшийте не са съгласни не дават разрешение да строя.Изкам да попитам към кой органи да се обърна за разрешение и за узаконяване .Изкам всичко да е законо защото вече един път събарях незакони постройки.Моля за отговор.
 
Може ли да се строи на терен за общо ползване на дворно място.
 
Живея в блок , в който един от собствениците си присвои част от дворно място и направи склад , като затвори прозореца ми, който гледаше към дворчето
какво да направя ?
няма нотариален акт за обсебването , но е луд и побойник
Moge li da saedina kashtata s bania i toaleta s paianta
Полезно
+0 up   -0 up
Между къщата и гаража покрихме с навес. От единия край, към улицата, е изградено с тухли (надстроихме оградата), от вътрешния край, към двора ни, е с прозорец и врата. Каква е процедурата за узаконяване в общината? Благодаря за отговора!!!
 
Полезно
+0 up   -1 up

 Здравейте! Благодарим за запитването. Допуска се узаконяване на постройки строени преди 2001 година.  
Надявам се тази информция е полезна.

Здравейте,
Преди повече от 30 години е надстроена с един етаж и тавански помещения триетажна многофамилна сграда.В настоящия момент в общината няма строителни книжа и разрешително за извършеното надстрояване.Какво е възможно да се направи за узаконяване на извършеното надстрояване.
Благодаря:А.Аврамов
 
Полезно
+0 up   -1 up
Здравейте!!!
Майка ми и леля ми са съсобственици в една къща по 1/2 идеална част. На двора имаше външна чешма построена с къщата през 1958г. През 2010 леля ми я направи на лятна кухня и до нея залепи баня с тоалетна,но мисля че няма документи за строежа. През 2013 майка ми получи уведомление от кадастъра за непълноти и грешки. Разписа се на леля ми. Това означава ли че тези постройки са законни или не са?
Благодаря ви предварително.
 
Купих си дворно място в регулация през 2016 г. но в самото дворно място има стопанска постройка, която не е описана никъде. Как да си я узаконя? Изградена е с бетонни основи, дървени стени и покрив с керемиди. Моля да ме насочите.
 
Здр,притежавам етаж и сутерен в къща и дворно място съсобственост с моя девер.Той е вдигнал 2 етажа над моя ,като единия етаж ,последния т.е 3-тия е незаконен.Моя етаж е наследствен , а той е строил преди това,ситуацията е при заварено положение.Тъй като е надстроил повече от разрешеното и то с цял етаж, къщата се пропуква и, сутерена е на гредоред.Уврежда и моя етаж .Мога ли да го накарам да премахне незаконния етаж и ако реши да го узаконява(ако изобщо е възможно)ТРЯБВА ЛИ ДА ИСКА И МОЕТО СЪГЛАСИЕ КАТО СЪСОБСТВЕНИК.Благодаря.
 
Полезно
+4 up   -1 up
Здравейте, моля Ви за помощ и съвет. Как да преобразувам навес който е обявен за гараж в общината, тъй като след делба на къща от към улицата за да се влиза вече до къщата трябва да се минава през този така наречен гараж. Има одобрение от съседите за първоначалния му строеж.Предварително Ви благодаря.До момента са плащани всички данъци като за гараж, за който няма документи за такъв.
 
Как да преобразувам навес който е обявен за гараж в общината и строен през 1982 г.тъй като след делба на къща от към улицата за да влизаме вече до нашата част от къщата трябва да се минава вече през този така наречен гараж.Имаме разрешение от съседите за първоначалния му строеж. Парцела който се разделя е маломерен т.е.560 кв.мПредварително Ви благодаря.
Полезно
+0 up   -0 up

Здравейте! Моля за малко пояснение. В какво искате да преобразувате гаража?
Ако идеята Ви е да не плащате данък, а за гаража няма документи, попитайте
в данъчното дали няма да е достатъчно ако подадете декларация
за корекция на обстоятелствата, т. е. че това не е гараж ами навес.

как мога да си озаконя къщата.Нямам никакво документи,плащам само данък на къщата.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Имам издадено разрешение за строеж от 2007 г за 4 етажна пристройка към съществуваща сграда. Започвам да строя, стигам до третия етаж и правя покрив. Нямам никакви документи освен заверена строителна линия. Не съм подновил разрешението за строеж и то е изтекло. Сега искам да си узаконя сградата и от общината ми казаха ако може със задна дата да набавя документи, които аз не мога да набавя. Другия вариант, който ми казаха е да си подам за одобрение нови проекти и за да се издаде ново разрешение за строеж. Аз това искам да направя. Виждам, че в § 184 (12) пише че за незавършен проект се одобрява инвестиционен проект. Какво трябва да направя че да се вижда че започвам строежа от третия етаж, а не все едно наново - например издава ли се виза за проектиране на незавършен строеж или нещо такова. В самия архитектурен проект да пише, че проекта е завършване на незавършен строеж? Ако просто внеса нови проекти и ми издадат разрешение за строеж все едно го почвам от нула.
 
Как да сменя статут на гараж ( в търговки обект) в град Бургас? Цялата сграда няма акт 16. Гаража има wc самостоятелен вход от сградата. Благодаря предварително.
 
Дядото на снаха ми иска да и прехвърли част от къщата си, но установихме, че къщата не е построена по одобрения план. Има всички необходими разрешителни за времето, когато е строена- 1977г. Моля, насочете ни какво е необходимо да се направи, за да бъде всичко, както трябва!
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте!При покупка на апартамент се оказва, че използваният от предишните собственици гараж в двора на сградата, където е апартамента не е узаконен. Те са плащали данъци за него, но нямат нотариален акт за собственост. Какви възможности има след покупката на апартамента да се узакони гаража от новите собственици.
 
Здравейте!При покупка на апартамент се оказва, че използваният от предишните собственици гараж в двора на сградата, където е апартамента не е узаконен. Те са плащали данъци за него, но нямат нотариален акт за собственост. Какви възможности има след покупката на апартамента да се узакони гаража от новите собственици.
Полезно
+1 up   -0 up
Здравейте , искам да Ви попитам как мога да узаконя една къща от около 30 м2 изградена след бутане на стара къща , НО не на същото място .
 
Полезно
+0 up   -1 up
Съгласно ЗУТ сградите биват 3 вида: законни, търпими и незаконни. С първите два вида могат да се извършват прехвърлителни сделки, а с последния не може.Значи ли това, че нотариуса при сделка с недвижим имот, трябва да иска удосстоверение от съответните служби ,че имота е законен или търпим.
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте,
Имам издадено строително разрешение от 07.04.1994г.за стоманенобетонна клетка за гараж и стопанска дейност.Клетката е поставена и си плащам данъка за нея,как да я узаконя.
Желая да си направя автотемонтна работилница.
С уважрние:Хр.Врански
 Имам построени без документация лятна кухня и гараж към нея.Как могат да бъдат озаконени? Намират се на границата на съседа, от който имам нотариално заверено съгласие за строежа. Каква е ориентировъчната цена за това?

Отговори

 
Полезно
+1 up   -3 up
Здравейте,
Живея в къща с двор (намира се в София, район Кремиковци).
В двора на границата със съседа има посроен гараж и навес.
Преди 2000г. , и двете сгради не са узаконени но фигурират на скицата на двора.
Моля за съвет какво е необходимо за издаване на удостоветение за търпимост и евентуално узаконяване (ако е възможно).
Искам да избегна принудително събаряне.
Моля също и за примерна цена на услугата и в какъв срок е възможна.
С поздрави.
Росен Бонев
тел.0878800763
 
Полезно
+0 up   -0 up
ЗА ИЗДАВАНЕ НА АКТ 16 НЕОБХОДИМО ЛИ Е СЪГЛАСИЕТО НА СЪСОБСТВЕНИКА?В ПАРЦЕЛА СМЕ 2 КЪЩИ ЕДНАТА НОВОПОСТРОЕНА И ПРЕДСТОИ ИЗДАВАНЕ НА АКТ 16.НУЖНО ЛИ Е МОЕТО СЪГЛАСИЕ
 
Полезно
+0 up   -2 up
Имам документ за оотдадено общинско място застроеж 1978 аз съм поставли гаражна клетка, поред проекта и съм платил мястото за това имам документи и скици но до днес не съм предприемал други действия какво трябва да направя видях че срока е бил до 2003 годи да подам ли молба до гл архитект за узаконяване
 
Притежаваме дворно място с нотариален акт и стара къща в същият имот построена 1860 г. без документи.
Как мога да узаконя сградата?
Какъв документ следва да предствя пред ЧЕЗ и Софийска вода, за да бъде снабден с електрическа енергия и изградено водоподаване в имота?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Здравейте!
Построена къща на един етаж до плоча строена е с план,но плана е изгубен в общината не сме питали де там може би го пазят,но не знам.Къщата е строена 1990 но в скицата на имота липсва не знам какво можем да направим и дали има такова нещо ще съм Ви безкрайно задължена ако ми отговорите!
 
имам въпрос какъв документ следва да предствя пред ЧЕЗ, които не са съгласни да възстановят захранването на вилата ни, която е построена през 1970 година и е използвана 30 години без проблем, имала е захранване с трифазен ток, но в последните 15 години не е използвана поради временна промяна на местоживеенето на семейството в друга държава. през това време консумация не е имало но захранването е било прекъснто. Сега за възстановяването му от ЧЕЗ не приемат издадената от общината скица от 2009 с отбелязаната вила, нито визата за строеж и страителния потокол от 1970 година като достатъчи. При опит да получа по-точна информация ми се цитира без обяснения израза "документ, удостоверяващ законно съществуваща сграда". тъй като е известно, че фирмата е монополист, аз не мога да потърся електрозахранване от друга фирма и възприемам отаза им като рекет. ще съм доволва да ми подскажете какъв може са е този документ, който искат.
 
НА 20.11.2013 ГОДИНА КУПУВАМ ГАРАЖИ С ОТСТЪПЕНО ПРАВО НА СТРОЕЖ И ПЛАТЕНО ПРЕЗ 2011 ГОДИНА. СЕГА ИСКАМ ДА НАПРАВЯ ДВА ОФИСА ОТ 60 КВ.М. ИМАМ ОДОБРЕН ПУП. ТРЯБВА ЛИ ДА ПЛАЩАМ ОТНОВО ПРАВО НА СТРОЕЖ? ГАРАЖИТЕ СА ПОСТРОЕНИ ПРЕЗ 1995 ГОД.
 
Има ли някаква давност за подаване на жалба от съсед за присроена тоалетна към към къщата.Новопостроената тоалетна отстои на 2,4м от оградата ,която ни разделя със съседа - претенцията е за отстоянието от оградата - по-малко от 3.0м .
 
Живея в общинска къща.дадоха ми я без санитарен възел.Пристроих към къщата баня с тоалетна кухня и килер.Мога ли да узаконя пристройката на мое име.Благодаря
 
Здравейте,
Може ли да се пристроява и надстроява сграда /сезонна постройка/ с удостоверение за търпимост?
Издадена е виза за проектиране.
 
имам имот в регулация с разрешително за строеж от 1975 на родителите ми,как мога да си извадя добликати на документите.аз имам само план с номер и одарен печат разрешено от архитект.другото е изгубено през годините.имота е в село гавраилово общ.сливен.моля помогнете ми , защото изкат да ме съборят.
 
Полезно
+3 up   -0 up
iskam da popitam kak moga da yzakonq kushta koqta e postroena no ne e v regylaciq
 
В двора имах стара керпичена къща съборихме я и на нейно място направихме барбекю от общината искат да го развалрят, старата къща беше на калкан и сега барбекюто е на калкан,но съседа прави възражения как да го узаконя без да го премахвам.
 
Здравейте...Искам да попитам,дали мога да узаконя къща,завършена 2014г. ,но няма разрешително за строеж?Ако е възможно,каква е процедурата?Благодаря.
 
Полезно
+0 up   -1 up
Ako moje dami informirate
moga li da uzakonia naves na granizata na saseda bez da go pitam
 
здравейте пиша ви за следния случаи започнах строеж на къща в кв надежда 5 част които не съм го довършил наполовина е в момента защото не съм си искарал необходимите документи за строеж и от общината искат да го премахна доброволно(строежат на къщата е на собствена земя имам нотариялен акт)От общината искат да си си искарам скица и няма да имам проблеми така ми казаха колко е вярно незнам преди години на мястото където съм започнал да строя е имало къща която е изгоряла и същевременно съборена но тя е била законна има скица въпросът ми към вас е дали може и има начин дали тази скица на старата къща може да се поднови и да я използвам за новата ми къща която строя на нейно място
 
Здравейте, мога ли да узаконя къща, която е пред събаряне? Къщата е в Дупница, има и магазин, и се продава чрез частен съдия испълнител. Може ли да се направи нещо преди да съм си дала парите на вятъра и как е ипотекирана, след като по документи се води незаконен строеж?
 
Полезно
+0 up   -0 up
ЗДРАВЕЙТЕ , КАК ДА УЗАКОНЯ КЪЩА СТРОЕНА ПО ТОШОВО ВРЕМЕ ПРИ КОЕТО ЩЕ ИСКАМ ДА СЕ ДЕЛИ .КЪЩАТА Е В С.ЖЕЛЕЗНИЦА СОФИЯ НА ДВА ЕТАЖА И ИМА ДВОРНО МАСТО ОКОЛО 2ДКА
 
Полезно
+0 up   -1 up
Здр бих искала да попитам как мога да озаконя стара вила която е построено по Тошово време но нямам документи никакви.
Мс за отговора
 
Как мога да озаконя сграда строена по тошово време но нямам никакви документи .мерси за отговора
Полезно
+0 up   -0 up
преди 3 месеца съседа ми примести без мое знания телена ограда като развали и една от точките подадох жалба до съвета до полицията резултат няма като виновната страна трябва да покани геодезист но тъй като знай че ще загуби си трае...какво да правя?
 
На село към къщата имаше изградена плевня,която се събори. Останаха само каменните зидове.Имам намерение да я възстановя , но не в предишните и размери, но малко по широка и по висока. Какво ми не необходимо?Къщата ( територията на община Велико Търново)с плевнята към нея беше на дядо ми имаме нотариален акт само на място на името на дядо ми.Иначе тя е завещана на майка ми чрез завещание,което се съхранява в съда. Моля за съвет какво ми е нужно? Благодаря.
 
Бившият ми съпруг, който почина преди две години, преди брака ни вече бе собственик на паянтова къща /керпич, гредоред/с 500 кв.м. двор. В периода 1989-1992 г. я съборихме стена по стена и изградихме с тухли и бетонна плоча, без да узаконим промените, с мълчаливото съгласие на кмета на града. Какво трябва да направя най-вече да докажа, че е построена през тези години, но няма писмени доказателства, и след това да я узаконя след плащане на съответните глоби.
 
имах тераса,която застроих (2 стени). нямам никакви документи за това . то като строеж ли се третира, или като нещо друго? съседите ми имат претенции към него - какви възможности имам да го защитя?
 
Полезно
+0 up   -0 up
Zdr,pred kistata mi imam myasto kim 3m i polovina,iskam da napravya razsirenie koeto ste pocne ot vtoriya etas nagore.ste mi tryabvali razresenie ot komsii ili obstina.razsirenieto stee 2m.blagodarya za otgovora
около колко лева излиза цялата процедура по узаконяване
 
Здравейте,Във връзка с извършването на СМР на сграда, която се намира на границата на имота при наличието на всички необходими документи за ремонта, се налага да сложа топлоизолация, което изисква преминаването през съседния имот. Със съседите сме в лоши отношения и те ми отказват достъпа. Имам издадена заповед от кмета на общината по чл.194, ал.1 и ал.3, обжалвана в административен съд и решение, подвърждаващо законността на издадената заповед. Въпреки всичко това, съседът отново отказва достъп до имота ми. При наличието на влязло в сила разрешение за строеж, кметска заповед, съдебно решение, молба за съдействие до полицията (от страна на общината)- пак категорично ми е отказан достъпа. Някой може ли, да ми каже, каква е следващата стъпка законово да си довърша стр
 
Здравейте! По време на строителството на къща през 2007г. промених покрива на 90" за да усвоя подпокривното пространство. Обаче не направих проект за промяната и вече имам изменение на одобрения проект въпреки че кота корниз отговаря на критериите за ниско строителство до 10 м. Направих екзекутив, с който да отразя промените в покрива, но получих отказ защото имам съществени отклонения в покрива.Какво да направя за да узаконя къщата си ? Благодаря ви предварително за получения отговор!
 
stara paiantova zgrada',koiato e razvalena i postroena po masivna kakvo triabva da naprabia
 
Здравейте! Вие можете ли да ми съдействате по казуса, изложен по-горе? (Имам паянтова стопанска постройка на село, строена преди април 87 г. Изградена е без отстояние от оградата и на самата ограда, за което тогава сме получили разрешение от съседа. Когато постройката е отразена в нотар.акт, означава ли, че е законно построена? Мога ли сега да я преустроя в гараж, като вдигна малко височината и направя наклон на покрива към съседското място, да изградя опорни колони, за да не лежи покрива на оградата, като продължавам да ползвам оградата за стена на гаража? Оградата в тази си част е строена от мен. Трябва ли да искам отново разрешение от съседа за строежа на гаража и каква е процедурата за извършване на това преустройство? Как да постъпя, ако той не разреши?Мога ли да го заобиколя като пода
 
Здравейте! Предстои ми узаконяване на вила! 1994г.съм подала заявление за узаконяване и във връзка с това платих глоба в уверение,че след плащането ще бъде узаконена, но това "естествено" не се случи и сега трябва да правя нови постъпления. Какво трябва да представя и къде?
 
Здравейте, Искаме да закупим къща с двор, които да са законни. Сега има едина къща, в нерегулиран поземлен имот и с удостоверение за търпимост. Какво трябва да се направи от тук нататък за узаконяването и колко горе-долу стува това.
 
Наследих жилиже което е с тераса разширена с 90 см и същата стои върху покривната част на подблоковите магазини .Балконът е разширен през 1983година като са иззидани две стенички и нее приобщен към стаята.Сега един съсед сее присетил че това му пречи какво мога да направя.
 
Здравейте!Имам навес без стени /четири дървени греди и ламарини за покрив/ строен около 1985 г.Сега поднових дървените части, които бяха изгнили.Намира се в моята 1/2 идеална част от дворно място, долепен до стената на построената в местото къща.Аз сам собственик на втория етаж от тази къща. Другият съсобственик е подал жалба в общината и имам предписание за събаряне. Това правилно ли е? Мога ли да направя нещо?
 
Здравей те, През 2009 г. закупихме две постройки 1-мелница по нотариален акт която е преустроена и се ползва за склад . Трябва ли документ за смяна на предназначение? 2-та сграда се води складово помещение ,от него е бутната едната стена и е удължена с метални колони затворена с панели и PVC дограма и се използва за производствен цех. Как може да се узакони без да се налага събарянето им, какъв е реда по който се вадят необходимите документи и колко ще струва това узаконяване
 
Здравейте! Имам паянтова стопанска постройка на село, строена преди април 87 г. Изградена е без отстояние от оградата и на самата ограда, за което тогава сме получили разрешение от съседа. Когато постройката е отразена в нотар.акт, означава ли, че е законно построена? Мога ли сега да я преустроя в гараж, като вдигна малко височината и направя наклон на покрива към съседското място, да изградя опорни колони, за да не лежи покрива на оградата, като продължавам да ползвам оградата за стена на гаража? Оградата в тази си част е строена от мен. Трябва ли да искам отново разрешение от съседа за строежа на гаража и каква е процедурата за извършване на това преустройство? Как да постъпя, ако той не разреши?Мога ли да го заобиколя като подам молба в общината за удостоверение за търпимост на сградата
здравейте,имам следния проблем ,имам построена къща на 3 етажа когато реших да си изкарам натурален акт се оказа че къщата е с по голяма застроена площ от тази на проекта и не мога да си извадя акт защото скицата не отговаряла на удостоверението което ми издадоха от общината каква е процедурата къщата е строена 1994г.
 
Майка ми е починала през 2002 година.Получихме писмо от община Ямбол ,адресирано до адреса ,който не съществува че дължи данъци за недвижим имот.Платих данъци от 2007 г.до 2012 г.заедно с лихвите.Сега трябвало да подам декларация по чл.14 от ЗМДТ но срока е 6 месеца от получаване на наследството.Аз не зная че майка ми има наследство.Как да разбера какво притежава майка ми.Ходих в агенция по вписванията гр.Ямбол и нищо няма.Длъжен ли съм да подавам декларация като са минали 10 год. от смъртта на майка ми ?
 
Здравеите,собственик съм на 2 етажна къща,чийто гараж“долен етаж„ и кухня,и баня„горен етаж-всичко се явява пристройка„ги няма на скицата.Възможно ли е узаконяване и колко пари ще ми струва.площа е 48 кв.м. на 1 етаж
 
Живея в къща на два етажа,като първият етаж е на сестра ми,а вторият е мой.Част от южната тераса на пър- вият етаж е затворена /изградена/през 1991г.,като по късно през 2002г е монтирана врата и прозорец.На вторият етаж западната тераса беше остъклена през 1985г а през 2003г свалих стъклата и я затворих с итонг ,като оставих два прозореца за осветление.Това направих с цел по добра топлоизолация.Имам притеснения ,че това се явява незаконно строителство и ако е така ,какво следва от тук нататък.Благодаря Ви предварително.
Здравейте! Притежавам апартамент е 13 етажен блок, като в нотариалния акт е вписано, че притежавам и процент от общата етажна собственост. Тъй като входните врати на апартаментите са в малък самостоятелен коридор, почти всички саседи сме преместили входните си врати с около 2 метра напед, като реално сме преградили част от стълбищната площадка, но така, че да не пречим на останалите. Какво трябва да направя, за да узаконя и включа в нотариалния акт на апартамента преместването на входната врата?
 
Няма как да приобщите общи части към апартамента си.
здр имам една къща на два етажа но нямам натурален акт. къщата е построена 1986 година имам скитси но не ги признават. сега искат данъчна отсенка и нова скитса, не знам как е станало но мястото се водило на предишното АПК. плащам даник от 86 гонина, данитсите идваъ на мое име. молч ви ако ми отговорите ще ви бъда благодарен.
 
здравейте, закупихме имот в с.Мърчаево, в които има две дървени постройки, които фигурират на скиците, но липсват в нотариалния акт. Едната от тях я ползваме като вила. имам два въпроса: -как можем да я озаконим? строена е 1991 г; -бихме искали да я ползваме като направим и частична реконструкция.Какво изисква това? благодаря предварително
Zraveyte,problemat mı e,4e ednata strana na kıstata mı e na edın etaj,koyato e na granıcata s komsııte.okaza se 4e na skıcata gı ımam tezı staı no na NAKT gı nyamam.ı sega komsııte ıskat 3metra ot tezı moı staı koıto sa postroenı otpredı 30godını,za koıto nplastam danık,za kakvo plastam togava danıcı.ıskam da znam kım koy da se obırna za da go uzakonya.Tryabva lı da uzakonyavam,ı tryabva lı na novo da se merı vsıcko.Blagodarya vı predvarıtelno.
Здравейте! Нужно е да видим скицата на имота, за да проверим дали строежа на имота е бил допустим според действащите разпоредби. Моля, пишете ни на info@geoimot.com.
zdr zakypix nedovar6ena vila v selo novoselci vidin predi 3g bez naturalen akt xodi na notarius s svideteli i taka sega se okazva 4e nqkolko pati razli4ni xora idvat koito vob6te nesa ot tazi oblast da kajat 4e ka6tata e tqxna i siq izkat kak da postapq az mogali da ozakonq poneje az izkax da ozakonq o6te v na4aloto no nqma6e razre6enie ot saveta
 
Здравейте, закупихме етаж от къща от роднина. Полага ни се и 1/2 от тавана. Другия собственост ни отстъпва неговия дял от тавана безвъзмездно, но при изповядването на сделката никъде не е споменат въпросния таван. Има го само в плановете за строеж на къщата, която е построена 1991г. Какво трябва да направим, за да се узакони тавана като наша собственост и да можем да го продадем след време? Благодаря Ви.
 
Здравейте! Може да направите корекция на нотариалния акт като впишете и таванското помещение. Обърнете се към нотариус с този въпрос.
здравейте, мисля да строя краварник на земеделска земя без да вадя документи,дали мога после да го узаконя и каква глоба ще ми наложат
 
По-добре си направете проект и вземете разрешение за строеж за краварника. По-евтино ще излезе от глобата и няма да се налага да го събаряте после. Пишете ни ако искате да съдействаме.
Здравейте! Ето какъв е случая с мой роднина. През 2001г. му е издадена виза за проектиране, която позволява три етажа. Разрешителното му за строеж също е от 2001г.;то е само за първия етаж. Има всички проекти, които са се изисквали през онези години, като те са за поетапно строителство на първи и втори етажи.Той, в крайна сметка е вдигнал 3 ет., което визата му позволява, като 3 етаж изцяло повтаря разпределението на 2, а 2 отговаря на проекта, но за него няма издавано 2-ро разрешително за строеж.Проблем е и, че за това строителство няма издаден нито един акт през годините, т.к. надзорната фирма, изобщо не си е вършила работата.Как можем да вкараме в ред документите на този строеж и да вземем акт 16?Обявяването й като незаконно строителство единствена възможност ли е?Благодаря!
 
Здравейте Притежаваме дворно място с нотариален акт и къща без документи построена 1950г.без документи.Подлежи ли на сделка този имот?
 
Да, след като си извадите удостоверение за търпимост за сградата от Общината.
    	    	
 
© ГеоИмот ЕООД www.geoimot.com by ilianko Политика за конфиденциалност  
.